Temeljem Zaključka gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. Klasa: 940-01/20-01/44, Urbroj: 2109-2-01-01-22-08 od dana 24.03.2022. raspisuje se

 JAVNI NATJEČAJ ZA
prodaju nekretnine (obiteljska stambena i dio gospodarske zgrade s pripadajućim građevinskim zemljištem) u Savskoj Vesi

 1. Dana 29.04.2022. petak u 12:00 h na licu mjesta u Savskoj Vesi na adresi Ulica Josipa Bajkovca 15, održat će se javna dražba za prodaju nekretnine upisane u:
  zk.ul.br.406, k.o. Savska Ves,
  -čest.br.301, Ulica Josipa Bajkovca od 1495 m2,
  dvorište od 408 m2,
  livada od 804 m2,
  gospodarska zgrada, Ulica Josipa Bajkovca od 110 m2,
  stambena zgrada, Ulica Josipa Bajkovca od 71 m2,
  gospodarska zgrada, Ulica Josipa Bajkovca od 102 m2,
  ukupno 1495 m2, Energetski certifikat P_910_2015_10865_SZ1 od dana 26.1.2022. izrađen po Moderna d.o.o. – Hrvoje Matoteku, mag.ing.el., Reg.broj P-910/2015, Energetski razred zgrade G 372,38 (Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje Q“H, nd(kWh/(m2a)), E 548,99 (Specifična godišnja primarna energija Eprim (kWh/(m2a))
 2. Početna cijena za nekretninu iznosi 24.600,00 EUR-a, (slovima: dvadesettčetiritirućešestoeura) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe. Za predmetnu nekretninu Grad Čakovec ne posjeduje dokaz legalnosti.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost nekretnine. Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Nekretnina se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem nekretnine.
 4. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina), u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Čakovcu. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se da ponuđači/kupac prihvaća da zemljište nema materijalne nedostatke
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da nekretnina nema nedostataka. Pravila javne dražbe sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, troškove izrade procjembenog elaborata, te energetskog certifikata i sve daljnje troškove u vezi kupljene nekretnine. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 9. Detaljne uvjete prodaje nekretnine sadržavat će zapisnik o provođenju javne dražbe.
 10. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe.
 11. Svi zainteresirani imaju pravo prije uplate jamčevine pregledati predmetnu nekretninu uz prethodnu najavu, na tel br. 040 314-924.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.