Na temelju Zaključka Gradonačelnika od 28.11.2018. Grad Čakovec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju dijela zemljišta „Martane-Istok“ u ulici Putjane u Čakovcu

na području  Urbanističkog plana uređenja-UPU „Martane-Istok“  (Službeni  glasnik Grada Čakovca br.6/00,2/15,2/18)

usmenom javnom dražbom

 I/ Predmet prodaje

 1. Dana 10.12.2018. u 11:30 sati održati će se usmena javna dražba za prodaju dijela građevinskog zemljišta na području UPU Martane Istok u Čakovcu, na licu mjesta neposredno i to zemljišta upisanog u :

                      – zk.ul.br.7769, k.o. Čakovec

čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/6, pašnjak ukupne površine 390 m², (ident. s kčbr.4128/19, k.o.iste), u vlasništvu Grada Čakovca u 1/1 dijela. Na čestici je upisano kao teret pravo služnosti u korist Hrvatske Elektroprivrede d.d.

                     – zk.ul.br. 7474 , k.o. Čakovec

čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/5/2, pašnjak Martane ukupne površine 136 m², (ident. s kčbr.4128/37, k.o.iste), u vlasništvu Grada Čakovca u 1/1 dijela. Na čestici je upisano kao teret pravo služnosti u korist Hrvatske Elektroprivrede d.d.

                   – zk.ul.br. 7938 , k.o. Čakovec,

čest.br .1135/4/1/1/6/1/1/7/2, pašnjak Martane ukupne površine 533 m²,  (ident. s kčbr.4128/38, k.o.iste) u vlasništvu Grada Čakovca u 1/1 dijela. Na čestici je upisano kao teret pravo služnosti u korist Međimurske vode d.o.o.

sve skupa ukupne površine 1,059 m².

Predmetna zemljišta se prodaju kao cjelina i ne mogu se prodati zasebno,  po početnoj cijeni 23,23, -€/m2 , u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.

Napomena: cijena je iskazana bez PDV-a.

 1. Na zemljištu postoje tereti i to na:

-zk.ul.br.7769, k.o. Čakovec

čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/6, pašnjak ukupne površine 390 m², (ident. s kčbr.4128/19, k.o.iste), uknjiženo je pod brojem Z-3167/14 pravo služnosti izgradnje i održavanja srednjenaponskog kabela, a sve u sklopu izmještanja dijela 10 kV podzemnog voda K-021 u Čakovcu, Martane, za korist: Hrvatska Elektroprivreda d.d.

zk.ul.br.7474,k.o.Čakovec

čest.br.1135/4/1/1/6/1/1/5/2, pašnjak ukupne površine 136 m², (ident. s  kčbr.4128/37, k.o.iste), uknjiženo je pod brojem Z-5702/09 pravo služnosti izgradnje, polaganja i održavanja 10(20) kV kabelskog voda na čest.br. 1134/50/1/1/1, za korist:Hrvatske Elektroprivrede d.d., pod brojem Z-4332/11 uknjiženo je pravo služnosti izgradnje i polaganja srednjenaponskog kabelskog voda, za korist: Hrvatska Elektroprivreda d.d., a pod brojem Z-3167/14 uknjiženo je pravo služnosti izgradnje i održavanja srednjenaponskog kabela, a sve u sklopu izmještanja dijela 10 kV podzemnog voda K-021 u Čakovcu, Martane, za korist: Hrvatska Elektroprivreda d.d.

zk.ul.br.7938, k.o. Čakovec

čest.br .1135/4/1/1/6/1/1/7/2, pašnjak ukupne površine 533 m²,  (ident. s kčbr.4128/38, k.o.iste), uknjiženo je na nekretninama u A, pravo služnosti vodova, radi ukopavanja cjevovoda s izgradnjom pratećih komunalnih vodnih građevina, u širini 10 metara, (5 metara lijevo i 5 metara desno od osi cjevovoda), radi rekonstrukcije tlačnog cjevovoda u Ulici Jurja Križanića k.o. Čakovec u Čakovcu, što obuhvaća nesmetano korištenje poslužne nekretnine u pojasu služnosti, a koje uključuje pristup, izgradnju i rekonstrukciju vodovoda, pristup, redovito održavanje i popravke cjevovoda kanalizacije i pratećih komunalnih vodnih građevina te obvezu vlasnika nekretnine da u pojasu služnosti ne sadi trajne nasade, niti gradi trajne objekte, a u skladu s ucrtanom trasom cjevovoda i objekata, za korist: Međimurske vode d.o.o.

Sve katastarske čestice su opterećene upisanim i možebiti neupisanim stvarnim služnostima. Na navedenim nekretninama kao poslužnim nekretninama u pojasu služnosti, kupac se obvezuje omogućiti nesmetano korištenje, a to se odnosi na pristup, izgradnju i rekonstrukciju vodovoda, pristup, redovito održavanje i popravke cjevovoda kanalizacije i pratećih komunalnih vodnih građevina. Kupac se obvezuje dopustiti i svaki potrebiti budući pristup, izgradnju te rekonstrukciju svih infrastrukturnih vodova kao i upis služnosti istih. Kupac odnosno budući vlasnik nekretnine se obvezuje da u pojasu služnosti neće saditi trajne nasade, niti graditi trajne objekte, a u skladu s ucrtanom trasom cjevovoda i objekata.

Sva zemljišta se prodaju kao jedinstvena cjelina sa svim upisanim i neupisanim služnostima i ne mogu se prodati zasebno.

Jamčevina iznosi 30 % od početne kupoprodajne cijene zemljišta odnosno 7.381,00 Eura u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi trošak izrade procjembenog elaborata (procjene vrijednosti nekretnine), izrade parcelacijskog elaborata, objave javnog natječaja u lokalnom tjedniku za koji iznos će se uvećati visina kupovnine što će biti sastavnim dijelom Ugovora o kupoprodaji nekretnine te je dužan platiti i porez na promet nekretnina i druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka  je 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrati će se sljedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača.

Natječaj se provodi i u slučaju samo jedne ponude.

Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

Kupoprodaja i preuzimanje čestica vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, u zatečenom stanju parcela; parcele se utvrđuju obilaskom i pokazivanjem prema Skici izmjere koja će se predati Kupcu. Kupac o svom trošku vrši sve druge potrebne radnje na parcelama.

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke parcela. 

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

 1. Početna cijena zemljišta iznosi 23,23 EUR/m2, (slovima: dvadesettrieuraidvadesettricenta) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe.
 2. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene odnosno 7.381,00 Eura u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju djela zemljišta Martane-Istok u Čakovcu i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 09:00 Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da parcele nemaju nedostataka.
  Sudionikom javne dražbe mogu biti samo osobe koje su pravovremeno uplatile jamčevinu ili njihovi opunomoćenici, uz priloženu punomoć, ovjerenu kod javnog bilježnika.
 3. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta i troškove postupka u cijelosti platiti 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
  Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina u nominalnom iznosu bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 4. Kupac je dužan platiti sve troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta.
 5. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
 6. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome. Informacije, podaci i dokumentacija o nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel. 040/314-924 i soba 209, tel. 040/314-938 svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/18-01/59
Urbroj: 2109/02-01-01-18-07

Stjepan Kovač, gradonačelnik