Na temelju članaka 17. i 19. stavka 1. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi (NN RH  86/08, 61/11, 4/18), privremeni pročelnik Upravnog odjela za komunalno gospodarstvo raspisuje

J A V N I   N A T J E Č A J
za prijam u službu na neodređeno vrijeme na radno mjesto:

REFERENT ZA KOMUNALNO I PROMETNO REDARSTVO
u Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo
Grada Čakovca – 2 izvršitelja / ice

REFERENT ZA INVESTICIJE U NISKOGRADNJI
U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo
Grada Čakovca – 1 izvršitelj

REFERENT ZA KOMUNALNE POSLOVE
U Upravnom odjelu za komunalno gospodarstvo
Grada Čakovca – 1 izvršitelj

Stručni uvjeti za prijam u službu referenta za komunalno i prometno redarstvo

 • četverogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje,
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • položeni Državni stručni ispit
 • položen ispit za prometnog redara

Stručni uvjeti za prijam u službu referenta za investicije u niskogradnji

 • Srednja stručna sprema građevinske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima,
 • poznavanje rada na PC-u,
 • položeni Državni stručni ispit.

Stručni uvjeti za prijam u službu referenta za komunalne poslove

 • srednja stručna sprema ekonomske struke
 • najmanje 1 godina radnog iskustva na odgovarajućim poslovima
 • poznavanje rada na PC-u
 • položeni Državni stručni ispit.

Osim navedenih uvjeta kandidati moraju ispunjavati i opće uvjete za prijam u službu koji su propisani odredbom članka 12. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

U službu ne može biti primljena osoba za čiji prijam postoje zapreke iz članka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Osobni podaci kandidata obradit će se isključivo u svrhu provedbe javnog natječaja sukladno Zakonu o provedbi Opće uredbe o zaštiti podataka (NN RH 42/18) i Uredbe (EU) 2016/679.

Osobe se primaju u službu uz obvezni probni rad od tri mjeseca.

Riječi i pojmovi koji imaju rodno značenje korišteni u ovom Natječaju odnose se jednako na muški i ženski rod, bez obzira jesu li korišteni u muškom ili ženskom rodu.

Natjecati se mogu i kandidati koji nemaju položen državni stručni ispit i ispit za prometnog redara uz obvezu da ih polože u propisanom roku.

Uz prijavu na Natječaj kandidati su dužni priložiti:

 • životopis,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu (preslik važeće osobne iskaznice, putovnice ili domovnice),
 • dokaz o odgovarajućem stupnju obrazovanja ,
 • elektronski zapis s podacima o radnom stažu i radnom odnosu iz HZMO
 • dokaz o poznavanju rada na računalu (svjedodžba, potvrda, izjava i sl.)
 • uvjerenje nadležnog suda da se protiv podnositelja prijave ne vodi kazneni postupak (ne starije od 6 mjeseci),
 • vlastoručno potpisanu izjavu da za prijam u službu ne postoje zapreke iz članaka 15. i 16. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi,
 • presliku uvjerenja o položenom Državnom stručnom ispitu i ispita za prometnog redara
 • vlastoručno potpisanu izjavu o poznavanju stranog jezika

Kandidati testiranjem pristupaju provjeri informatičke pismenosti.

Uvjerenje o zdravstvenoj sposobnosti dostavlja izabrani kandidat nakon obavijesti o izboru, a prije donošenja rješenja o prijmu u službu.

Preslike traženih priloga ne moraju biti ovjerene, a izabrani kandidat dužan je prije donošenja rješenja o prijmu u službu na neodređeno vrijeme dostaviti na uvid originalne dokumente.

Kandidatom prijavljenim na Natječaj smatrat će se samo osoba koja podnese pravovremenu i urednu prijavu te ispunjava formalne uvjete iz Natječaja. Urednom prijavom smatra se prijava koja sadrži sve osobne podatke i priloge navedene u Natječaju.

U prijavi na Natječaj navode se osobni podaci podnositelja prijave (osobno ime, OIB, datum i mjesto rođenja, adresa stanovanja, broj telefona ili mobitela, po mogućnosti e-mail adresa, isključivo za potrebe postupka) i naziv radnog mjesta na koje se prijavljuje uz vlastoručni potpis.

Povjerenstvo za provedbu Natječaja utvrđuje popis kandidata prijavljenih na Natječaj, koji ispunjavaju formalne uvjete i čije su prijave uredne i pravodobne te ih upućuje na prethodnu provjeru znanja i sposobnosti. Smatra se da je kandidat koji nije pristupio testiranju povukao prijavu na Natječaj i više se ne smatra kandidatom.

Kandidati koji ne ispunjavaju formalne uvjete iz Natječaja bit će o tome pisano obaviješteni.

Opis poslova i podaci o plaći radnog mjesta koje se popunjava Natječajem, sadržaj i način na koji će se testirati kandidate koji ispunjavaju formalne uvjete i iz kojeg područja te pravni i drugi izvori za pripremanje kandidata  za testiranje, objaviti će se na službenoj web stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr. Vrijeme i mjesto održavanja testiranja objaviti će se najmanje pet (5) dana prije testiranja na istoj web stranici i na oglasnim pločama u zgradi Uprave Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec.

Kandidati koji se pozivaju na pravo prednosti pri zapošljavanju, dužni su uz prijavu na Natječaj pozvati se na to pravo i imaju prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednakim uvjetima. Da bi ostvario pravo prednosti pri zapošljavanju, kandidat koji ispunjava uvjete za ostvarivanje tog prava, dužan je uz prijavu na Natječaj priložiti sve dokaze o ispunjavanju traženih uvjeta, kao i rješenje o priznatom statusu, odnosno potvrdu o priznatom statusu iz koje je vidljivo spomenuto pravo, dokaz iz kojeg je vidljivo na koji način je prestao radni odnos kod posljednjeg poslodavca (ugovor, rješenje, odluka i sl.) te dokaz da je nezaposlen (uvjerenje ili evidencijski list Hrvatskog zavoda za zapošljavanje).

Nakon raspisanog Natječaja, ne mora se izvršiti izbor, ali se u tom slučaju donosi Odluka o poništenju Natječaja u roku iz članka 24. stavka 4. Zakona o službenicima i namještenicima u lokalnoj i područnoj (regionalnoj) samoupravi.

Prijave s potrebnom dokumentacijom podnose se u roku od 8 dana od dana objave Natječaja u Narodnim novinama.

Prijave se podnose na adresu: Grad Čakovec, Čakovec, Kralja Tomislava 15, s naznakom „Za natječaj –  Upravni odjel za komunalno gospodarstvo (radno mjesto za koje se kandidat javlja)“.

O rezultatima izbora prijavljeni kandidati biti će obaviješteni u zakonskom roku.

PRIVREMENI PROČELNIK
 Dražen Barić, mag. ing. traff.