Sukladno odredbama Zakona o prostornom uređenju (Narodne novine, broj 153/13), održavanje javne rasprave o prijedlogu III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA „SAJMIŠTE – II ETAPA“ U ČAKOVCU, objavljeno je u listu «MEĐIMURSKE NOVINE» od 10. listopada 2014. god., na web stranicama Grada Čakovca i Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja.

Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana započeo je 17. listopada 2014. god., 8 dana nakon objave javne rasprave, i trajao 14 dana, zaključno do 31. listopada 2014. god.

Javno izlaganje o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog plana održano je 22. listopada 2014. god. s početkom u 12,00 sati u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca.

Javni uvid održan je u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje Grada Čakovca na kojem mjestu je sudionicima u javnoj raspravi bio na raspolaganju tekstualni i grafički dio plana.   Kao krajnji rok za podnošenje pismenih očitovanja, prijedloga i primjedbi na prijedlog izmjene i dopune predmetnog prostornog plana određen je datum 3. studeni 2014. god. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog plana, svoja mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva trebala su dostaviti najkasnije do 3. studenog 2014. god.

Na javnu raspravu su putem posebne pisane obavijesti pozvana sljedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, I. Gundulića 2, Varaždin;
 2. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, Ulica Republike Austrije 14, Zagreb;
 3. Ministarstvo unutarnjih poslova RH, Policijska uprava međimurska, J. Gotovca 7, Čakovec;
 4. Hrvatske vode, Vodnogospodarska ispostava za mali sliv “Trnava”, I. Mažuranića 2, Čakovec;
 5. Hrvatska agencija za poštu i elektroničke komunikacije (HAKOM), Roberta Frangeša Mihanovića 9, 10110 Zagreb;
 6. HEP-Operator distribucijskog sustava, d.o.o., d.p. ELEKTRA Čakovec, Žrtava fašizma 2, Čakovec;
 7. d.o.o. Međimurske vode, Matice hrvatske 10, Čakovec;
 8. d.o.o. Međimurje plin, Obrtnička 4, Čakovec;
 9. predsjednik Vijeća Gradskog kotara Istok.

U ostavljenom roku za davanje mišljenja o prihvaćanju podnesenih zahtjeva, ista su dostavila slijedeća javnopravna tijela:

 1. Ministarstvo unutarnjih poslova, Policijska uprava međimurska, mišljenje broj: 51121-04/5-59/30/2-14 od 13. 10. 2014.
 2. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel u Varaždinu, dopis klase: 612-08/14-10/0402, urbroj532-04-02-08/4-14-4 od 21. 10. 2014.
 3. Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti (HAKOM), Zagreb, mišljenje klase: 350-05/14-01/278, urbroj: 376-10/KĆ-14-5 (HP)
 4. Ministarstvo zaštite okoliša i prirode, Uprava za zaštitu prirode, prethodno mišljenje klase: 612-07/14-57/264, urbroj: 517-07-2-2-14-4 od 28.10.2014.

Od ostalih sudionika u javnoj raspravi, svoje prijedloge i primjedbe, u roku su podnijele slijedeće osobe:

 1. Arno Magdalenić iz Mihovljana, I. Gundulića 63 i Željko Azenić iz Čakovca, Trate 6

Prijedloga i primjedbi zaprimljenih nakon, za to predviđenog roka, nije bilo.


Preslike mišljenja/očitovanja/prijedloga/primjedbi

Mišljenja javnopravnih tijela:

Preuzimanje (PDF, Unknown)