Temeljem Odluke o davanju u zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda i o raspisivanju javnog natječaja, Klasa: 320-10/22-01/5, Urbroj: 2109-2-01-01-22-4, od dana 06.05.2022., raspisuje se

J A V N I   N A T J E Č A J
za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca
u svrhu poljoprivredne obrade javnim prikupljanjem ponuda

I. Predmet zakupa je neizgrađeno građevinsko zemljište koje je po svom uporabnom svojstvu poljoprivredno zemljište, u vlasništvu Grada Čakovca, u katastarskim općinama Čakovec, Ivanovec, Mačkovec, Mihovljan i Zemljište se daje u zakup na rok do 5 godina ili do privođenja namjeni koja je određena prostornoplanskom dokumentacijom, koji rok prije nastupi.

Redni broj Ime katastarske općine Broj katastarske čestice Površina PTC / katastarske čestice (m²) Katastarska kultura Cijena 1 ha zemljišta (kn/god) Početna cijena zakupnine  (kn/godinu)
1 Čakovec 343/1 751 livada 294 22,08
Čakovec 344/1 780 livada 294 22,93
proizvodno tehnološka cjelina br. 1 1531     45,01
2 Čakovec 481 5398 oranica 422 227,80
Čakovec 482 4189 oranica 422 176,78
proizvodno tehnološka cjelina br. 2 9587     404,57
3 Čakovec 2778/1 404 oranica 422 17,05
Čakovec 2778/4 81 oranica 422 3,42
Čakovec 2778/5 1184 oranica 422 49,96
Čakovec 2779/1 280 oranica 422 11,82
Čakovec 2779/4 67 oranica 422 2,83
Čakovec 2779/5 355 oranica 422 14,98
Čakovec 2779/6 632 oranica 422 26,67
proizvodno tehnološka cjelina br. 3 3003     126,73
4 Čakovec 486 4057 oranica 422 171,21
5 Čakovec 488/1 3759 oranica 422 158,63
6 Čakovec 2773/8 1111 livada 294 32,66
7 Ivanovec 404/28 1974 oranica 422 83,30
8 Mačkovec 548/1 3494 livada 315 110,06
9 Mačkovec 2170 1635 oranica 342 55,92
Mačkovec 2171 648 oranica 342 22,16
Mačkovec 2172 912 oranica 342 31,19
proizvodno tehnološka cjelina br. 4 3195 109,27
10 Mačkovec 2185 1382 oranica 342 47,26
Mačkovec 2186 1487 livada 315 46,84
proizvodno tehnološka cjelina br. 5 2869 94,10 
11 Mačkovec 2238/1 1442 oranica 342 49,32
Mačkovec 2239/1 1442 oranica 342 49,32
Mačkovec 2240/1 1453 oranica 342 49,69
proizvodno tehnološka cjelina br. 6 4337 148,33
12 Mačkovec 2207/4 720 oranica 342 24,62
13 Mihovljan 542/7 735 pašnjak 208 15,29
14 Mihovljan 1691/1 1017 livada 315 32,04
15 Totovec 818/3 3417 oranica 422 144,20
16 Totovec 820/2 3611 oranica 422 152,38
Totovec 820/3 1914 oranica 422 80,77
Totovec 820/5 1974 oranica 422 83,30
proizvodno tehnološka cjelina br. 7 7499 316,45

VAŽNO: Primopredaja zemljišta se vrši očevidom, obilaskom i pokazivanjem na licu mjesta i utvrđivanjem stvarnog stanja zemljišta, prema raspoloživoj dokumentaciji s oznakom granica i postojećem zemljišnoknjižnom i katastarskom stanju, bez posebnog iskolčenja i utvrđivanja granica – međa, o čemu će se sastaviti poseban Zapisnik.

II. Pisana ponuda za zakup zemljišta iz točke I. ovog javnog natječaja mora sadržavati:

 1. obrazac ponude koji sadrži:
  – ime i prezime odnosno naziv podnositelja ponude i OIB ponuditelja i njegovo prebivalište (za fizičke osobe), odnosno naziv tvrtke s adresom sjedišta i OIB,
  – naziv katastarske općine, broj proizvodno tehnološke cjeline (PTC) ili broj katastarske čestice za koju se natječe,
  – ponuđeni godišnji iznos zakupnine za PTC ili svaku česticu za koju se natječe,
  – broj IBAN žiro računa na koji se može izvršiti povrat jamčevine nakon završetka natječaja,
  -gospodarski program,
 2. presliku osobne iskaznice (za fizičku osobu), presliku obrtnice i osobne iskaznice (za obrtnika), presliku Rješenja o upisu u sudski registar (za pravnu osobu),
 3. potvrdu da ponuditelj nema nepodmirenih dugovanja prema Gradu Čakovcu (izdaje Upravni odjel za financiranje Grada Čakovca),
 4. dokaz o uplati jamčevine,
 5. dokaz o prvenstvu prava zakupa iz točke III. ovog natječaja.

