Na temelju Zaključka Gradonačelnika od 23.05.2014. , Grad Čakovec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju lovačkog oružja prikupljanjem pisanih ponuda

 

I. Predmet prodaje je lovačko oružje i to:
a) puške s glatkim cijevima, marke Crvena zastava, cal.16, tvornički broj 18019 i
b) puške s užlijebljenim cijevima, marke Norinco, JW-15a, cal. .22LR,
koje se nalaze na čuvanju u Policijskoj upravi Međimurskoj sukladno odredbi članka 38.st.1. Zakona o oružju (NN 63/07 i 59/12).
Početna cijena puške pod točkom a) iznosi 1.000,00 kn
Početna cijena puške pod točkom b) iznosi 500,00 kn.

II. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje u skladu s Zakonom o oružju mogu registrirati oružje na svoje ime, odnosno koji su imaoci važećeg Odobrenja za nabavu oružja.

III. Sudionici Natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne vrijednosti cijene puške za koju se natječu, a uplaćuje se u korist proračun Grada Čakovca broj HR1423400091806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju oružja i originalni dokaz o plaćanju predati uz ponudu.

IV. Pisane ponude za kupnju pušaka podnose se na adresu: Grad Čakovec, Ulica Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, u roku od 15 dana osobno ili preporučeno, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave na službenim internetskim stranicama Grada s naznakom: „Javni natječaj za prodaju oružja – ne otvaraj“.
Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzimati u obzir.

V. Ponuda mora sadržavati:
1.    podatke o ponuditelju, (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
2.    javne isprave – kopije važeće dozvole prema Zakonu o oružju ili drugi dokaz o mogućnosti registracije oružja na svoje ime u skladu s Zakonom o oružju (Odobrenje za nabavu oružja)
3.    ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
4.    dokaz o uplaćenoj jamčevini,
5.    ovjerenu presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe izvornik ili ovjerenu presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe
6.    presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina

VI. Informacije, podaci i dokumentacija o oružju dostupni su kod Policijske uprave Međimurske, I Policijska postaja, Služba zajedničkih i upravnih poslova, Jakova Gotovca 7, 40000 Čakovec. Informacije, prijave i dogovaranje termina za razgledavanje oružja na telefon  040 373 053, Referada za oružje.

VII. Druge obavijesti i informacije mogu se dobiti u upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, II kat soba broj 204, ili na tel 040 314 924 u uredovno radno vrijeme. Nakon uplate jamčevine nikakve reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Gradonačelnik Grada Čakovca