Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca Klasa: 372-03/21-01/4, Urbroj 2109/2-01-01-21-01 od dana 24.03.2021.

RASPISUJE SE JAVNI NATJEČAJ
ZA DAVANJE U ZAKUP POSLOVNOG PROSTORA

 

I. PREDMET PONUDE
POSLOVNI PROSTOR U ČAKOVCU:

 

Adresa

 

površina

 

Položaj

 

Djelatnost,

Namjena

Početni iznos

mjesečne zakupnine u EUR

 

Čakovec, Ulica kralja Tomislava 14

 

136 m2

 

I zona

 

Ugostiteljstvo

 

1.038 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a) + uvećano za PDV

Napomena:
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Sve troškove oko uređenja prostora radi privođenja namjeni u cijelosti snosi zakupnik.

II. Početni iznos mjesečne zakupnine dat je u točki I.

III. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od najmanje 1 godine, a najviše 5 godina, uz mogućnost produženja nakon isteka ugovora u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15 i 112/18) i Odluke Grada Čakovca o zakupu poslovnih prostora i korištenja drugih prostora (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 6/13, 7/14, 1/15, 5/16, 2/17, 2/20 i 7/20).

IV. Zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja svoje ponude na natječaj mogu podnijeti Gradu Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec – Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora u roku od 15 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za natječaj poslovni prostor u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 14, NE-OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici.

V. Ponuditelj mora položiti jamčevinu koja iznosi dvostruki iznos početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke I. na račun Grada Čakovca br. HR1524070001806000006, koji je otvoren kod OTP banke d.d., model 24, poziv na br. 9016-OIB, sa svrhom doznake-jamčevina za poslovni prostor u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 14.
Ponuditelju koji ne uspije u natječaju ista se vraća beskamatno u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamčevina se ne vraća.

VI. Ponuda mora sadržavati:

 1. osnovne podatke o ponuditelju, OIB, broj telefona za kontakt,
 2. kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika ponuditelja,
 3. potvrdu izdanu od strane Grada Čakovca i Međimurske županije da nema dugovanja prema Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji, ili dokaz o odobrenoj odgodi plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima, ne starija od 30 dana
 4. Potvrdu GP Ekom d.o.o., GKP Čakom d.o.o., GP Stanorad d.o.o. o nepostojanju dugovanja, ne starija od 30 dana
 5. original ili ovjerenu kopiju Ministarstva financija – Porezne uprave iz koje mora biti vidljivo da su uplaćena sva javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava i da ne postoji nikakvo dugovanje, ne starija od 30 dana,
 6. BON 2/SOL 2 poslovnog računa iz kojeg mora biti vidljivo da ponuditelj u posljednje dvije godine nije imao blokade računa, (ukoliko je tvrtka ponuditelja osnovana i postoji kraće razdoblje od 2 godine, onda se potvrda izdaje za razdoblje postojanja tvrtke ne starija od 14 dana) i posljednje godišnje financijsko izvješće predano FINI,
 7. original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ili obrtnicu,
 8. dokaz u originalu o tome da je ponuditelj uplatio jamčevinu,
 9. djelatnost koja će se obavljati,
 10. ponuđenu mjesečnu zakupninu za poslovni  prostor,
 11. rok u kojem će pristupiti eventualnom uređivanju prostora, te rok u kojem će početi obavljati djelatnost od dobivanja potrebne tehničke dokumentacije.

VII. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupnici poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu, osobe koje su dužnici Grada Čakovca po bilo kojem osnovu, prijašnji zakupnici Grada Čakovca sa kojima je radi neplaćanja raskinut ugovorni odnos.

VIII. Nepotpune ili zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje.

IX. Sudionici natječaja biti će pisano obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

X. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od pisane obavijesti iz prethodne točke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

XI. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.

XII. Ako se na predmetni javni natječaj javljaju osobe koje ostvaruju pravo na sklapanje ugovora po članku 132. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji (NN 121/17 i 98/19) dužni su potvrdu nadležnih tijela o tome sa ponudom, dostaviti u originalu ili ovjerenoj preslici. Ako udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude (ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, tj zakonska je obveza Grada Čakovca da sa takvom osobom sklopi ugovor o zakupu.

XIII. Najpovoljnijeg ponuditelja odabrati će gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora.

XIV. Gradonačelnik Grada Čakovca zadržava pravo ne izabrati niti jednu od ponuda na natječaj i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga ponuditelji mogli imati.

XV. Najpovoljniji ponuditelj dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu dostaviti 2 bjanko zadužnice, svaka na iznos do 50.000,00 KN potvrđene po javnom bilježniku, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine, te uplatiti razliku uplaćene jamčevine. (Razlika između iznosa uplaćene jamčevine i ponuđene zakupnine), a koji iznos će stajati na računu Grada Čakovca kao beskamatni depozit za cijelo vrijeme trajanja zakupa.

XVI. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.

XVII. Svi zainteresirani, prije javljanja na natječaj imaju pravo pogledati poslovni prostor prethodnom najavom na broj 040-314-924.

XVIII. Gradonačelnik Grada Čakovca zadržava pravo ne izabrati niti jednu od ponuda na natječaj i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga mogli imati.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

Klasa: 372-03/21-01/4
Urbroj: 2109/2-01-01-21-02