Sukladno Odluci Gradskog vijeća Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 11/2020), Klasa: 021-05/20-01/102, Urbroj: 2109/2-02-20-06 od dana 15.12.2020. godine i Zaključka gradonačelnice Grada Čakovca Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec., Klasa: 940-01/20-01/47, Urbroj: 2109-2-01-01-22-25 od dana 24.03.2022. raspisuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
građevinskog zemljišta u obuhvatu Detaljnog plana uređenja  područja „Brezje“ u Mihovljanu

 1. Dana 5.4.2022. utorak održat će se javne dražbe za prodaju građevinskog zemljišta upisanog u:
  zk.ul.br.1970 , k.o. Mihovljan
  -čest.br.1117/71, oranica površine 691 m2 u 12:00 h
  -čest.br.1117/73, oranica površine 695 m2 u 12:15 h
  -čest.br.1117/80, oranica površine 688 m2 u 12:30 h
  -čest.br. 1117/81, oranica površine 690 m2 u 12:45 h
  čest.br. 1117/82, oranica površine 690 m2, u 13:00 h
  -čest.br. 1117/83, oranica površine 688 m2, u 13:15 h
  Svako od tih zemljišta prodaje se pojedinačno.
 2. Početna cijena za zemljište iznosi 43,98 EUR/m2, (slovima:četrdesetrieuraidevedesetosamcenti) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe. Zemljišta se prodaju zasebno.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljišta se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Zemljišta se kupuju prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
 4. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina). Ukoliko osoba želi pristupiti javnoj dražbi za više čestice, mora uplatiti jamčevinu zasebno za svaku od čestica, te kod uplate navesti broj čestice za koju uplaćuje jamčevinu, na račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Mihovljanu, sa brojem čestice za koju se ista uplaćuje. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se da ponuđači/kupac prihvaća da zemljište nema materijalne nedostatke.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javne dražbe sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javne dražbe.
 10. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe.
 11. Potpuni tekst javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku samo obavijest o raspisivanju javnog natječaja. Sve informacije, podaci i dokumentacija o predmetnim nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, 2. kat, soba 204, ili na tel 040/314-924- svakog radnog dana od 7-15- h. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.