GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE

temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

OBJAVLJUJE

održavanje JAVNE RASPRAVE O PRIJEDLOGU URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA ZAPADNOG DIJELA NASELJA SAVSKA VES

 

Javni uvid u prijedlog Urbanističkog plana uređenja zapadnog dijela naselja Savska Ves započinje dana 20. lipnja i traje do 21. srpnja 2016. godine.

Javni uvid može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).

Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se u Vatrogasnom domu u Savskoj Vesi dana 30. lipnja (četvrtak) 2016. godine s početkom u 19,00 sati,

 

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog predmetnog urbanističkog plana uređenja, tijekom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do srpnja 2016. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2. Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu predmetnog urbanističkog plana uređenja, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na prostorni plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je srpanj 2016. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu predmetnog urbanističkog plana uređenja.

TEKSTUALNI DIO

Preuzimanje (PDF, Unknown)

GRAFIČKIO DIO

Preuzimanje (PDF, Unknown)

KARTOGRAMI, ODLUKE  I ZAHTJEVI [Preuzimanje 25MB]

Klasa: 350-01/14-05/15
Ur.broj: 2109/2-05-16-5
Čakovec, 10. lipanj 2016.