Javni natječaj za zakup javne površine za postavljanje luna parka

3413

Na temelju Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca KLASA: 021-05/15-01/87 URBROJ: 2109/2-04-15-01 od 12.06.2015. godine, Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe, objavljuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE ZA POSTAVLJANJE LUNA PARKA ZA VRIJEME ODRŽAVANJA MANIFESTACIJE “PORCIJUNKOLOVO”

I. PREDMET NATJEČAJA
Predmet natječaja je zakup javne gradske površine u svrhu postavljanja luna-parka za vrijeme održavanja manifestacije “PORCIJUNKOLOVO” od 31.07. do 04.08.2015. godine na lokaciji ulica Franje Punčeca (staro igralište MTČ-a) u Čakovcu.

 • Površina lokacije iznosi: 2.000,00 m2.
 • Početni iznos zakupnine za cijelo vrijeme trajanja zakupa je 80.000,00 kuna.
 • Visina ponuđene zakupnine ne sadrži porez na dodanu vrijednost.
 • Priključke na potrebnu komunalnu infrastrukturu zakupac će ishoditi u svojoj organizaciji na vlastiti trošak kao i sve režijske troškove.
 • Zakupnik se obvezuje da će na ugovorenom prostoru postaviti zabavne objekte, s potrebnim dokumentima (atestima) o tehničkoj ispravnosti i pogodnosti za masovnu upotrebu, odnosno upozorenja o opasnosti prilikom korištenja.
 • Ponuditelj je dužan u dokumentaciji dostaviti popis svih zabavnih sprava koje nudi u ponudi te je dužan ishoditi prijavnice instalacije i ATEST razvodnog ormarića.
 • Održavanje čistoće i čišćenje zakupljenog prostora, snosi zakupnik, koji je dužan vratiti zakupljenu površinu u prvotno stanje i sanirati eventualnu štetu.
 • Zakupnik mora imati sklopljen ugovor za korištenje kemijskih WC-a s ovlaštenim poduzećem za odvoz i zbrinjavanje otpada. Potrebno je osigurati dovoljan broj WC kabina za ženske, muške i invalidne osobe.  Tijekom zakupa obveza je iste održavati čiste i uredne.
 • Po završetku manifestacije zakupnik se obvezuje demontirati opremu i očistiti prostor u roku od tri radna dana.
 • Osim zakupnine, zakupnik je dužan osigurati luna-park te je odgovoran za slučaj nezgode zbog neispravnosti elemenata zabavnog parka ili rada istog kao i za materijalnu sigurnost inventara i dobara luna-parka.
 • Zakupljena javna površina ne može se dati u podzakup niti se pravo zakupa može prenositi na druge osobe.

II. JAMSTVO ZA PONUDU
Iznos jamčevine u iznosu od 20.000,00 kn plaća se prije podnošenja ponude u korist žiro-računa Grada Čakovca IBAN HR14 2340 0091 8060 0000 6, kod PBZ-a, svrha uplate JAMČEVINA ZA ZAKUP JAVNE POVRŠINE, model 68 poziv na broj 5738-OIB.

Sudionicima javnog natječaja čije ponude ne budu prihvaćene, jamčevina će se vratiti nakon dovršetka natječaja.

III. OPĆI UVJETI NATJEČAJA 
Pravo sudjelovanja imaju sve pravne osobe i fizičke osobe, koje ispunjavaju zakonom propisane uvjete za obavljanje ponuđene djelatnosti.
Na predmetnoj zakupljenoj javnoj površini moguće je obavljati djelatnost u skladu s namjenom utvrđenom u točci I. ovog Javnog natječaja. Ukoliko zakupac koristi javnu površinu suprotno namjeni dozvoljenoj ugovorom o zakupu, koji će se temeljiti na uvjetima iz ovog Javnog natječaja, ugovor o zakupu će se otkazati.
Najpovoljniji ponuditelj s kojim se sklopi ugovor o zakupu javne površine dužan je ishodovati potrebne dozvole i suglasnosti od nadležnih tijela, poštivati higijensko – tehničke uvjete te održavati čistoću zakupljenog zemljišta.
Zakupnik ne smije zakupljenu javnu površinu davati u podzakup, te reklamirati djelatnosti drugih osoba.

