Na temelju odredbe članka 2.st.2. Odluke o kriterijima, mjerilima i postupku dodjele prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje udrugama (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 5/16 i 3/18) i odredbe članka 49.st.1.t.12. Statuta Grada Čakovca (09/09, 2/13, 3/13, 1/14 i 1/18), gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
  za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama

I. Raspisuje se javni natječaj za dodjelu gradskog prostora na korištenje udrugama, prikupljanjem pisanih prijava u zatvorenim omotnicama za prostor na adresi Strossmayerova 9, 40 000 Čakovec, prostor površine 15,05 m2, prizemlje, energetski razred zgrade “D” prema energetskom pregledu i energetskom certifikatu od 21.09.2015.

Mjesečna naknada za korištenje predmetnog prostora iznosi 38,50 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB a-na dan izdavanja računa).  

II. Na javni natječaj mogu se javiti udruge koje do sada nisu bile korisnice prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca kao i udruge koje već koriste takav prostor.

Udruge koje koriste određeni prostor mogu se prijaviti na natječaj za taj prostor, na natječaj za novi (zamjenski) prostor, pri čemu prestaju s korištenjem sadašnjeg prostora, te za dodatni prostor koji im je uz korištenje sadašnjeg prostora potreban
za provedbu dodatnih aktivnosti od interesa za Grad Čakovec.

III. Prostor se može dodijeliti na korištenje udruzi koja udovoljava sljedećim mjerilima:

 1. Upisana je u odgovarajući matični registar (Registar udruga, Zakladna odnosno Fundacijska knjiga, Sudski registar, Registar umjetničkih organizacija);
 2. Upisana je u Registar neprofitnih organizacija;
 3. Svojim Statutom je odredila obavljanje djelatnosti i aktivnosti kojima promiče uvjerenja i ciljeve u skladu s Ustavom i Zakonima;
 4. Provodi programe i projekte iz članka 1. stavka 6. ove Odluke od interesa za Grad Čakovec;
 5. Pravodobno i u cijelosti ispunjava ugovorne obveze preuzete temeljem prijašnjih ugovora o financiranju iz proračuna Grada Čakovca i iz drugih javnih izvora;
 6. Uredno ispunjava obveze plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranja za zaposlene i plaćanja poreza te druga davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada Čakovca kao i da uredno podmiruje sve obveze prema GKP Čakom, GP Ekom ili GP Stanoradu;
 7. Protiv organizacije civilnoga društva odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi se kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj određen člankom 48. stavkom 2. alinejom c) odnosno pravomoćno osuđena za počinjenje kaznenog djela određenog člankom 48. stavkom 2. alinejom d) Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15);
 8. Vodi uredno i transparentno financijsko poslovanje, sukladno propisima o
  računovodstvu neprofitnih organizacija;
 9. Ima utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladni način), kao i način sprečavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 10. Aktivno djeluje najmanje dvije godine prije datuma podnošenja zahtjeva.

IV. Prijava udruga na javni natječaj za dodjelu na korištenje prostora u vlasništvu Grada Čakovca radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Čakovec boduje se na temelju kvantitativnih i kvalitativnih kriterija:

Kvantitativni kriteriji:

1.Godine aktivnog djelovanja
a. do 5 godina za svaku godinu aktivnog djelovanja…. 1 bod
b. od 6 – 9 godina aktivnog djelovanja …. 7 bodova
c. od 10 -19 godina aktivnog djelovanja…. 9 bodova
d. 20 i više godina aktivnog djelovanja….10 bodova

2. Broj zaposlenika na određeno ili neodređeno vrijeme
a. do 2….1 bod
b. od 3 do 6….3 boda
c. 7 i više….5 bodova
d. za svaku zaposlenu osobu iz socijalno osjetljivih skupina kojoj    prijeti trajna nezaposlenost i socijalna isključenost – dodatno …1 bod

