Na temelju Zaključka Gradonačelnika od 26.10.2015. , Grad Čakovec objavljuje

Javni natječaj za prodaju ostataka osobnog vozila Ford Fiesta

I. Predmet prodaje je ostatak osobnog vozila Ford Fiesta, godina proizvodnje 2009. (dalje u tekstu: vozilo), i to:

 • Bivše reg.ozn.br. ČK 008 GR – vozilo odjavljeno
 • Osobno vozilo
 • Ford Fiesta 1,25
 • Broj šasije: WFOJXXGAJJ9R16779
 • Tehn. osobina: 60 Kw/82 KS
 • God. proizv/boja: 209/bijela met.
 • Polica osiguranja od AO br.:08101860843, Euroherc osiguranje d.d. od 30.03.2015.
 • Kasko osiguranje br.: 0831178178117, Euroherc osiguranje d.d. od 30.03.2015.,

koje vozilo se nalazi na čuvanju u AMC Međimurju, Športska 8, 40000 Čakovec, telefon 040 328 777, osoba za kontakt gospodin Leon Žižek, u radno vrijeme od 7-15 sati, subotom od 7-12 sati.

Početna cijena vozila iznosi 12.000,00 kn uvećano za PDV (ukupno 15.000,00 kn).

II. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje u skladu s važećim Zakonima mogu biti stjecatelji i nositelji prava i obveza.

III. Postignutu kupoprodajnu cijenu kupac plaća odjednom, u roku od 8 (slovima: osam) dana od primitka obavijesti o konačnosti Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača.

Osim kupoprodajne cijene, kupac je dužan platiti i PDV kao i sve druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.

IV. Ostaci vozila se prodaju, kupuju i preuzimaju u zatečenom stanju na dan objave javnog natječaja odnosno preuzimanja. U cijeni je sadržana vrijednost vozila koje se kupuju po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.

V. Sudionici Natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % početne vrijednosti cijene vozila, a uplaćuje se u korist proračun Grada Čakovca broj HR1423400091806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju vozila i originalni dokaz o plaćanju predati uz ponudu.

VI. Pisane ponude za kupnju vozila podnose se na adresu: Grad Čakovec, Ulica Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, u roku od 8 dana osobno ili preporučeno, računajući od prvog sljedećeg dana nakon objave Obavijesti o javnom natječaju za prodaju vozila u lokalnom tjedniku u zatvorenim omotnicama s naznakom: „Javni natječaj za prodaju vozila – ne otvaraj“. Nepotpune i nepravodobne ponude neće se uzimati u obzir.

VII. Ponuda mora sadržavati:

 1. podatke o ponuditelju, (OIB, prebivalište, broj telefona i dr.)
 2. ponuđeni iznos kupoprodajne cijene
 3. dokaz o uplaćenoj jamčevini,
 4. presliku osobne iskaznice ili putovnice za fizičke osobe, a za pravne osobe izvornik ili presliku rješenja o upisu u sudski ili drugi odgovarajući registar za pravne osobe
 5. presliku kartice tekućeg računa ili broja žiro-računa na koji se može vratiti jamčevina

VIII. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne uz obvezu ispunjenja svih ostalih uvjeta javnog natječaja. U slučaju dvije iste ponude provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača. Povjerenstvo koje provodi natječaj može bez navođenja razloga predložiti da Gradonačelnik ne prihvati niti jednu ponudu.

IX. Zaključak Gradonačelnika o najpovoljnijem ponuđaču dostavlja se svim ponuđačima s uputom da mogu uložiti prigovor u roku od 3 dana od dana primitka Zaključka.

X. Izabranom ponuđaču uplaćena jamčevina se uračunava u konačni iznos cijene iz kupoprodajnog ugovora, dok se ostalim sudionicima Natječaja jamčevina vraća u roku od 8 dana od dana konačnosti Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, u nominalnom iznosu bez kamata.

XI. Ako ponuđač čija je ponuda najpovoljnija odustane od natječaja ili sklapanja kupoprodajnog ugovora, gubi pravo na povrat jamčevine, a vozilo se može prodati sljedećem najpovoljnijem ponuđaču.

XII. Ugovor o kupoprodaji vozila ili druga odgovarajuća isprava koja ga zamjenjuje sklopit će se u roku od 8 dana od konačnosti Zaključka o izboru najpovoljnijeg ponuđača, uz prethodno plaćanje ukupne kupoprodajne cijene.

XIII. Ovaj Javni oglas za prodaju u cijelom sadržaju će biti objavljen na službenim internetskim stranicama i na oglasnoj ploči Grada Čakovca, a Obavijest o objavi javnog natječaja za prodaju vozila u lokalnom tjedniku.

Informacije i podaci o vozilu dostupni su kod AMC Međimurje, Športska 8, 40000 Čakovec, prijave i dogovaranje termina za razgledavanje vozila na telefon 040 328 777, osoba za kontakt gospodin Leon Žižek, u radno vrijeme od 7-15 sati, subotom od 7-12 sati.

Druge obavijesti i informacije mogu se dobiti u upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, II kat soba broj 204, ili na tel 040 314 924 u uredovno radno vrijeme.

Nakon uplate jamčevine nikakve reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Klasa: 940-01/15-01/79
Urbroj: 2109/02-05-03-15-03
Čakovec, 26.10.2015.

Gradonačelnik Grada Čakovca