Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca broj, Klasa: 021-05/21-01/25, Urbroj: 2109/2-02-21-06 od dana 22.03.2021., (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 01/21) i Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 16.04.2021.godine, Grad Čakovec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA
uz križanje ulice Globetka i Vukovarske ulice u Čakovcu
usmenom javnom dražbom

 

I/ Predmet prodaje

 1. Dana 28.04.2021., srijeda, s početkom u 11,00 sati održat će se usmena javna dražba za prodaju neizgrađenog građevinskog zemljišta na licu mjesta, na samim česticama, u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05, 1/09, 4/11, 6/14, 1/16, 3/16 i 1/17), položajem južno od ulice Globetka i istočno od križanja ulica Globetka i Vukovarska u Čakovcu, 6 čestica, identifikacija čestica u k.o. Čakovec:
Zk uložak Zk čestica Broj kat.čestice Površina (m2)
7965 228/31 542/3 749
7965 228/30 541/3 230
7965 228/29 540/3 124
6532 228/28 539/3 2
5223 228/18 906/1 5342
7745 228/17 903/1 137
      6584

Ukupno: 6584 m2
u ukupnoj površini 6584 m2, koje je prostorno planskom dokumentacijom namijenjeno za mješovitu „M“ gradnju i čestice se prodaju u bloku (dalje: blok „M“), istovremeno i zajedno prema namjeni,

i

prodaja građevinskog zemljišta, 8 čestica, identifikacija čestica u k.o. Čakovec:

Zk uložak Zk čestica Broj kat.čestice Površina (m2)
7965 228/16 542/2 125
7965 228/15 541/2 376
7965 228/14 540/2 698
6532 228/13 539/2 3041
5223 228/32 906/6 2813
6532 228/23 913/4 241
6532 228/24 913/5 221
6532 228/25 913/6 225
      7740

Ukupno: 7740 m2
u ukupnoj površini 7740 m2, koje je prostorno planskom dokumentacijom namijenjeno za stambenu „S“ gradnju i čestice se prodaju u bloku (dalje: blok „S“), istovremeno i zajedno prema namjeni.
Ukupna površina: 14.324 m2.
Kupac o svom trošku vrši spajanje čestica i formiranje građevnih parcela.

 1. a) Početna kupoprodajna cijena zemljišta u bloku „M“ iznosi 97,5767-€/m2, ukupno 642.444,9928 € za površinu 6584 m2 u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja, i
  b) Početna kupoprodajna cijena zemljišta u bloku „S“ iznosi 82,5649-€/m2, ukupno 639.052,326 € za površinu 7740 m2 u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.
 2. Jamčevina iznosi 30% početne kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja a izračunava se i uplaćuje posebno za blok „M“ i posebno za blok „S“.
  U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke zemljišta.
  Osim kupoprodajne cijene, Kupac snosi troškove izrade Elaborata o procjeni vrijednosti nekretnine, kao i trošak objave Obavijesti o javnom natječaju u lokalnom tjedniku, za koji iznos će se uvećati iznos kupovnine, što će biti sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine.
  Kupac je dužan platiti naknadu za prenamjenu zemljišta, poreze, kao i sve druge obveze koje se odnosne na promet nekretninama, kao i sklapanje i provedbu Ugovora o kupoprodaji.
  Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka je 8 (slovima: osam) dana od dana zaključenja usmene javne dražbe.
  U slučaju obročne otplate primjenjuju se odredbe čl.17.st.6. do st.8. Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br.7/11, 1/15 i 5/20), rok otplate ne može biti duži od 3 godine, a kamatna stopa iznosi 3,80 % godišnje i promjenjiva je, a tabularna isprava se izdaje nakon isplate cjelokupne kupovnine i troškova postupka.

II/

 1. Pravo sudjelovanja u javnom nadmetanju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecateljima nekretnina.
 2. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno javno nadmetanje između ponuđača.
  U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrat će se slijedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača. Natječaj će se provesti i u slučaju samo jedne ponude.
 3. Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate kupoprodajne cijene. Kupoprodaja i preuzimanje čestica vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja međa, u zatečenom stanju parcela; parcela se utvrđuju obilaskom i pokazivanjem, a Kupac o svom trošku vrši sve druge potrebne geodetske radnje na istoj.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

 1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu za blok za koju se nadmeću u iznosu od 30% od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja u korist poslovnog računa Grada Čakovca, broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta u Čakovcu s oznakom bloka i originalni dokaz o plaćanju jamčevine predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na poslovnom računu Grada Čakovca najkasnije na dan održavanja javne dražbe do 9,00 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da zemljište nema materijalnih nedostataka.
 2. Kupac koji uspije u javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I., u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu, Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi postupka.
 3. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 8 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 4. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavat će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
 5. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također, nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu i ima pravo poništiti natječaj, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost ni troškove u vezi ovog postupka kupoprodaje prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji nekretnine.

IV.

Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim Internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o objavi ovog Javnog natječaja. Informacije, podatci i dokumentacija o nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, telefon 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/18-01/48
Urbroj: 2109/02-01-01-21-15
Čakovec, 16.04.2021.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

Javni_natjecaj_za_prodaju_GUPGZ_6cestM_8cestS