Izmjene Plana prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u gradu Čakovcu za 2016.

2550

Temeljem 93. stavka 1 Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 86/08 i 61/11) i članka 49. Statuta Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 9/09, 2/13, 3/13 i 3/13 – proč. tekst, 1/14) gradonačelnik Grada Čakovca dana 05. veljače 2016. donio sljedeće

IZMJENE PLANA PRIJMA
NA STRUČNO OSPOSOBLJAVANJE BEZ ZASNIVANJA RADNOG ODNOSA U GRADU ČAKOVCU ZA 2016.

I.

U Planu prijma na stručno osposobljavanje bez zasnivanja radnog odnosa u Gradu Čakovcu za 2016. od 12. studenog 2015.:
a) u točki I. umjesto broja „45“ upisuje se broj „46“
b) u tablici u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo, kod „viši referent“ iza riječi „stručni prvostupnik građevine/prometa“ upisuje se „sveučilišni prvostupnik prirodoslovnog smjera“, a umjesto broja „3“ upisuje se broj „4“.

II.

Ostale odredbe Plana ostaju na snazi.

III.

Ovaj Plan stupa na snagu danom objave na oglasnim pločama Grada Čakovca, a objavit će se na web stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr

KLASA: 021-05/16-01/37
URBROJ: 2109/02-01-16-01
Čakovec, 05. veljače 2016.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp.