REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ČAKOVCA

KLASA: 013-01/15-01/3
URBROJ: 2109/02-04-15-3
ČAKOVEC, 13. svibnja 2015.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) i članka 33. stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo GRADA ČAKOVCA, sastavilo je i objavljuje

IZBORNU LISTU
ZA IZBOR ČLANICA/ČLANOVA VIJEĆA ROMSKE
NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

 

 1. DAVOR HORVAT
 2. SLOBODAN HORVAT
 3. DARIO IGNAC
 4. IVAN IGNAC
 5. SAMIR IGNAC
 6. ZDENKO KALANJOŠ
 7. JOSIP LEVAČIĆ
 8. KREŠO MURŠIĆ
 9. MARINKO MURŠIĆ
 10. ŽELJKO MURŠIĆ
 11. DAMIR NOVAK
 12. ZDRAVKO ORŠUŠ
 13. DANIJEL PETROVIĆ
 14. JOSIP PETROVIĆ
 15. NEVEN PETROVIĆ

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA ČAKOVCADRAGICA KEMETER

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA ČAKOVCA

KLASA: 013-01/15-01/3
URBROJ: 2109/02-04-15-2
ČAKOVEC, 13. svibnja 2015.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12) i članka 33. stavka 1. podstavke 6., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”, broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo GRADA ČAKOVCA, odlučujući o prijedlogu kojeg je podnio predlagatelj EKOLOŠKA UDRUGA ROMSKI SAN za izbor članica/članova vijeća ROMSKE nacionalne manjine, donijelo je

R J E Š E NJ E

 Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje lista kandidata za izbor članica/članova vijeća ROMSKE nacionalne manjine.

Predlagatelj: EKOLOŠKA UDRUGA ROMSKI SAN

Kandidatkinje/Kandidati:

 1. JOSIP PETROVIĆ; ROM; KURŠANEC, VARAŽDINSKA 19; 104125784; PU MEĐIMURSKA
 2. KREŠO MURŠIĆ; ROM; KURŠANEC, VARAŽDINSKA 17/B; 110459336; PU MEĐIMURSKA
 3. DAMIR NOVAK; ROM; KURŠANEC, MATIJE GUPCA 15; 104400431; PU MEĐIMURSKA
 4. JOSIP LEVAČIĆ; ROM; KURŠANEC, ZRINSKIH 23; 103644327; PU MEĐIMURSKA
 5. NEVEN PETROVIĆ; ROM; KURŠANEC, CVJETNA 11; 105370617; PU MEĐIMURSKA
 6. ZDENKO KALANJOŠ; ROM; KURŠANEC, ZAGREBAČKA 11; 111536248; PU MEĐIMURSKA
 7. SLOBODAN HORVAT; ROM; KURŠANEC, MEĐIMURSKA 20; 104040403; PU MEĐIMURSKA
 8. MARINKO MURŠIĆ; ROM; KURŠANEC, VARAŽDINSKA 16/C; 104700892; PU MEĐIMURSKA
 9. IVAN IGNAC; ROM; KURŠANEC, USKA 6; 111092051; PU MEĐIMURSKA
 10. DANIJEL PETROVIĆ; ROM; KURŠANEC, VARAŽDINSKA 19; 110233043; PU MEĐIMURSKA
 11. DARIO IGNAC; ROM; KURŠANEC, VARAŽDINSKA 14; 105700689; PU MEĐIMURSKA
 12. ZDRAVKO ORŠUŠ; ROM; KURŠANEC, MEĐIMURSKA 16; 103913306; PU MEĐIMURSKA
 13. ŽELJKO MURŠIĆ; ROM; KURŠANEC, MEĐIMURSKA 21; 105281925; PU MEĐIMURSKA
 14. SAMIR IGNAC; ROM; KURŠANEC, VARAŽDINSKA 8; 105243181; PU MEĐIMURSKA
 15. DAVOR HORVAT; ROM; KURŠANEC, VARAŽDINSKA 17/A; 104876672; PU MEĐIMURSKA

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA ČAKOVCADRAGICA KEMETER