REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA  ČAKOVCA

KLASA: 013-01/15-01/2
URBROJ: 2109/02-04-15-3
ČAKOVEC, 13. svibnja 2015.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.) i članka 35. stavka 1. podstavka 3., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”,  broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo GRADA ČAKOVCA, sastavilo je i objavljuje

IZBORNU LISTU
ZA IZBOR PREDSTAVNICE/PREDSTAVNIKA SRPSKE
NACIONALNE MANJINE U GRADU ČAKOVCU

 ĐORĐE GRKOVIĆ

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA  ČAKOVCA
DRAGICA KEMETER

 

REPUBLIKA HRVATSKA
GRADSKO IZBORNO POVJERENSTVO
GRADA  ČAKOVCA

KLASA: 013-01/15-01/2
URBROJ: 2109/02-04-15-2
ČAKOVEC, 13. svibnja 2015.

Na osnovi članka 136. Zakona o lokalnim izborima (“Narodne novine”, broj 144/12.) i članka 35. stavka 1. podstavka 3., a u vezi sa člancima 20. i 65. Zakona o izboru članova predstavničkih tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave (“Narodne novine”,  broj 33/01., 10/02., 155/02., 45/03., 43/04., 40/05., 44/05. – pročišćeni tekst, 109/07. i 24/11.), Gradsko izborno povjerenstvo GRADA ČAKOVCA, odlučujući o prijedlogu kojeg je podnio predlagatelj SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ za izbor predstavnice/predstavnika SRPSKE nacionalne manjine, donijelo je

 

R J E Š E NJ E

 Utvrđuje se pravovaljanom i objavljuje lista kandidata za izbor predstavnice/predstavnika SRPSKE nacionalne manjine.

Predlagatelj:

SRPSKO NARODNO VIJEĆE – NACIONALNA KOORDINACIJA VIJEĆA SRPSKE NACIONALNE MANJINE U REPUBLICI HRVATSKOJ

Kandidatkinje/Kandidati:

  1. ĐORĐE GRKOVIĆ; SRBIN; ČAKOVEC, ULICA VALENTA MORANDINIJA 17; 102895237; PU MEĐIMURSKA

 

PREDSJEDNICA
GRADSKOG IZBORNOG POVJERENSTVA
GRADA  ČAKOVCADRAGICA KEMETER