Javni natječaj za prodaju zemljišta namjene “S1”

212

Na temelju Odluke Gradskog vijeća Grada Čakovca od 26. travnja 2018. godine Grad Čakovec objavljuje

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU ZEMLJIŠTA NAMJENE “S1”

na području Urbanističkog plana uređenja – UPU Martane Istok u Čakovcu (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 6/2000 i 2/2015)
usmenom javnom dražbom

I/ Predmet prodaje

  1. Dana 30.05.2017. godine, srijeda, s početkom u 11,30 sati održati će se usmena javna dražba za prodaju građevinskog zemljišta na području UPU Martane Istok u Čakovcu, zona stambene namjene, sve planske oznake „S1” koje označava područje planirano za višestambene zgrade, na licu mjesta neposredno i to zemljišta upisanog u:

zk.ul.br. 6817, k.o. Čakovec

– čest.br. 460/1/50//58, livada površine 637 čhv (ident. s kčbr. 3274/58 površine  2291 m²),
– čest.br. 460/1/50/59, livada površine 654 čhv (ident. s kčbr. 3274/59 površine 2354 m²) i
– čest.br. 460/1/50/60, livada površine 545 čhv (ident. s kčbr. 3274/60 površine 1960 m²)

koje se prodaju kao cjelina i ne mogu se prodati zasebno,  po početnoj cijeni od 45,11-€/m2, u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan održavanja usmenog javnog nadmetanja.

  1. Jamčevina iznosi 30 %od početne kupoprodajne cijene parcela u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja. Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku za koji iznos će se uvećati visina kupovnine što će biti sastavnim dijelom Ugovora o kupoprodaji nekretnine te je dužan platiti i porez na promet nekretnina i druge obveze vezane za sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i troškova postupka  je 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključenja javne dražbe.

 

II/

Izvedena je javna komunalna infrastruktura koja omogućuje priključenje.
Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.

Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provest će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.

U slučaju odustanka prvog najboljeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrati će se sljedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača.

Natječaj se provodi i u slučaju samo jedne ponude.

Kupac stupa u posjed zemljišta odmah nakon isplate ukupne kupoprodajne cijene.

Kupoprodaja i preuzimanje čestica vrši se prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, u zatečenom stanju parcela; parcele se utvrđuju obilaskom i pokazivanjem prema Skici izmjere koja će se predati Kupcu. Kupac o svom trošku vrši sve druge potrebne radnje na parcelama.

U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke parcela. 

 

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta

  1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % od početne kupoprodajne cijene u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, u korist proračuna Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, otvoren kod OTP banke d.d. Hrvatska, model 68, poziv na broj 7757-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do 10 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da parcele nemaju nedostataka.
  2. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I.2., u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
    Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.
  3. Kupac je dužan platiti sve troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta.
  4. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.
  5. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu ponudu, i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
  6. Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome. Informacije, podaci i dokumentacija o nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040/314-924 i soba 202, tel. 040/314-950 svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

 

Klasa: 940-01/18-01/18
Urbroj: 2109/02-01-01-18-6

Stjepan Kovač, gradonačelnik