Temeljem Zaključka Gradonačelnice Grada Čakovca od dana 11.11.2022. godine, Klasa: 945-03/22-01/2, Urbroj: 2109-2-01-01-22.02, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
NEKRETNINE U TOTOVCU
JAVNIM NADMETANJEM

 1. Dana 28.11.2022. godine, ponedjeljak s početkom u 12:00 sati na licu mjesta, održat će se javno nadmetanje za prodaju nekretnine upisane u:
  zk.ul.br.879, k.o. Totovec,
  -čest.br.76/72, oranica Stari lug, površine 800 čhv-a, ident. s kčbr. 209/23, k.o. iste u mjestu, kuća u mjestu, dvorište, oranica, ukupne površine 2399 m2, u vlasništvu Grada Čakovca.
 2. Početna cijena za nekretninu iznosi 22.679,93 EUR, (slovima: dvadesetdvije tisućešestosedamdesetdevet eura i devedesetricenti) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javnog nadmetanja.
  Na zemljištu se nalazi zgrada, kuća neto površine 14,17 m2, Energetski certifikat zgrade, G 367,52 Specifična godišnja potrebna toplinska energija za grijanje Q“H,nd (kWh/(m*2a)), E 488,80 Specifična godišnja primarna energija Eprim(kWh/m*2*a)), za istu Grad nije u posjedu dokaza legalnosti.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost nekretnine. Nekretnina se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Nekretnina se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja, obilaskom i pokazivanjem nekretnine, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
 4. Javnom nadmetanju mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene (sa naznakom nekretnine za koju se uplaćuje jamčevina). Jamčevina u iznosu od 30 % početne cijene plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju zemljišta, sa brojem katastarske čestice. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10:00 sati na dan održavanja javnog nadmetanja.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne i ispunjava sve ostale uvjete javnog natječaja. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Odluku o najpovoljnijem ponuditelju donosi gradonačelnica.
 1. Uplata jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da nekretnina nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 2. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javnog nadmetanja i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 3. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od javnog nadmetanja, ili koji nisu sudjelovali u javnom nadmetanju, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 4. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja.
 5. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 6. Ugovor se sklapa sa najpovoljnijim ponuditeljem najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 7. Postupak javnog nadmetanja provest će Povjerenstvo za provedbu javnog nadmetanja i javnog prikupljanja ponuda za prodaju nekretnina osnovano odlukom Gradskog vijeća Grada Čakovca od dana 05. listopada 2022. godine.
 8. Za sve dodatne informacije, pregled dokumentacije koja se odnosi na zemljište, kontakt 040/ 314-924.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.