Temeljem Zaključka Gradonačelnika od dana 21.04.2021., Klasa: 940-01/20-01/32, Urbroj: 2109/2-01-01-21-19, raspisuje se

 

JAVNI NATJEČAJ  O
prodaji stana na adresi Ivana pl. Zajca 11, Čakovec, na 4. katu
JAVNIM PRIKUPLJANJEM PONUDA

 

 1. Prodaje se stan upisanog u Knjigu PU Čakovec, Broj poduloška 261, u Zgradi u Čakovcu, Ulica Ivana pl. Zajca 11, sagrađena na kat.čest.br. 2442/2,
  -dvosobni stan na IV. katu, koji se sastoji od dvije sobe, kuhinje, hodnika, kupaone, smočnice i lođe, ukupne površine 52,82 m2, Energetski razred zgrade E (Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje Q“h,nd [kWh/(m2a)]), energetski razred zgrade C (Specifična godišnja primarna energija Eprim [kWh/(m2a)])
 2. Početna cijena stana iznosi 40.019,58 EUR (četrdesettisućadevetnaesteurai pedesetosamcenti) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan otvaranja ponuda.
 3. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana primitka obavijesti o najpovoljnijem ponuditelju.
 4. Rok za podnošenje ponuda iznosi 15 dana od dana objave natječaja u lokalnom tjedniku i na internetskoj stranici Grada Čakovca, odnosno najkasnije do 17.05.2021. godine. Ponude sa svom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj omotnici sa naznakom „NE OTVARAJ“ za Komisiju za prodaju stana u I. Pl. Zajca 11, Čakovec, u pisarnici Grada Čakovca ili putem pošte. Ako se ponuda predaje putem pošte preporučenom pošiljkom dan predaje pošti smatra se danom predaje Komisiji, odnosno Gradu Čakovcu.
  Ponude će se otvarati u Odsjeku za imovinsko pravne poslove, u zgradi Uprave Grada Čakovca na adresi, Ulica kralja Tomislava 15, II. kat, soba 204, u ponedjeljak 24.05.2021. godine u 9:00 sati.
 5. Jamčevina u iznosu od 20 % početne cijene (8.200,00 EUR-a u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan uplate) plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju stana. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 14.05.2021. Stan se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke. Na stanu se nalaze uknjiženi tereti za korist RH-Ministarstvo financija, Porezna uprava, Područni ured Čakovec. Isti će se iz knjige PU brisati po isplati kupovnine.
 6. U javnom prikupljanju ponuda mogu sudjelovati sve osobe koje mogu biti stjecatelji nekretnina po propisima Republike Hrvatske.
 7. Svi zainteresirani za kupnju stana, dužni su u navedenom roku dostaviti svoje ponude, ponuđeni iznos cijene koji mora biti minimalno 1.000,00 EUR-a (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan otvaranja ponuda) viši od početne cijene, te dokaz o uplaćenoj jamčevini, podaci o ponuditelju, preslika osobne iskaznice ili ako se radi o pravnoj osobi, izvod iz sudskog registra, te kontakt podaci.
 8. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 9. Uplata jamčevine i dostava ponude smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta.
 10. Svi zainteresirani, prije dostave ponude na natječaj imaju pravo pogledati nekretninu iz točke 1. prethodnom najavom na broj 040/314-924.
 11. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 12. Kupac stana snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, izradu Elaborata o procijenjenoj vrijednosti nekretnine i sve daljnje troškove u vezi kupljenog stana. Ukupna kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 13. Ponuditeljima čija ponuda nije prihvaćena, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon otvaranja ponuda i donošenja Zaključka o najboljem ponuditelju.

Stjepan Kovač, gradonačelnik