Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 3/2013) i Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca broj, Klasa: 940-01/19-01/56, Urbroj: 2109/02-01-01-19-05 od 25.09.2019. Grad Čakovec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA
na području UPU Vojni vrtovi – Sjever Čakovec, ulica Marije Zidarić u Čakovcu, Feštetićev put,  otvorenim javnim nadmetanjem

 

I/ Predmet prodaje
Dana 11.10.2019.godine, petak, s početkom u 12,00 sati
na licu mjesta na samim česticama u ulici Marije Zidarić u Čakovcu, Feštetićev put, održati će se usmena javna dražba za prodaju zemljišta upisanog u:
zk.ul.br.7252, k.o. Čakovec,
– grunt.čest.br.229/1/31/17, livada površine 1100 m² (ident. s kčbr. 200/17, k.o. iste) i
– grunt.čest.br.229/1/31/18, livada površine 1100 m² (ident. s kčbr. 200/18, k.o. iste),
koje se nalazi u obuhvatu UPU Vojni vrtovi – Sjever Čakovec, (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000 i 4/19), po početnoj cijeni od 82,3502 €/m2 odnosno početno 90.585,22-€ po svakoj opisanoj čestici u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.

Jamčevina iznosi 30 % od početne kupoprodajne cijene zemljišta za koje se nadmeće u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja.
U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke.
Kupac snosi sve troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta.
Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi razmjerne troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku za koji iznos će se uvećati iznos kupovnine što će biti sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine; dužan je platiti naknadu za prenamjenu zemljišta,  poreze i druge obveze vezane uz promet nekretnina kao i sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.
Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka je 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

II/ Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.
Nadmetanje se provodi i u slučaju samo jedne ponude koja mora biti viša od određene početne cijene.
Kupac stupa u posjed i vlasništvo zemljišta nakon isplate kupoprodajne cijene.
Preuzimanje međa čestica nakon provedene javne dražbe vrši se odmah prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe. Grad Čakovec će prethodno putem ovlaštenog geodete izvršiti odgovarajuće geodetske radove u svrhu utvrđenja međa na navedenim građevinskom zemljištu, odnosno,  iskolčenja međnih točaka parcela, stabilizaciju iskolčenih točaka i signalizaciju visokim kolcima; također, na javnoj dražbi će sudjelovati i ovlašteni geodeta kao stručni pomagač te će isti kupcima predočiti stupove međaše i međne linije građevinskog zemljišta koja su predmet javnog nadmetanja. Ponuđač/Kupac je dužan odmah nakon javne dražbe i primitka Zapisnika o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina osigurati stupove međaše i međne linije stečenog zemljišta jer Grad Čakovec ne preuzima odgovornost za obnavljanje iskolčenja i utvrđivanja međa (obnavljanje međa) prodanog zemljišta.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

  1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu za svaku pojedinu česticu za koju se nadmeće u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja jamčevine u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta – i za svaku česticu za koju se nadmeću originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe do 11,00 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da zemljište nema nedostataka.
  2. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu nekretnine i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
  3. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
  4. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina
  5. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

 

IV. Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o objavi ovog Javnog natječaja.
Informacije, podaci i dokumentacija o nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204 i 202.  tel 040/314-924 i 314-950, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

Klasa: 940-01/19-01/56
Urbroj: 2109/02-01-01-19-06