Na temelju Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/20-01/41, Urbroj: 2109/2-01-01-20-02 od dana 19.08.2020. godine, objavljuje se

JAVNI NATJEČAJ ZA PRODAJU
građevinskog zemljišta namjene „M1“ u obuhvatu Detaljnog plana uređenja područja „Brezje“ u Mihovljanu 

1. Dana 28.08.2020. godine, petak održat će se usmene javne dražbe na licu mjesta,
A) s početkom u 12 sati, na građevinskom zemljištu upisano u zk.ul.br.1970, k.o.  Mihovljan, -čest.br. 1117/43, oranica površine 612 m2 (ident. s kčbr. 1117/43, broj PL 1478, k.o. iste) i
B) s početkom u 12:30 sati na građevinskom zemljištu upisano u zk.ul.br. 2110, k.o. Mihovljan-čest.br. 1117/42, oranica površine 612 m2 (ident. s kčbr. 1117/42, broj PL 1478, k.o. iste), oba zemljišta u vlasništvu Grada Čakovca, a koja se nalaze u obuhvatu Detaljnog plana uređenja „Brezje“ u Mihovljanu, namjena zemljišta „M1“ mješovita stambena i/ili poslovna, samostojeća gradnja.

2. Početna cijena zemljišta iznosi 28,40 EUR/m2, (slovima: dvadesetosameura i četrdesetcenti) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan održavanja javne dražbe.

3. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta. Zemljište se kupuje po načelu „viđeno-kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke. Zemljište se kupuje prema zemljišnoknjižnom, katastarskom stanju i sukladno važećoj prostornoplanskoj dokumentaciji, na dan održavanja javne dražbe, obilaskom i pokazivanjem zemljišta, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica. Zemljišta nisu iskolčena.

4. Pavo sudjelovanja u javnoj dražbi imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina, a koje su prethodno uplatile jamčevinu, u iznosu od 5.300,00 EUR-a, (za svako od zemljišta pojedinačno za koje se namjerava dražbovati) u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan plaćanja, račun Grada Čakovca broj HR152407000180600006, otvoren kod OTP banke, model 68, poziv na broj 7757- OIB uplatitelja, sa svrhom doznake, uplata jamčevine za kupnju zemljišta u Mihovljanu, sa brojem čestice za koju se ista uplaćuje. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca najkasnije do 10 sati na dan održavanja javne dražbe. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se da ponuđači/kupac prihvaća da zemljište nema materijalne nedostatke.

5. Rok plaćanja pune izlicitirane kupoprodajne cijene i troškova postupka iznosi 15 dana od dana održavanja javne dražbe. Najboljim ponuditeljem smatra se onaj tko ponudi najvišu cijenu iznad početne. U slučaju odustanka prvog najpovoljnijeg ponuditelja, najboljim ponuditeljem smatrat će se sljedeći ponuditelj koji je ponudio najvišu cijenu, uz uvjet da prihvati najvišu ponuđenu cijenu prvog ponuditelja. Prvi najbolji ponuditelj koji odustane od ponude gubi pravo na povrat jamčevine. Natječaj će se provesti i u slučaju samo jedne ponude.

6. Uplata jamčevine i pristupanje javnoj dražbi smatra se prihvat svih javno objavljenih uvjeta te pristanak da zemljište nema nedostataka. Pravila javne dražbe sadržavat će zapisnik. Grad Čakovec zadržava pravo da ne prihvati niti jednu ponudu ako nije u skladu sa svrhom koja se želi postići ovom prodajom zemljišta. Grad Čakovec ima pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

7. Kupac zemljišta snosi troškove objave javnog natječaja, troškove provođenja javne dražbe, i sve daljnje troškove u vezi kupljenog zemljišta. Ukupna (postignuta) kupoprodajna cijena uvećati će se za iznose troškova, što će biti sastavni dio ugovora o kupoprodaji. Kupcu se uplaćena jamčevina uračunava u kupoprodajnu cijenu.

8. Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, ili koji su odustali od dražbe, ili koji nisu dražbovali, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.  Kupac koji ukupnu kupoprodajnu cijenu zemljišta sa troškovima postupka ne plati u roku, gubi pravo na povrat jamčevine te pravo kupnje, a iz iznosa položene jamčevine naknadit će se troškovi postupka.

9. Detaljne uvjete prodaje zemljišta sadržavat će zapisnik o provođenju javne dražbe.

10. Potpuni tekst javnog natječaja objavljuje se na službenoj internetskoj stranici Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku samo obavijest o raspisivanju javnog natječaja. Sve informacije, podaci i dokumentacija o predmetnim nekretninama dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, 2. kat, soba 204, ili na tel 040/314-924- svakog radnog dana od 7-15- h. Nakon uplate jamčevine, reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Stjepan Kovač, gradonačelnik

Klasa: 940-01/20-01/41
Urbroj: 2109/2-01-01-20-03