IV. SADRŽAJ I NAČIN PODNOŠENJA PONUDA
Ponude se dostavljaju osobno ili preporučenom poštom u zatvorenoj omotnici s naznakom « «ZA JAVNI NATJEČAJ ZAKUP LOKACIJE LUNA PARK – PORCIJUNKOLOVO – NE OTVARATI», te s naznačenom adresom ponuditelja.
Ponude se dostavljaju na adresu: Grad Čakovec, Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, zaključno do 29.  lipnja  2015. godine u 14:00 sati, bez obzira na način dostave.
Pisana ponuda mora sadržavati:

 1. Ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja , OIB i točnu adresu ponuditelja te broj žiro računa radi eventualnog povrata jamčevine.
 2. Ponuđeni iznos zakupnine izražen u apsolutnom iznosu u kunama (izraziti brojčano i slovima).
 3. Izvadak o registraciji iz odgovarajućeg registra iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj registriran za djelatnost  za koju se natječe, ne stariji od tri mjeseca od dana objave natječaja.
 4. Dokaz o uplati jamčevine u iznosu od 20.000,00 kn na žiro-računa Grada Čakovca IBAN HR14 2340 0091 8060 0000 6, kod PBZ-a.
 5. Sadržaj djelatnosti – popis elemenata luna parka
 6. Ovjerenu izjavu odgovorne osobe ponuđača i odgovarajući atest o tehničkoj ispravnosti svih elemenata luna parka.
 7. Ovjerenu izjavu o preuzimanju odgovornosti u slučaju nezgode uzrokovane zbog neispravnosti elemenata luna parka.
 8. Dokaz o solventnosti (BON 2) posljednjih 90 dana
 9.  Izvornik ili ovjerenu presliku potvrde o stanju poreznog duga ponuditelja što ju je izdala nadležna porezna uprava Ministarstva financija, ne starija od 30 dana
 10. Potvrdu Upravnog odjela za financiranje Grada Čakovca o podmirenim svim financijskim obvezama prema Gradu Čakovcu te potvrdu o nepostojanju duga prema Turističkoj zajednici Grada Čakovca
 11. Ponuditelji mogu priložiti prospekte, kataloge i brošure te  druge dokumente koji utvrđuju njihov identitet.
 12. Ponuda mora biti potpisana od strane ovlaštene osobe podnositelja te ovjerena pečatom.

Odabir najpovoljnijeg ponuditelja će izvršiti Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe.
Ugovor o zakupu – korištenju površine, izdaje odgovorna osoba Grada Čakovca.

Prigovori se podnose Komisiji za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe u roku od 3 dana od otvaranja ponuda i objave rezultata javnog natječaja.
Komisija neće razmatrati ponude koje su nepravovremene, nepotpune, neprecizne, kao ni ponude sudionika javnog natječaja koji nisu podmirili sve svoje dospjele financijske obveze prema Ministarstvu financija i Gradu Čakovcu.

Kriteriji za odabir najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena uz ispunjenje svih uvjeta natječaja.

U slučaju da dva ili više ponuditelja, koji ispunjavaju uvjete iz natječaja, ponude isti iznos zakupnine, pravo prvenstva ima ponuditelj čija ponuda je ranije zaprimljena na pisarnici Grada Čakovca.

Ako ponuditelj, čija ponuda bude izabrana kao najpovoljnija, odustane od natječaja ili sklapanja ugovora o zakupu, nema pravo na povrat uplaćene jamčevine
Otvaranje ponuda i odabir najpovoljnije ponude Komisija će obaviti 30. lipnja 2015. godine.
Ponuđena cijena ne može biti ispod ponuđene početne cijene u ovom Javnom natječaju. Ponude s nižim početnim cijenama smatrat će se nepotpunima.

Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 10 dana od konačnosti odluke o izboru najpovoljnijeg natjecatelja sklopiti ugovor o zakupu, u suprotnom smatrati će se da je odustao od ugovora o zakupu.

Odabrani ponuditelj dužan je uplatiti zakupninu nakon potpisa Ugovora, odnosno najkasnije do početka postavljanje opreme.

Prilikom zaključenja ugovora o zakupu javne površine za lunapark, odabrani ponuditelj dužan je dostaviti zakupodavcu Gradu Čakovcu, instrument osiguranja plaćanja zakupnine tj. bjanko zadužnicu ovjerenu kod javnog bilježnika.

Sudioniku javnog natječaja čija ponuda bude utvrđena kao najpovoljnija, uplaćena jamčevina uračunat će se u utvrđeni ukupan iznos zakupnine.

Nepotpune i nepravovremene ponude neće se uzimati u obzir i ne ulaze u postupak odabira.
Komisija za raspisivanje i provođenje natječaja za javne programe pridržava pravo ne izabrati niti jednog ponuđača te pravo poništenja natječaja bez obaveze pojašnjenja svoje odluke i pri tome ne snosi odgovornost prema ponuditeljima kao niti za njihove troškove sudjelovanja na natječaju.
Ukoliko za prostor koji se daje u zakup nije iskazan interes u otvorenom roku ovog Javnog natječaja, Komisija ima pravo prihvatiti i ponude pristigle nakon roka ali pod istim uvjetima ovog Javnog natječaja.
Zainteresirani ponuditelji sve dodatne informacije mogu dobiti svaki radni dan u vremenu od 9:00 do 15:00 sati na telefon 040 314-935.

Natječaj je završen i stavljen van snage istekom Porcijunkolova 2015.