Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“ br. 153/13, 65/17, 114/18, 39/19, 98/19) i Odluke gradonačelnice Grada Čakovca (Klasa: 024-03/22-02/1, Urbroj: 2109-2-01-01-22-58 od 29. studenog 2022.)

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
III. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA “MARTANE-ZONA MALE PRIVREDE”

Javni uvid u prijedlog III. izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „Martane-zona male privrede“ započinje dana 12. prosinca i traje do 23. prosinca 2022. godine.

Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Grada Čakovca (II. kat), radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se 15. prosinca 2022. god. (četvrtak) u vijećnici Grada Čakovca s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
    – imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja, tijekom trajanja javnog uvida,
    – mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
    – mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
    – mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do 27. prosinca 2022. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno planiranje, urbanizam i zaštitu okoliša, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi),
  2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji su od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je 27. prosinac 2022. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja.

Prijedlog III. izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja, danom započinjanja javne rasprave tj. 12. prosinca 2022. g. biti će dostupan na mrežnim stranicama Grada Čakovca (http://www.cakovec.hr).

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

3_ID_UPU_MARTANE_ZONA_MP_prijedlog_za_javnu_raspravu_12_12