Na temelju članka 18. stavka 1 točke 6 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 52/2019 i 42/2020), članka 3 Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN RH 13/2022), članka 23. Statuta Turističke zajednice Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca 10/2020) i Odluke Turističkog vijeća Turističke zajednice Grada Čakovca od 7. ožujka 2022., Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Čakovca raspisuje

J A V N I  N A T J E Č A J
za imenovanje direktora Turističke zajednice Grada Čakovca

Broj izvršitelja: 1 izvršitelj, na vrijeme od četiri godine

Sukladno člancima 21. i 22. Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 52/2019 i 42/2020) i članka 3. Pravilnika o posebnim uvjetima koje moraju ispunjavati zaposleni u turističkim zajednicama (NN RH 13/2022 ), kandidat za direktora mora ispunjavati sljedeće uvjete:
− završen najmanje stručni studij ili preddiplomski sveučilišni studij,
− najmanje dvije godine radnog iskustva na poslovima koji odgovaraju stupnju stečene stručne spreme ili jedna godina radnog iskustva na rukovodećim poslovima u turizmu
− aktivno znanje jednog stranog jezika
− znanje rada na osobnog računalu
− položen stručni ispit za rad u turističkoj zajednici
− da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje.

Kandidirati se može i osoba koja nema položeni stručni ispit, ali ga mora položiti u roku od jedne godine od dana stupanja na rad.

Iznimno, stručni ispit ne moraju polagati osobe koje u trenutku zasnivanja radnog odnosa u turističkoj zajednici imaju odgovarajuću stručnu spremu i najmanje pet godina radnog staža na poslovima u turizmu u toj stručnoj spremi.

Uz vlastoručno potpisanu prijavu na javni natječaj kandidati trebaju dostaviti:
− životopis u kojem će se u skladu s dostavljenim dokazima obrazložiti ispunjavanje uvjeta iz javnog natječaja;
− dokaz o hrvatskom državljanstvu sukladno članku 29. Zakona o hrvatskom državljanstvu (NN RH 53/1991, 70/1991, 28/1992, 113/1993, 4/1994, 130/2011, 110/2015, 102/2019 i 138/2021) – preslika osobne iskaznice, putovnice odnosno domovnice;
− dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja (preslika diplome ili potvrde ovjerena kod javnog bilježnika);
− elektronički zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje iz kojeg je razvidan mirovinski staž i stručna sprema;
− dokaz o radnom iskustvu na rukovodećim poslovima u turizmu (dokaz o obavljanju poslova na rukovodećem radnom mjestu – preslika rješenja, ugovora o radu, rješenja o rasporedu ili potvrda poslodavca da je obavljao takve poslove)
− prijedlog četverogodišnjeg programa rada turističke zajednice
− dokaz o poznavanju rada na osobnom računalu (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
− dokaz o poznavanju jednog stranog jezika (svjedodžba, potvrda, vlastoručno potpisana izjava i sl.)
− dokaz o položenom stručnom ispitu za rad u turističkoj zajednici ili vlastoručno potpisanu izjavu ovjerenu kod javnog bilježnika da ga nije dužan polagati sukladno članku 23. stavku 5 Zakona o turističkim zajednicama i promicanju hrvatskog turizma (NN RH 52/2019 i 42/2020)
− dokaz da mu pravomoćnom sudskom presudom ili rješenjem o prekršaju nije izrečena sigurnosna mjera ili zaštitna mjera zabrane obavljanja poslova iz područja gospodarstva, dok ta mjera traje, ne stariji od 15 dana od dana objave ovog Javnog natječaja.

Osobni podaci kandidata obraditi će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve naveden podatke i priloge iz natječaja.

Rok za podnošenje prijave je najkasnije 23. ožujka 2022. godine do 15.00 sati bez obzira na način dostave.

Prijave s natječajnom dokumentacijom dostavljaju se u zatvorenoj omotnici preporučeno poštom ili osobnom dostavom na adresu: Turistička zajednica Grada Čakovca, Turističko vijeće, TZ Čakovec – Turistički ured, Kralja Tomislava 1, 40 000 Čakovec, s naznakom „Javni natječaj – za direktora“.

O rezultatima Javnog natječaja kandidati će biti pisano obavješteni u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o odabiru kandidata na sjednici Turističko vijeća.

Turističko vijeće Turističke zajednice Grada Čakovca zadržava pravo da ne izvrši izbor direktora, odnosno da poništi javni natječaj.

Turističko vijeće
Turističke zajednice Grada Čakovca
Predsjednica:
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.

natjecaj_za_direktora_2022_