3. Ciljane skupine (članstvo i/ili korisnici prema kojima je udruga usmjerena)
a. skupine do 20 korisnika….1 bod
b. skupine od 20 do 50 korisnika….3 boda
c.skupine s više od 50 korisnika….5 bodov

4. Broj volontera prema zadnjem dostavljenom Izvješću o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja
a. do 20…. 1 bod
b. od 21 do 50….2 boda
c. od 51 do 100…. 3 boda
d. više od 100…. 5 bodova

5. Ostvarena financijska sredstva za programe i projekte u prethodne dvije godine prema sljedećim izvorima:
a. prihod od članarina najmanje 3.000,00 ili 3% ukupnih prihoda godišnje….1 bod
b. prihod od vlastite djelatnosti….. 2 boda
c. iz proračuna Grada Čakovca…..3 boda
d. iz proračuna Međimurske županije…..2 boda
e. iz državnog proračuna …. 2 boda
f. iz poslovnog sektora …. 2 boda
g. iz inozemnog javnog izvora…. 2 boda
h. od privatnog donatora…. 2 boda
i. iz EU fondova….. 3 boda

6. Provedene aktivnosti od interesa za Grad Čakovec na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini u proteklih 12 mjeseci
a. do 5 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, okrugli stolovi, radionice, natjecanja, festivali i sl.) godišnje ….3 boda
b.više od 5 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, okrugli stolovi, radionice, natjecanja, festivali i sl.) godišnje…..5 bodova

7. Provedene aktivnosti od interesa za Grad Čakovec s međunarodnim sudjelovanjem u proteklih 12 mjeseci
a. do 5 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji (konferencije, okrugli stolovi, radionice, natjecanja, festivali i sl.) godišnje ….4 boda
b. više od 5 održanih javnih događanja u vlastitoj organizaciji
(konferencije, okrugli stolovi, radionice, natjecanja, festivali i sl.) godišnje….6 bodova

8. Broj partnerskih udruga s kojima se planira zajednički
koristiti dodijeljeni prostor – najviše do 10 bodova
a. jedna partnerska organizacija…. 1 bod
b. od dvije do četiri partnerske organizacije…. 3 boda
c. od pet do deset partnerskih organizacija….5 bodova
d. za svaku partnersku organizaciju iznad deset dodatno….1 bod

9. Prethodno korištenje prostora
– prethodno uredno korištenje istog prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca….3 boda

10. Prethodno ulaganje u prostor:
a. do 20.000 kn….1 bod
b. do 50.000 kn….2 boda
c. više od 50.000 kn….3 boda

11. Javnost rada i financijskog poslovanja udruge
a. udruga ima aktivnu internetsku stranicu…. 1 bod
b. udruga javno objavljuje godišnje izvještaje o radu i prateće financijske izvještaje….2 boda

Kvalitativni kriteriji:

12. Aktivnosti (ili usluge) od interesa za Grad Čakovec koje udruga planira provoditi u prostoru za čije korištenje se prijavila
-po ovom kriteriju organizacija može dobiti do 10 bodova

13. Usklađenost planiranih aktivnosti s potrebama ciljanih skupina
-po ovom kriteriju udruga može dobiti do 10 bodova

 14. Kvaliteta partnerstva u korištenju prostora
-po ovom kriteriju organizacija može dobiti do 10 bodova

Udruge mogu unutar kriterija pod točkom 5. i kriterija pod točkom 11. dobiti bodove za svaki od navedenih načina ostvarenja financijskih sredstava u prethodne dvije godine odnosno načina ostvarivanja javnosti rada i financijskog poslovanja, a tako dobiveni bodovi unutar navedenog kriterija se zbrajaju.

Aktivnost koja je dobila bodove po kriteriju 6. provedene aktivnosti od interesa za opće dobro na lokalnoj, regionalnoj ili nacionalnoj razini ne može istovremeno biti bodovana i po kriteriju 7. provedene aktivnosti od interesa za opće dobro s međunarodnim sudjelovanjem, i obrnuto.

