Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, broj, Klasa: 940-01/19-01/59, Urbroj: 2109/02-01-01-20-07 od dana 14.01.2020., Grad Čakovec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
na području UPU naselja Novo Selo Rok,  ulica Matije Gupca,
otvorenim javnim nadmetanjem

 

I/ Predmet prodaje

Dana 11.02.2020., utorak, s početkom u 13,00 sati na licu mjesta na samoj čestici, ulica Matije Gupca, između kućnih brojeva 6 i 8 u Novom Selu Rok održat će se usmena javna dražba za prodaju građevinskog zemljišta planske oznake „S“, u obuhvatu Urbanističkog plana uređenja naselja Novo Selo Rok (Službeni vjesnik Općine Čakovec broj 11/87 i Službeni glasnik Grada Čakovca broj 8/04, 2/16), upisanog u

zk.ul.br.3259 k.o. Novo Selo Rok

-kat.čest.br.3063, put u mjestu, površine 261 m2 s početnom kupoprodajnom cijenom u iznosu od 2.537,81 EUR (9,72 EUR/m2).

Jamčevina iznosi 30% početne kupoprodajne cijene navedenog građevinskog zemljišta u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke zemljišta.

Kupac snosi sve troškove u vezi s kupoprodajom predmetnog građevinskog zemljišta.

Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove objave natječaja u lokalnom tjedniku i troška izrade Procjembenog elaborata, za koji iznos će se uvećati iznos kupovnine, što će biti sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine. Nadalje, Kupac je dužan platiti naknadu za prenamjenu zemljišta, poreze, kao i druge obveze vezane uz promet nekretnina, kao i sklapanje i provedbu Ugovora o kupoprodaji.

Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka je 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/

 1. Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecateljima nekretnina.
 2. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno javno nadmetanje između ponuđača.
  U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrat će se slijedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača. Natječaj će se provesti i u slučaju samo jedne ponude.
 3. Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate kupoprodajne cijene. Kupoprodaja i preuzimanje čestice vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja međa, u zatečenom stanju parcela; parcela se utvrđuje obilaskom i pokazivanjem, a Kupac o svom trošku vrši sve druge potrebne geodetske radnje na parceli.
  U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

 1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu za česticu za koju se nadmeće u iznosu od 30% od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja u korist poslovnog računa Grada Čakovca, broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta u Novom Selu Rok i originalni dokaz o plaćanju jamčevine predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na poslovnom računu Grada Čakovca najkasnije na dan održavanja javne dražbe, do 11,00 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da zemljište nema materijalnih nedostataka.
 2. Kupac koji uspije u javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke 1., u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu, Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi postupka.
 3. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 4. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavat će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
 5. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također, nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu i ima pravo poništiti natječaj, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

IV. Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim Internet stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o objavi ovog Javnog natječaja. Informacije, podatci i dokumentacija o nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, telefon 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

 

Stjepan Kovač, gradonačelnik