Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca, Klasa: 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 od dana 15. prosinca 2020. godine (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/20) i Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109/2-01-01-20-02 od dana 24.12.2020. godine, objavljuje se

 JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
građevinskog zemljišta namjene „M1 i M2“ u obuhvatu Detaljnog plana uređenja područja „Brezje“ u Mihovljanu

 1. Dana 12.01.2021. (utorak) godine održat će se javne dražbe za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada na Čakovca na području DPU Mihovljan „Brezje“ i to za zk.ul.br.1970, k.o. Mihovljan,

-čest.br. 1117/17, oranica, površine 774 m2, u 11:45 sati, na čestici
-čest.br. 1117/28, oranica površine 1007 m2, u 12:00 sati na čestici,
-čest.br. 1117/31, oranica površine 660 m2, u 12:15 sati na čestici,
-čest.br. 1117/32, oranica, površine 660 m2, u 12:30 sati na čestici,
-čest.br. 1117/70, oranica, površine 690 m2, u 12:45 sati na čestici,
-čest.br.1117/71, oranica, površine 691 m2, u 13:00 sati a čestici,
-čest.br. 1117/72, oranica, površine 686 m2, u 13:15 sati na čestici,
-čest.br.1117/73, oranica, površine 695 m2, u 13:30 sati na čestici,
-čest.br.1117/80, oranica, površine 688 m2, u 13:45 sati na čestici
-čest.br.1117/81, oranica, površine 690m2, u 14:00 sati na čestici
-čest.br.1117/82, oranica površine 690 m2, u 14:15 sati na čestici
-čest.br.1117/83, oranica površine 688 m2,  u 14:30 sati na čestici.

Svako od tih zemljišta se prodaje zasebno.

 1. Početna cijena za svako zemljište pojedinačno iznosi 31,30 EUR/m2, (slovima: tridesetjedaneuroitridesetcenti) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe.
 2. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica. Zemljište nije iskolčeno.
 3. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao potencijalni kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene, za svako zemljište pojedinačno, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, na račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake: broj čestice za koju se jamčevina uplaćuje – uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Mihovljanu Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se da ponuđači/kupac prihvaća da zemljište nema materijalne nedostatke.
  Ukoliko netko želi pristupiti javnoj dražbi za više zemljišta, mora za svako od zemljišta uplatiti iznos jamčevine. Obavezno kod uplate jamčevine navesti broj čestice za koju se uplaćuje!
 1. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 2. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javne dražbe sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 3. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, izradu Elaborata o procijenjenoj vrijednosti nekretnine i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji. Kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.
 4. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
  Kupac koji ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta sa troškovima postupka ne plati u roku, gubi pravo na povrat jamčevine te pravo kupnje, a iz iznosa položene jamčevine naknadit će se troškovi postupka.
 1. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javne dražbe.
 2. Potpuni tekst javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku List Međimurje samo obavijest o raspisivanju javnog natječaja. Sve informacije, podaci i dokumentacija o predmetnoj nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, 2. kat, soba 204, ili na tel 040/314-924- svakog radnog dana od 7-15- h. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/20-01/47
Urbroj: 2109/2-01-01-20-03

Čakovec, 28.12.2020.

Stjepan Kovač, gradonačelnik