Bodovanje prijave prema kvantitativnim i kvalitativnim kriterijima obavljaju Povjerenstva na obrascu za bodovanje koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja za dodjelu prostora na korištenje udrugama.

Bodovi ostvareni prema pojedinim kriterijima iz točaka 1. – 14. se zbrajaju. Na temelju zbroja bodova za svakog podnositelja prijave formira se rang lista za dodjelu prostora na korištenje udrugama koje provode programe i projekte od interesa za Grad Čakovec.

V. Ukoliko dva ili više podnositelja zahtjeva imaju jednak broj bodova, prednost na listi prvenstva ima onaj podnositelj koji je ostvario više bodova u zbroju bodova po kvalitativnim kriterijima.

Namjera korištenja nekretnina u partnerstvu s ostalim udrugama potvrđuje se izjavom koja se prilaže uz prijavu na natječaj za dodjelu prostora na korištenje, potpisanom od svih partnerskih udruga. Obrazac izjave sastavni je dio dokumentacije za provedbu javnog natječaja.

Zahtjev za dodjelu jednog prostora koji planiraju koristiti više udruga u partnerstvu podnosi samo jedna od udruga koja smatra da na natječaju može ostvariti najveći broj bodova sukladno kriterijima i mjerilima od točke do točke 1. do 14.

VI. Prijava na javni natječaj za dodjelu prostora na korištenje mora sadržavati potrebne informacije i dokaze da udruga ispunjava mjerila i kriterije za dodjelu prostora u vlasništvu ili pod upravom Grada Čakovca na korištenje.

Prijava se podnosi isključivo na obrascu koji je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja. Obrazac prijave sadrži osnovne podatke o udruzi s opisom dosadašnjeg rada i djelovanja te planom aktivnosti u predstojećem razdoblju.

Prijavi se prilažu:

 1. izvadak iz matičnog registra u koji je organizacija upisana;
 2. dokaz o upisu u Registar neprofitnih organizacija (ispis internetske stranice RNO-a);
 3. preslika važećeg statuta pravne osobe;
 4. ispunjeni obrazac izjave osobe ovlaštene za zastupanje pravne osobe da je pravna osoba podmirila sve dospjele financijske i druge obveze koje proizlaze iz njezinih ugovornih odnosa s trećima (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja);
 5. dokaz da se protiv udruge, odnosno osobe ovlaštene za zastupanje ne vodi kazneni postupak i nije pravomoćno osuđena za prekršaj ili kazneno djelo propisano odredbom čl.48. Uredbe o kriterijima, mjerilima i postupcima financiranja i ugovaranja programa i projekata od interesa za opće dobro koje provode udruge (NN 26/15);
 6. potvrda Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja o kojima službenu evidenciju vodi porezna uprava;
 7. potvrda da nema dugovanja prema proračunu Grada kao i GKP Čakomu i GP Ekomu i GP Stanoradu
 8. ispunjeni obrazac izjave o financiranju programa ili projekta udruge kada se oni financiraju iz javnih izvora;
 9. Preslika Izvješća o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja, temeljem Pravilnika o obavljenim uslugama ili aktivnostima organizatora volontiranja (NN 101/08);
 10. Preslika financijskog izvješća za prethodnu godinu (za obveznike dvojnog knjigovodstva) odnosno presliku knjige prihoda i rashoda (za obveznike jednostavnog knjigovodstva);
 11. Potvrda poslodavca o zaposlenju i preslika prijave na HZMO;
 12. Izjava o partnerstvu u slučaju namjere korištenja prostora u partnerstvu s ostalim udrugama (obrazac izjave je sastavni dio dokumentacije za provedbu natječaja);
 13. Dvije bjanko zadužnice potvrđene po javnom bilježniku, svaka na iznos do 5.000,00 kn.

Prijava i svi obrasci moraju biti potpisani od strane osobe ovlaštene za zastupanje i ovjereni
pečatom udruge.

