Na temelju članaka 53.a Zakona o lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 33/01, 129/05, 109/07, 125/08, 36/09, 150/11, 144/12), članaka 17. i 19. stavka 2. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11), Gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za imenovanje pročelnika Upravnog odjela za društvene,
protokolarne i europske poslove Grada Čakovca na neodređeno vrijeme
(1 izvršitelj)

Stručni uvjeti:

 • magistar novinarstva ili stručni specijalist
 • najmanje 5 godina radnog staža u struci na rukovodećim poslovima
 • poznavanje rada na PC-u
 • državni stručni ispit
 • poznavanje jednog svjetskog stranog jezika
 • iskustvo na poslovima i zadacima

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.
Uvjet magistra struke ili stručnog specijalista struke, temeljem odredbe članka 35. stavka 1. Uredbe o klasifikaciji radnih mjesta u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH 74/10), ispunjavaju i osobe koje su po ranijim propisima stekle visoku stručnu spremu.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.
Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit, uz obvezu da ga polože u zakonskom roku.
Osoba se prima u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.
Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Uz prijavu na natječaj kandidati su dužni priložiti:

 1. životopis,
 2. original domovnice,
 3. original diplome,
 4. presliku radne knjižice (uključujući stranice s radnim stažem kao dokaz o odgovarajućem stručnom znanju i iskustvu) ili elektronički zapis izdan od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje ili potvrdu izdanu od Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje,
 5.   otvrdu ili drugi odgovarajući dokaz o radnom iskustvu ostvarenom na poslovima za koje se traži odgovarajuće stručno znanje (npr. ugovor o radu, potvrda poslodavca, rješenje o rasporedu), izvornik ili presliku,
 6. uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci)
 7. vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 8. dokaz o poznavanju rada na računalu (uvjerenje, certifikat, potvrda), izvornik ili presliku,
 9. presliku uvjerenja o položenom državnom stručnom ispitu.

Kandidati koji ne posjeduju dokaz o poznavanju rada na računalu prilikom provjere znanja i sposobnosti testirati će se i na tu okolnost.
Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o imenovanju.
U prijavi na natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, e-mail adresa) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.
Kandidati su dužni u životopisu detaljno opisati poslove koje su do sada radili kako bi se usporedbom s opisom poslova radnog mjesta na koje su se javili moglo utvrditi ispunjavaju li propisani uvjet radnog iskustva na odgovarajućim poslovima.
Kandidatom prijavljenim na natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u natječaju.

Nepravodobne i nepotpune prijave neće se razmatrati. Osobe koje ne podnesu pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete  natječaja, ne smatraju se kandidatima prijavljenima na natječaj te će o tome biti obaviještene pisanim putem.

Povjerenstvo za provedbu natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na natječaj, koji imaju urednu prijavu i koji ispunjavaju formalne uvjete iz natječaja. Urednom prijavom smatra se potpuna prijava, odnosno prijava koja sadrži sve navedene podatke i priloge iz natječaja. Za kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete natječaja provest će se prethodna provjera znanja i sposobnosti putem pisanog testiranja i intervjua.

Smatra se da je kandidat koji nije pristupio prethodnoj provjeri znanja, povukao prijavu na natječaj i više se  ne smatra kandidatom.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava natječajem, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za testiranje, objaviti će se na službenoj web stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr. Preuzimanje

Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web stranici i na oglasnoj ploči u zgradi gradske uprave Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjere za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku osam (8) dana od dana objave natječaja u Narodnim novinama.
Prijave se podnose na adresu: Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Ne otvaraj – Natječaj za pročelnika Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove“.

O rezultatima natječaja prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u roku od 60 dana od isteka roka za podnošenje prijava.
KLASA: 021-05/14-01/91
URBROJ:2109/2-01-14-02
Čakovec,  27. svibnja 2014.

GRADONAČELNIK
Stjepan Kovač, bacc. ing. comp.