REPUBLIKA HRVATSKA
MEĐIMURSKA ŽUPANIJA
GRAD ČAKOVEC
GRADONAČELNIK

Klasa: 940-01/14-01/101
Urbroj: 2109/02-05-03-15-09

Čakovec, 17.07.2015.

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 940-01/14-01/101, Urbroj: 2109/02-05-03-15-08 od 08.07.2015. i Odluke GKP Čakoma d.o.o. Čakovec, Mihovljanska bb, broj 234/15 od dana 07.07.2015., objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
za zajedničku prodaju dijela zemljišta i montažnog objekta – nadstrešnice na njemu izgrađene na prostoru Gradske Tržnice Čakovec, otvorenim javnim nadmetanjem

I. Predmet prodaje
Dana 29.srpnja 2015., srijeda, s početkom u 12,00 sati na licu mjesta na predmetnoj čestici s nadstrešnicom na Gradskoj Tržnici Čakovec održati će se usmena javna dražba za prodaju,
a) zemljišta upisanog u:
zk.ul.br.6793, k.o. Čakovec,
-grunt.čest.br.38/1, dvorište od 215 čhv, ident. s kčbr.2293/1, k.o. iste ukupne površine 775 m2,
i to južnog dijela čestice, pokriven montažnim objektom, površine cca 200 m2, i

b) montažnog objekta – nadstrešnice postavljene na dijelu zemljišta koje je predmet kupoprodaje,
koji se nalaze u obuhvatu Generalnog urbanističkog plana Grada Čakovca (Službeni glasnik Grada Čakovca broj 5/05, 1/09, 4/11 i 6/14 (02/2015), namjene “K2” – gospodarska namjena – poslovna – pretežito trgovačka – Gradska Tržnica Čakovec.
Zemljište iz točke a) i montažni objekt – nadstrešnica iz točke b) prodaju se istovremeno i zajedno kao cjelina, a Grad Čakovec i GKP Čakom d.o.o. će sklopiti Predugovor/Ugovor o kupoprodaji za stvar u svom vlasništvu.
Kupac je obvezan o svom trošku ukloniti montažni objekt – nadstrešnicu na način i u rokovima kada se ispune uvjeti za to što će biti utvrđeno Predugovorom/Ugovorom o kupoprodaji.

II. Početna cijena
Početna cijena zemljišta iznosi 122,-€/m2, ukupno cca 24.400,-€ u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan javne dražbe, a jamčevina 30 % od početne kupoprodajne cijene zemljišta u protuvrijednosti kuna prema srednjem tečaju HNB na dan plaćanja jamčevine.

Početna prodajna cijena montažnog objekata – nadstrešnice koji se nalazi na dijelu čestice iz prethodne točke iznosi 125.000,00 kn u bruto iznosu koji iznos u sebi sadrži sve obveze javnih davanja (PDV i dr.), a jamčevina 30 % od početne kupoprodajne cijene nadstrešnice.

Osim kupoprodajne cijene zemljišta i nadstrešnice, kupac snosi troškove Grada Čakovca koji se odnose na procjenu zemljišta i objavu natječaja u lokalnom tjedniku, kao i porez i druge obveze vezane za sklapanje, ovjere potpisa i provedbu kupoprodajnih ugovora.

Ukupnu/postignutu kupoprodajnu cijenu zemljišta i nadstrešnice Kupac plaća odjednom, u roku od 15 (petnaest) dana od dana održavanja javnog nadmetanja. Izabranom ponuditelju uplaćena jamčevina se uračunava u konačni iznos cijene iz kupoprodajnog ugovora, dok se ostalim sudionicima Natječaja jamčevina vraća u roku od 15 dana od dana javne dražbe, u nominalnom iznosu bez kamata.
Računi za uplatu:
Kupovnina za zemljište se plaća na račun Grada Čakovca, broj: HR1423400091806000006, model 68, poziv na broj 7722-OIB, sa svrhom doznake – kupovnina zemljišta,
Kupovnina za nadstrešnicu se plaća na račun GKP Čakoma broj: HR 12 2340 0091 1160 0916 6 kod Privredne banke Zagreb d.d.
Troškove postupka se plaćaju u korist proračuna Grada Čakovca isti broj i model s drugim pozivom na broj 7781-OIB.

III. Zemljište se prodaje, kupuje i preuzima u skladu s Idejnim rješenjem Rekonstrukcije postojeće građevine Gradske Tržnice Čakovec, raspoloživoj grafičkoj dokumentaciji s oznakom granica i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju na dan održavanja javne dražbe, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja novih granica – međa; položaj i pravac linije cijepanja kčbr.2293/1, k.o. Čakovec utvrđuju Prodavatelji i Kupac zajedno na način da se osigura pravac i položaj primjerenog i dovoljnog prolaza do Tržnice sa zapadne strane, a nakon toga utvrđenja Kupac o svom trošku pribavlja potrebnu dokumentaciju i vrši cijepanje zemljišta. Nakon što se izvrši cijepanje i utvrde točne površine Glavnim Ugovorom o kupoprodaji nekretnine napravio bi se okončani obračun i eventualna doplata više kupljenog odnosno povrat novca za manje kupljenu površinu zemljišta uz prijenos vlasništva zemljišta u zemljišnim knjigama na Kupca. U cijeni je sadržana samo vrijednost zemljišta i objekata, koji se kupuju po načelu „viđeno – kupljeno“, što isključuje naknadne prigovore kupca na materijalne i pravne nedostatke.

