Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19), održavanje javne rasprave o prijedlogu I. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „GOSPODARSKA ZONA IVANOVEC“ objavljeno je u listu «MEĐIMURSKE NOVINE» od 6. studenog 2020. god., na web stranicama Grada Čakovca i Ministarstva prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine (preslike u prilogu).
Javni uvid u prijedlog predmetnog urbanističkog plana uređenja započeo je 9. studenog 2020. god. i trajao 12 dana, zaključno do 20. studenog 2020. god.
Javno izlaganje o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog prostornog plana uređenja održano je 16. studenog 2020. god. s početkom u 13,30 sati u dvorani Doma sindikata u Čakovcu (Trg Republike 1, Čakovec).

izvjesce_o_javnoj_raspravi_o_ID_UPU_GZ_IVANOVEC