Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca od dana 01.07.2019., broj, Klasa: 940-01/18-01/61, Urbroj:2109/02-01-01-19-04, gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG
ZEMLJIŠTA 
U IVANOVCU

I/ Predmet prodaje

 1. Dana 16.07.2019., utorak, u 12,00 sati održat će se usmena javna dražba za prodaju građevinskog zemljišta, na licu mjesta u Ivanovcu, upisanog u:
  zk.ul.br.2825 k.o. Ivanovec
  -grunt.čest.br.74/1/1/1/21/1/1/3/3, oranica, ukupne površine 96 m2, ident. s kčbr. 96/73 k.o. iste
  Početna kupoprodajna cijena navedene nekretnine iznosi 1.135,00 EUR (11,83 EUR po m2), plativo u kunama po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.
 2. Jamčevina iznosi 30% od početne kupoprodajne cijene navedenog građevinskog zemljišta za koje se daje ponuda u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
  Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku za koji iznos će se uvećati iznos kupovnine, što će biti sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine te je dužan platiti poreze i druge obveze vezane uz promet nekretnina i sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.
  Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka je 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/

 1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecateljima nekretnina.
 2. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno javno nadmetanje između ponuđača.
  U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrat će se slijedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača. Natječaj će se provesti i u slučaju samo jedne ponude.
 3. Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate kupoprodajne cijene. Kupoprodaja i preuzimanje čestice vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja međa, u zatečenom stanju parcela; parcela se utvrđuje obilaskom i pokazivanjem, a Kupac o svom trošku vrši sve druge potrebne radnje na parceli.
  U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

 1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30% od početne kupoprodajne cijene parcele za koju se daje ponuda u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, u korist poslovnog računa Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, koji se vodi kod OTP banke d.d., model: 68, poziv na broj: 9016 – OIB uplatitelja, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta u Ivanovcu i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 10:00 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da parcela nema pravnih i materijalnih nedostataka.
 2. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta i troškove postupka u cijelosti uplatiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I.2., u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ukoliko kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu, Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
  Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli u dražbovanju, koji su odustali dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratiti će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 3. Kupac snosi sve troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta
 4. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavat će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
 5. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara srsi ovog natječaja; također, nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.
 6. Potpuni tekst javnog natječaja objavljuje se na službenim Internet stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome. Informacije, podatci i dokumentacija o nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II. kat, soba 204, tel. 040/314-924 svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/18-01/61
Urbroj: 2109/2-01-01-19-05

Stjepan Kovač, gradonačelnik