GRAD ČAKOVEC
UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I EUROPSKE FONDOVE
temeljem odredbe članka 94. i 96. Zakona o prostornom uređenju (NN br. 153/13, 65/17) i Odluke gradonačelnika Grada Čakovca

OBJAVLJUJE
održavanje javne rasprave o prijedlogu
II. IZMJENE I DOPUNE URBANISTIČKOG PLANA UREĐENJA
„BLOK 1“ ČAKOVEC

Javni uvid u prijedlog izmjene i dopune Urbanističkog plana uređenja „BLOK 1“ započinje dana 12. listopada i traje do 20. listopada 2018. godine.
Javni uvid može se u navedenom terminu izvršiti u prostorijama Odsjeka za prostorno planiranje, zaštitu okoliša i gradnju Grada Čakovca, radnim danom od 7,00 – 15,00 sati (Ulica kralja Tomislava 15, II. kat).
Javno izlaganje radi obrazloženja planskih rješenja održati će se u Gradskoj vijećnici Grada Čakovca dana 17. listopada (srijeda) 2018. godine s početkom u 12,00 sati.

Način sudjelovanja sudionika u javnoj raspravi:

  1. Svi zainteresirani mogu sudjelovati u javnoj raspravi na sljedeće načine:
  • imaju pravo pristupa na javni uvid u prijedlog izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana, tokom trajanja javnog uvida,
  • mogu postavljati pitanja za vrijeme javnog izlaganja o predloženim planskim rješenjima,
  • mogu dati prijedloge i primjedbe u zapisnik o javnom izlaganju,
  • mogu nositelju postupka uputiti pisana mišljenja, prijedloge i primjedbe najkasnije do listopada 2018. god. na adresu: Grad Čakovec, Upravni odjel za prostorno uređenje i europske fondove, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, s naznakom “prilog javnoj raspravi” (prijedlozi i primjedbe koji nisu dostavljeni u roku i nisu čitko napisani ne moraju se uzeti u obzir u pripremi izvješća o javnoj raspravi)

2.Javnopravna tijela koja su dala, odnosno trebala dati zahtjeve za izradu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana, u javnoj raspravi sudjeluju davanjem mišljenja o prihvaćanju tih zahtjeva, odnosno mišljenja o primjeni posebnog propisa i/ili dokumenata koji je od utjecaja na urbanistički plan. Krajnji rok za dostavu mišljenja javnopravnih tijela je listopad 2018. god.

Pozivaju se zainteresirani da na naprijed navedene načine sudjeluju u javnoj raspravi o prijedlogu izmjene i dopune predmetnog urbanističkog plana uređenja.

PROČELNIK:
Ninoslav Šipoš, dipl.ing.arh.

Klasa: 350-01/16-05/11
Ur.broj: 2109/2-05-18-7
Čakovec, 5. listopad 2018.

II_ID_UPU_BLOK1_Cakovec