Javni natječaj za prodaju 250/10000 dijela nekretnine

937

Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca Klasa: 940-01/16-01/66, Urbroj: 2109/02-01-01-18-05 od dana 20.02.2018. objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU 250/10000 DIJELA NEKRETNINE
u Čakovcu, Uska ulica 1 – kotlovnica u prizemlju u zgradi „B“

usmenom javnom dražbom

I/ Predmet prodaje

Dana 7.3.2018. godine, SRIJEDA, s početkom u 11,00 sati održati će se usmena javna dražba za prodaju suvlasničkog dijela nekretnine u Čakovcu, Uska ulica 1, na licu mjesta, neposredno i to suvlasnički dio nekretnine:

zk.ul.br.7779, k.o. Čakovec

  • čest.br.24/A/1/1, stambena zgrada, ident. s kčbr. 2311/2, k.o. iste, Uska ulica 1 u Čakovcu
    Rbr.30, Suvlasnički dio 216/10000, Etažno vlasništvo (E-30)
  • kotlovnica u prizemlju u zgradi „B“ koja se sastoji od hodnika, prostorije 1, prostorije 2, ureda i sanitarnog čvora, ukupne površine 79,66 m²

Prodaje se udio Grada Čakovca koji iznosi 250/10000 po početnoj cijeni od 5.150,00 kuna.

Jamčevina iznosi 30 %od početne kupoprodajne cijene parcele za koju se daje ponuda.

Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti nekretnine i objave natječaja u lokalnom tjedniku za koji iznos će se uvećati visina kupovnine što će biti sastavnim dijelom Ugovora o kupoprodaji dijela nekretnine te je dužan platiti i porez na promet nekretnina i druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka  je 8 (slovima: osam) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/ Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrati će se sljedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača.

Natječaj se provodi i u slučaju samo jedne ponude.

Kupac stupa u posjed dijela nekretnine odmah nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

Kupoprodaja i preuzimanje suvlasničkog dijela nekretnine vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe u zatečenom stanju.

U cijeni je sadržana samo vrijednost suvlasničkog dijela nekretnine koja se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke nekretnine.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje suvlasničkog dijela nekretnine

Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene za suvlasnički dio nekretnine, u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju suvlasničkog dijela 250/10000 nekretnine u Čakovcu, Uska ulica 1 i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 10 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da suvlasnički dio nekretnine nema nedostataka.

Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu suvlasničkog dijela nekretnine i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I., u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu nekretnine, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji dijela nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.

Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.

Kupac je dužan platiti sve troškove u vezi kupoprodaje predmetne nekretnine.

Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.

Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome. Informacije, podaci i dokumentacija o nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040/314-924 i soba 202, tel. 040/314-950 svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/16-01/66
Urbroj: 2109/02-01-01-18-6
Čakovec, 20.02.2018.

Stjepan Kovač, gradonačelnik