Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca od dana 23.09.2019., broj, Klasa: 940-01/19-01/52, Urbroj:2109/2-01-01-19-02, gradonačelnik Grada Čakovca raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za prodaju zemljišta namjene „Z2“  u obuhvatu Detaljnog plana uređenja „Brezje“, Mihovljan

I/ Predmet prodaje

1.Dana 10.10.2019., u četvrtak u 12,15 sati održat će se usmena javna dražba na licu mjesta za prodaju zemljišta prostorno-planske namjene „Z2“, u obuhvatu DPU „Brezje“, u Mihovljanu, Ulica Katarine Zrinski, Brezje, Mihovljan, upisana u

zk.ul.br.1970 k.o. Mihovljan

-kat.čest.br.1117/112, Oranica, ukupne površine 277 m2
Početna cijena navedenog zemljišta iznosi 7.949,90 EUR (28,70 EUR/m2) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe.
U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta, zemljište se kupuje po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke.
Zemljište se nalazi obuhvatu Detaljnog plana uređenja „Brezje“, Mihovljan (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 12/07) zona planske oznake Z2.
Budući da sukladno odredbama Detaljnog plana uređenja „Brezje“ Mihovljan navedeno zemljište nije predviđeno za gradnju, kupac zemljišta će se prilikom sklapanja Ugovora o kupoprodaji obvezati da na istome neće graditi nikakve građevinske objekte, već da će navedeno zemljište koristiti isključivo kao zelenu površinu.

2. Jamčevina iznosi 30% od početne kupoprodajne cijene navedenih građevinskih zemljišta, u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja.
Kupac snosi sve troškove u vezi kupoprodaje predmetnog zemljišta. Osim kupoprodajne cijene, kupac snosi razmjerne troškove procjene vrijednosti zemljišta i objave natječaja u lokalnom tjedniku, za koji iznos će se uvećati iznos kupovnine, što će biti sastavni dio Ugovora o kupoprodaji nekretnine, te je dužan platiti poreze i sve druge obveze vezane uz promet nekretnina, kao i sklapanje i provedbu kupoprodajnog ugovora.
Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene i drugih troškova postupka je 15 (slovima: petnaest) dana od dana zaključivanja javne dražbe.

II/
1. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecateljima nekretnina.

2. Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste ponude provest će se otvoreno javno nadmetanje između ponuđača.
U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuđača, najboljim ponuđačem smatrat će se slijedeći ponuđač koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuđača. Javno nadmetanje će se provesti i u slučaju samo jedne ponude.

3. Kupac stupa u posjed i vlasništvo zemljišta nakon isplate kupoprodajne cijene.
Preuzimanje međa čestica nakon provedene javne dražbe vrši se odmah prema raspoloživoj dokumentaciji i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe. Grad Čakovec će prethodno putem ovlaštenog geodete izvršiti odgovarajuće geodetske radove u svrhu utvrđenja međa na navedenim građevinskom zemljištu, odnosno,  iskolčenja međnih točaka parcela, stabilizaciju iskolčenih točaka i signalizaciju visokim kolcima; također, na javnoj dražbi će sudjelovati i ovlašteni geodeta kao stručni pomagač te će isti kupcima predočiti stupove međaše i međne linije građevinskog zemljišta koja su predmet javnog nadmetanja. Ponuđač/Kupac je dužan odmah nakon javne dražbe i primitka Zapisnika o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina osigurati stupove međaše i međne linije stečenog zemljišta jer Grad Čakovec ne preuzima odgovornost za obnavljanje iskolčenja i utvrđivanja međa (obnavljanje međa) prodanog zemljišta.

III/ Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta
1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu samo sudjelovati osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30% od početne kupoprodajne cijene građevinskog zemljišta za koje se daje ponuda u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, u korist poslovnog računa Grada Čakovca, broj HR1524070001806000006, koji se vodi kod OTP Banke d.d., model HR68, poziv na broj: 9016 – OIB uplatitelja, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta planske oznake Z2, DPU „Brezje“ u Mihovljanu, i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na poslovnom računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, najkasnije do 11,00 sati. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi.
Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da parcela nema materijalnih nedostataka.
2. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta i troškove postupka u cijelosti uplatiti na način i u rokovima određenim odredbom točke I.2, u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s zaključkom o prodaji nekretnine, a kasnije od kupnje odustane, jamčevina se ne vraća, a Grad Čakovec ima pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ukoliko kupac u roku od 15 dana ne plati ukupnu kupovninu, Grad Čakovec će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli u dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održanog i zaključenog javnog nadmetanja.

3. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavat će Javni natječaj i Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji nekretnina.

4. Prodavatelj Grad Čakovec ima pravo izabrati onu ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također, nije obvezan prihvatiti niti jednu ponudu i ima pravo poništiti natječaj, pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i ne snosi nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelj ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja Ugovora o kupoprodaji.

5. Ovaj Javni natječaj se u cjelovitom sadržaju objavljuje na službenim Internet stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome. Informacije, podatci i dokumentacija o nekretnini dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II. kat, soba 204, tel. 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

Klasa: 940-01/19-01/52
Urbroj: 2109/2-01-01-19-03