Temeljem Zaključka Klasa: 940-01/21-01/47, Urbroj: 2109-2-01-01-22-06, od dana 26.07.2022. , gradonačelnica Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. raspisuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
nekretnine, arondacijske površine, kčbr. 1128/1, k.o. Mihovljan

 1. Dana 02.09.2022. godine, petak u 12:00 sati održat će se javna dražba za prodaju
  čestice upisane u:
  – zk.ul.br.1462 , k.o. Mihovljan,
  – čest.br.1128/1, vinograd, površine 56 m2, (u naravi nesamostalna građevna čestica, arondacijska površina) u vlasništvu Grada Čakovca.
 2. Početna cijena za zemljište iznosi 11,073 EUR/m2, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe. Nekretnina se nalazi u zoni građenja, iza ulice Katarine Zrinski u Mihovljanu. Namjena predmetne čestice jest „S“ stambena, međutim ista ne može biti samostalna građevna čestica.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljišta se kupuju po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Zemljišta se kupuju prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
 4. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom čestice za koju se uplaćuje jamčevina), uplata na račun Grada Čakovca broj IBAN HR1524070001806000006 otvoren kod OTP Banke, model 68 poziv na broj 7757-OIB UPLATITELJA, sa svrhom doznake, kupnja zemljišta u Mihovljanju. Uplata jamčevine na računu Grada Čakovca mora biti vidljiva najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne i ispunjava sve ostale uvjete iz javnog natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi Gradonačelnica.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javne dražbe sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja. Najpovoljniji ponuditelj dužan sklopiti ugovor o kupoprodaji najkasnije 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javne dražbe.
  Za sva dodatna pitanja kontakt tel 040 314-924.

gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.