Temeljem Zaključka gradonačelnice Ljerke Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec. od dana 22.11.2022. godine, Klasa: 940-01/22-01/13, Urbroj: 2109-2-01-01-22-04,

Raspisuje se javni natječaj za
prodaju zemljišta u Mihovljanu kčbr. 1109/18, k.o. Mihovljan
Javnim nadmetanjem

 1. Dana 6.12.2022. godine s početkom u 12:00 sati na licu mjesta održat će se javno nadmetanje za prodaju zemljišta upisanog u:
  zk.ul.br.1821, k.o. Mihovljan,
  -čest.br. 1109/18, pašnjak Ulica Matije Gupca, površine 77 m2, u vlasništvu Grada Čakovca.
 2. Početna cijena za zemljište iznosi 25,81 EUR/m2, (slovima: dvadesetpeteuraiosamdesetjedancent) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javnog nadmetanja.
 3. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javnog nadmetanja, pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica.
  Napomena: Predmetno zemljište prema odredbama za provedbu Prostornog plana uređenja Grada Čakovca, zbog svoje veličine i oblika ne može biti samostalna građevna čestica.
 4. Javnom nadmetanju mogu pristupiti i kao kupci na njoj sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu u iznosu od 30 % početne kupoprodajne cijene.
  Jamčevina u iznosu od 30 % početne cijene plaća se na račun Grada Čakovca broj: HR1524070001806000006, model HR68 poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, svrha jamčevina za kupnju zemljišta, sa brojem katastarske čestice. Jamčevina mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10:00 sati na dan održavanja javnog nadmetanja.
 5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju. Najpovoljnijim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najpovoljnijim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najpovoljniji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine.
 6. Uplata jamčevine i pristupanje javnom nadmetanju smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javnog nadmetanja sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.
 7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, troškove izrade Procjembenog elaborata i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji.
 8. Sudionicima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od nadmetanja, ili koji nisu sudjelovali u nadmetanju, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana od dana okončanja postupka javnog natječaja.
 9. Kupoprodajni ugovor s najpovoljnijim ponuditeljem sklopit će se najkasnije u roku od 30 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 10. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javnog nadmetanja.
 11. Rok plaćanja ukupne kupoprodajne cijene iznosi 15 dana od dana stupanja na snagu odluke o najpovoljnijem ponuditelju.
 12. Za sva dodatna obrazloženja kontaktirati Odsjek za pravne poslove 040 314-924.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag.ing.traff./univ.spec.oec.