Na temelju odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca, Klasa. 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/20) i Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109-2-01-01-22-36 od dana 14.12.2022. raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA U MIHOVLJANU

 1. Dana 23.12.2022. godine, petak, održat će se javno nadmetanje s početkom u 11:00 sati, na licu mjesta, na zemljištu u Mihovljanu, upisano u:
  zk.ul.br. 1970, k.o. Mihovljan,
  -čest.br.1117/83  oranica, površine  688 m², u vlasništvu Grada Čakovca.
 2. Početna cijena za zemljište iznosi 51,67 EUR/m2, (slovima: pedesetjedaneuroišezdesetsedamcenti) protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javnog nadmetanja. Predmetno zemljište nalazi se unutar građevinskog područja naselja – prostora namijenjenog za razvoj naselja, namjene M2 – mješovita namjena – stambena i/ili poslovna-dvojna gradnja.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
 4. Javnom nadmetanju mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30% početne kupoprodajne cijene (sa naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina), uplata na račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Mihovljanu. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se da ponuđač/kupac prihvaća da zemljište nema materijalne nedostatke.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne uz uvjet da ispunjava i sve druge uvjete javnog natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se prvi sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnica.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javnog nadmetanja i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja
 10. Javno nadmetanje održat će se i u slučaju uplate samo jedne jamčevine.
 11. Grad Čakovec ne snosi nikakvu odgovornost niti obvezu za izdavanje akata o građenju na predmetnoj čestici.
 12. Najpovoljniji ponuditelj dužan je najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju sklopiti Ugovor o kupoprodaji.
  Za sva dodatna pitanja kontakt te 040 314-924.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.