Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13, 65/17), održavanje javne rasprave o prijedlogu II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „BLOK 1“ ČAKOVEC objavljeno je u listu «MEĐIMURSKE NOVINE» od 5. listopada 2018. god., na web stranicama Grada Čakovca i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.
Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja započeo je 12. listopada 2018. god., 8 dana nakon objave javne rasprave, i trajao 9 dana, zaključno do 20. listopada 2018. god.
Javno izlaganje o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja održano je 17. listopada 2018. god. s početkom u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca (Ul. kralja Tomislava 15, Čakovec).

Izvjesce_o_javnoj_raspravi_o_II_ID_UPU-a_BLOK1