Temeljem Zaključka gradonačelnice od dana 26.05.2022. Klasa: 940-01/21-01/26, sukladno odredbama Odluke o raspolaganju nekretninama u vlasništvu Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca br 7/11, 1/15 i 5/20), raspisuje se 

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
NEKRETNINE U IVANOVCU

 1. Dana 10. 06.2022. godine u 12 sati održat će se javna dražba na licu mjesta, za prodaju nekretnine u Ivanovcu, Zagrebačka 31, upisane u:
  zk.ul.br.519, k.o. Ivanovec,
  -čest.br.43/B/1, dvorište, 254 m2, gospodarska zgrada 23 m2, gospodarska zgrada 15 m2, stambena zgrada 71 m2, pomoćna zgrada 17 m2, ukupne površine 380 m2, ident. s kčbr. 262, k.o. iste u vlasništvu Grada Čakovca.
  Energetski certifikat oznaka: P_910_2015_10867_SZ1, od dana 28.1.2022. rok važenja do 28.1.2032. izrađen po Moderna d.o.o., Reg.broj P-910/2015,  Energetski razred G (Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje Q“H, nd (kWh/(m3a)), Specifična godišnja primarna energija Eprim (kWh/(m3a)) energetski razred G. (Objekti su bez građevinske dozvole, narušena im je statička stabilnost, te su namijenjeni za rušenje.)
 2. Početna cijena za nekretninu iznosi 5.321,43 EUR, (slovima: pettisućatristodvadesetjedaneuro i četrdesettri centa) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost nekretnine. Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Nekretnina se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem.
 4. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina). račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Čakovcu, sa brojem čestice za koju se ista uplaćuje. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se da ponuđač/kupac prihvaća da nekretnina nema materijalne nedostatke.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da nekretnina nema nedostataka. Pravila javne dražbe sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, troškove izrade procjembenog elaborata, te energetskog certifikata i sve daljnje troškove u vezi kupljene nekretnine. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
 9. Detaljne uvjete prodaje nekretnine sadržavat će zapisnik o provođenju javne dražbe.
 10. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe.
 11. Potpuni tekst javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku samo obavijest o raspisivanju javnog natječaja. Sve informacije, podaci i dokumentacija o predmetnoj nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, 2. kat, soba 204, ili na tel 040/314-924 svakog radnog dana od 7-15- h. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.