Temeljem Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca, Klasa: 021-05/21-01/26, Urbroj: 2109/02-02-21-06 od dana 22. ožujka 2021. godine (Službeni glasnik Grada Čakovca 1/21.), Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca, Klasa: 024-04/22-01/123, Urbroj: 2109-2-02-22-06 od dana 09. studenog 2022. (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 8/2022) i Zaključka gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., Klasa: 940-01/20-01/33, Urbroj: 2109-2-01-01-22-09 od dana 29.11.2022. raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ PRODAJE ZEMLJIŠTA U ČAKOVCU
JAVNIM NADMETANJEM

 1. Dana 9.12.2022.godine, petak, na licu mjesta, Ulica dr. Đorđa Pala u Čakovcu na Martanama, održat će se javno nadmetanje za prodaju zemljišta upisanog u:
  zk.ul.br.7246 , k.o. Čakovec
  -čest.br.460/1/50/36, livada površine 159 čhv-a, ident. s kčbr. 3274/36 površine livada, površine 573 m2, s početkom u 12:00 sati,
  zk.ul.br. 6817, k.o. Čakovec
  -čest.br.460/1/50/31 livada, površine 194 čhv-a, ident. s kčbr. 3274/31, livada površine 698 m2, s početkom u 12:20 sati,
  -čest.br.460/1/50/32, livada površine 160 čhv-a, ident. s kčbr. 3274/32, livada površine 574 m2, s početkom u 12:40 sati,
  -čest.br.460/1/50/33, livada površine 160 čhv-a, ident. s kčbr. 3274/33, livada, površine 574 m2, s početkom u 13:00 sati,
  -čest.br.460/1/50/34, livada, površine 160 čhv-a, ident. s kčbr. 3274/34, livada površine 574 m2, s početkom u 13:20 sati,
  -čest.br. 460/1/50/35, livada površine 159 čhv-a, ident. s kčbr. 3274/35, livada površine 573 m2, s početkom u 13:40 sati,
  -čest.br. 460/1/50/37, livada površine 159 čhva, ident. s kčbr. 3274/37, livada površine 573 m2, , s početkom u 14:00 sati,
  čest.br. 460/1/50/41, livada površine 159 čhva, ident. s kčbr. 3274/41, livada površine 573 m2 u vlasništvu Grada Čakovca, s početkom u 14:20 sati.
  Početna cijena iznosi 72,81 EUR/m2 (u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan javnog nadmetanja).  Svako od tih zemljišta prodaje se zasebno.
 2. Zemljišta se nalaze na području Urbanističkog plana uređenja „MARTANE – ISTOK“ u Čakovcu (Službeni glasni Grada Čakovca 6/00, 2/15, 1/16 i 2/18), i nalaze se unutar građevinskog područja Čakovca u zoni planske oznake „S“ koja označava stambenu namjenu. Planirana tipologija izgradnje: stambeni niz (planska oznaka „NS“)
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljišta se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke. Zemljišta se kupuju prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
 4. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna prema srednjem tječaju HNB-a na dan uplate (sa naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina). Kod uplate jamčevine potrebno je navesti za koju česticu se ista uplaćuje. U slučaju da se ne navodi čestica kod uplate jamčevine, uplatitelju se neće dozvoliti sudjelovanje u javnom nadmetanju. Jamčevina u iznosu od 30 % početne cijene plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju zemljišta, sa brojem katastarske čestice. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10:00 sati na dan održavanja javnog nadmetanja.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javnog nadmetanja i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja. Postupak provedbe javnog nadmetanja provest će Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina.
 10. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 11. Kupoprodajni ugovor sa najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 12. Za sve dodatne informacije kontakt tel 040 314-924, Odsjek za pravne poslove.

gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.