IV. Kupoprodaja se vrše s odgodnim uvjetom. Prodavatelji bez naknade zadržavaju pravo neposrednog i samostalnog posjeda, upravljanja i korištenja montažnog objekta – nadstrešnice na prodanom zemljištu – dijelu čestice kčbr.2293/1, k.o. Čakovec od dana kupoprodaje do dana ishođenja uporabne dozvole rekonstrukcije tržnice, a najkasnije do 10.04.2017. koji uvjeti su sastavni dio ovog Javnog natječaja, a biti će i Ugovora o kupoprodaji montažnih objekata – nadstrešnice i Predugovora/Ugovora o kupoprodaji nekretnine, kojima će se Kupac obvezati na zabranu otuđenja i opterećenja kupljenih stvari do navedenog roka (odredbe čl.34. Zakona o vlasništvu i drugim stvarnim pravima i 462. i dr. Zakon o obveznim odnosima NN 35/05, 41/08 i 125/11). Istim ispravama o pravnim poslovima utvrditi će se i drugi uvjeti korištenja zemljišta i montažnih objekata – nadstrešnice.

V. Suvlasnici zgrade u ulici Valenta Morandinija 13/15 u Čakovcu, sagrađenoj na kčbr.2293/2, k.o. Čakovec, ident. s grunt.čest.br.38/2, upisane u zk.ul.br.25, k.o. iste, koja se neposredno graniči s južnim dijelom kčbr.2293/1, k.o. iste imaju pravo prvokupa pod uvjetom da su sudjelovali u natječaju i da su prihvatili najveću ponuđenu cijenu.
VI. Sudionici Natječaja dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu od 30% početne vrijednosti zemljišta u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan plaćanja, u korist proračun Grada Čakovca broj HR1423400091806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju zemljišta,
odnosno u iznosu od 30% početne vrijednosti nadstrešnice na račun GKP Čakoma broj: HR 12 2340 0091 1160 0916 6 koji se vodi kod Privredne banke Zagreb d.d. sa svrhom doznake – jamčevina za kupnju nadstrešnice, najkasnije do dana održavanja javne dražbe.
Uplata jamčevine smatra se prijavom na javno nadmetanje, pristupanje javnoj dražbi te prihvat svih javno objavljenih uvjeta kupoprodaje. Sudionikom javne dražbe mogu biti samo osobe koje su pravovremeno uplatile jamčevinu ili njihovi opunomoćenici, uz priloženu punomoć, ovjerenu kod javnog bilježnika.

VII. Pravo sudjelovanja u natječaju imaju sve fizičke i pravne osobe koje prema propisima Republike Hrvatske mogu biti stjecatelji nekretnina.
Najpovoljnija ponuda je ponuda s najvišom ponuđenom cijenom iznad početne, a u slučaju dvije iste provesti će se otvoreno nadmetanje između ponuđača.
Nadmetanje se provodi i u slučaju samo jedne ponude.

VIII. Ostali uvjeti javne prodaje zemljišta
1. Javnoj dražbi mogu pristupiti i kao kupci u njoj mogu sudjelovati samo osobe koje su prethodno uplatile jamčevinu kao prema točki VI. ovog natječaja i originalni dokaz o plaćanju predali voditelju dražbe. Uplata jamčevine mora biti vidljiva na računu Grada Čakovca na dan održavanja javne dražbe, do početka dražbovanja. Drugi dokazi uplate, načini ili naknadne uplate neće se uvažavati, niti će se moći pristupiti javnoj dražbi. Uplatom jamčevine i pristupom javnoj dražbi ponuđači/kupci prihvaćaju da stvari koje se prodaju nemaju nedostataka.

2. Kupac koji uspije na javnoj dražbi dužan je ukupnu kupoprodajnu cijenu i troškove postupka u cijelosti platiti na način i u rokovima određenim odredbama točke II. u protivnom gubi jamčevinu i pravo na kupnju. Jamčevina se kupcu uračunava u cijenu zemljišta, a onome koji potpiše Zapisnik s Zaključkom o prodaji, a kasnije odustane od kupnje, jamčevina se ne vraća, a Prodavatelji imaju pravo na naknadu štete i troškova postupka. Ako kupac u roku ne plati ukupnu kupovninu Prodavatelji će utvrditi gubitak prava kupnje, prodaju oglasiti nevažećom i odrediti novu prodaju, a iz položene jamčevine namirit će se šteta i svi troškovi.
Ponuđačima čija ponuda nije prihvaćena, koji nisu uspjeli na dražbovanju, koji su odustali od dražbe, koji nisu dražbovali, ili se natječaj poništi, vratit će se jamčevina bez kamata u roku od 15 dana nakon održane i zaključene javne dražbe.

3. Kupac je dužan platiti sve troškove u vezi kupoprodaje kao i eventualnu naknadu za prenamjenu zemljišta.

4. Pravila javnog nadmetanja i plaćanja, kao i posljedice neurednog plaćanja te druge odredbe sadržavati će Zapisnik o provođenju javnog nadmetanja s Zaključkom o prodaji stvari.

5. Prava koja Prodavatelji pridržavaju: Prodavatelji imaju pravo izabrati onu ponudu za koju ocijene da odgovara svrsi ovog natječaja; također nisu obvezni prihvatiti nijednu ponudu, i imaju pravo poništiti natječaj pri čemu nisu dužni davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snose nikakvu odgovornost prema ponuđačima. Prodavatelji imaju pravo odustati od prodaje u svako doba prije potpisivanja ugovora.

6. Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku List Međimurje se objavljuje Obavijest o objavi ovog Javnog natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca u cjelovitom tekstu.
Informacije, podaci i dokumentacija dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II kat, soba 204, tel 040/314-924, a informacije i na Mob 098/303-797, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati. Nakon uplate jamčevine reklamacije, prigovori ili pritužbe neće se uvažavati.

Stjepan Kovač, gradonačelnik