Na temelju članka 20. Zakona o javnoj nabavi (NN RH 90/11, 83/13,143/13 i 13/14), članka 43. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl.  Grada Čakovca 09/09, 2/13, 3/13) i članka 8. Poslovnika gradonačelnikovog stručnog kolegija (Sl. gl. Grada Čakovca 10/09), gradonačelnik Grada Čakovca je na svojem 7. stručnom kolegiju, održanom dana 8. svibnja 2014. donio  I. izmjene plana nabave za 2014. godinu.

 

I. izmjene plan nabave za 2014. Preuzimanje