GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE
temeljem odredbe članka 3. i 5. Uredbe o informiranju i sudjelovanju javnosti i zainteresirane javnosti u pitanjima zaštite okoliša (NN br. 64/08)

INFORMIRA JAVNOST
O DONESENOJ ODLUCI U POSTUPKU OCJENE O POTREBI STRATEŠKE PROCJENE UTJECAJA II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „BLOK 1“ ČAKOVEC NA OKOLIŠ

Gradonačelnik Grada Čakovca donio je odluku o započinjanju postupka ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja II. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „BLOK 1“ Čakovec na okoliš (Klasa: 008-01/17-01/1, Urbroj: 2109/02-01-17-2 od 23. siječnja 2017. god.), prema kojoj Odluci je Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Odsjek za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju, sukladno odredbama Zakona o zaštiti okoliša („Narodne novine“ br. 83/13, 153/13 i 78/15), za II. izmjenu i dopunu predmetnog urbanističkog plana proveo postupak Ocjene o potrebi strateške procjene utjecaja na okoliš.

Konačni akt provedenog postupka je Odluka gradonačelnika klase: 022-05/18-01/4, urbroj: 2109/02-01-01-18-13 od 17. listopada 2018.god., koja se objavljuje na internetskim stranicama Grada Čakovca na koji način se o navedenoj Odluci informira javnost.

SPUO-ODLUKA, ID UPU BLOK1