VII. Prostori se temeljem natječaja i liste reda prvenstva dodjeljuju na korištenje udrugama radi provođenja programa i projekata od interesa za Grad Čakovec na određeno vrijeme.

Prava i obveze uređuju se ugovorom koji se sklapa na rok od tri godine.

Istekom roka od tri godine udruzi dodijeljeni prostor Grad Čakovec može ponovno dodijeliti na korištenje na rok od novih 5 godina bez provođenja javnog natječaja za dodjelu pod uvjetom da je udruga podnijela izvješće o radu i sufinanciranju programa i projekata koje provodi, i samo ako je dodijeljeni prostor koristila sukladno ugovoru i uredno izvršavala ugovorne obveze te dalje ima potrebu za tim prostorom. Ugovor se sklapa kao javnobilježnički akt. Troškove solemnizacije snosi korisnik.

 VIII. Pisane prijave na ovaj natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici s naznakom „Ne otvaraj – Javni natječaj za dodjelu gradskih prostora udrugama“

Na adresu:

Grad Čakovec
Povjerenstvo za dodjelu nekretnina udrugama,
putem Odsjeka za imovinsko pravne poslove,
Ulica kralja Tomislava 15,
40 000 Čakovec,

preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Čakovca na adresi Ulica Kralja Tomislava 15, prvi kat.

Obrasci koji su sastavni dio natječajne dokumentacije mogu se preuzeti s web stranice Grada Čakovca.

Rok za podnošenje pisanih prijava je 21.09.2018. godine.

Zaključak o dodjeli na korištenje prostora udrugama na prijedlog Povjerenstava donosi gradonačelnik koji potpisuje Ugovor o dodjeli na korištenje prostora.

Udruga koja s Gradom Čakovcem sklopi Ugovor o korištenju prostora dužna je Gradu do kraja ožujka svake tekuće godine dostaviti izvješće o radu za prethodnu kalendarsku godinu.

IX. Nepotpune, nepravovremene i neprikladne prijave (koje ne ispunjavaju uvjete) neće se uzeti u razmatranje.

X. Na temelju zbroja bodova, Povjerenstvo utvrđuje Prijedlog liste reda prvenstva, koja se objavljuje na internetskoj stranici i na oglasnim pločama Grada Čakovca. Na predmetni Prijedlog prijavitelji mogu uložiti prigovor u roku od 8 dana od dana objave. Prigovor se šalje preporučenom pošiljkom ili neposredno u pisarnici zgrade gradske uprave Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec, prvi kat. Odluka gradonačelnika o prigovoru je konačna.

XI. Konačnu listu reda prvenstva donosi gradonačelnik na prijedlog Povjerenstva koje predlaže gradonačelniku donošenje Zaključka o dodjeli prostora na korištenje udruzi i sklapanje Ugovora.

XII. Ako prijavitelj koji je ostavio najviše bodova ne pristupi sklapanju ugovora, Povjerenstvo predlaže gradonačelniku sljedećeg prijavitelja s Konačne liste reda prvenstva.

XIII. Pored naknade za korištenje prostora, korisnik je dužan plaćati pričuvu i sve druge troškove u svezi s korištenjem prostora (komunalnu naknadu i naknadu uređenja voda, troškove električne energije, troškove grijanja), kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na predmetni prostor.

XIV. Grad Čakovec ima pravo izabrati onu prijavu/ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu prijavu/ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijaviteljima. Grad Čakovec ima pravo odustati od davanje prostora na korištenje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

XV. Tekst Javnog natječaja u cjelovitom sadržaju s obrascima koji su sastavni dio natječajne dokumentacije se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome.

Informacije, podaci i dokumentacija o prostoru dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

Klasa: 940-01/18-01/27
Urbroj: 2109/02-01-01-18-02

Stjepan Kovač, gradonačelnik

Obrasci:

 • Obrazac prijave Preuzmi
 • Izjava o partnerstvu Preuzmi
 • Obrazac izjave o financiranju programa ili projekata udruge koji se financiraju iz javnih izvora Preuzmi