III. Prvenstveno pravo zakupa ima fizička ili pravna osoba koja je sudjelovala u natječaju i to sljedećim redoslijedom:
– suvlasnik zemljišta,
– poljoprivrednik čije zemljište u vlasništvu ili zakupu graniči s zemljištem koje se daje u zakup,
– poljoprivrednik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup,
– razvojačeni hrvatski branitelj koji je u obrani suvereniteta Republike Hrvatske proveo najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginuloga, umrloga, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja, a koji se bave poljoprivrednom djelatnošću,
– dosadašnji zakupoprimac,
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo,
– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti.

IV. Sudionik u natječaju iz prethodne točke III. može ostvarit prvenstveno pravo zakupa samo ako sudjeluje u javnom natječaju i prihvati najvišu ponuđenu cijenu.
Ako više osoba iz članka III. imaju jednake uvjete, poštujući redoslijed, prednost se daje osobi koja će se baviti ekološkom poljoprivrednom proizvodnjom.
Natječaj će se provesti makar je u natječaju sudjelovao i samo jedan ponuđač.

V. Osobe koje sudjeluju u natječaju obvezno moraju uz ponudu priložiti dokumentaciju temeljem koje ostvaruju prvenstveno pravo na zakup poljoprivrednog zemljišta i to:
– vlasnik čije zemljište u vlasništvu neposredno graniči s zemljištem koje se daje u zakup (dokaz: kopija ZK izvatka i izvoda iz kat. plana), a za povezane fizičke ili pravne osobe dokazi iz kojih proizlazi ta povezanost,
– vlasnik čije je zemljište u vlasništvu ili zakupu bliže zemljištu koje se daje u zakup (dokaz: kopija ZK izvatka i izvoda iz kat. plana), a u slučaju izvanknjižnog vlasništva druga vjerodostojna isprava o stjecanju vlasništva (Ugovor, rješenje i sl.),
– razvojačeni hrvatski branitelj koji je proveo u obrani suvereniteta Republike Hrvatske najmanje 3 mjeseca i članovi obitelji poginulog, umrlog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja koji se bave poljoprivrednom djelatnošću (dokaz o statusu – potvrdu/rješenje izdaju mjerodavne službe Ureda za obranu ili Ministarstvo unutarnjih poslova),
– obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo (dokaz: rješenje o upisu u Upisnik ili preslika iskaznice obiteljskog gospodarstva),
– pravna osoba registrirana za obavljanje poljoprivredne djelatnosti (dokaz: kopija izvoda iz sudskog registra).

VI. Ponuditelji koji sudjeluju u natječaju dužni su uplatiti jamčevinu u iznosu 10% od početne cijene čestica za koje se natječu. Jamčevina se uplaćuje na račun Grada Čakovca koji se vodi kod OTP banka d.d., IBAN: HR1524070001806000006, model 68, poziv na broj 7811-OIB.
Ponuditelju koji uspije u natjecanju jamčevina se uračunava u zakupninu za prvu godinu zakupa, a ostalim ponuditeljima ista se vraća beskamatno u roku od 8 dana od dana donošenja Odluke gradonačelnice o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamčevina se ne vraća.

VII. Prijava na natječaj se dostavlja u pisanom obliku u zatvorenoj omotnici s imenom i prezimenom te adresom podnositelja prijave, kao preporučena pošiljka s povratnicom na adresu: Grad Čakovec, Služba za poslove gradonačelnika, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, uz naznaku: „Prijava na Javni natječaj za zakup neizgrađenog građevinskog zemljišta Grada Čakovca ne otvaraj“.
Prijave će se zaprimati do 24.05.2022. godine.
Nepotpune prijave, zakašnjele prijave ili na drugi način podnesene prijave protivno uvjetima natječaja neće se razmatrati.

VIII. Povjerenstvo za provedbu natječaja će provesti javno otvaranje ponuda i sastaviti Zapisnik. Povjerenstvo vrši ocjenu prihvatljivosti zaprimljenih prijava i prateće dokumentacije prema propisanim uvjetima i kriterijima i donosi prijedlog za odabir najpovoljnijeg ponuđača, a Odluku o izboru najpovoljnijeg ponuditelja donosi gradonačelnica na prijedlog Povjerenstva.
Gradonačelnica zadržava pravo ne prihvatiti prijedlog Povjerenstva i za to nije dužna davati nikakva obrazloženja niti odgovara za eventualnu štetu koju bi ponuditelji zbog toga mogli imati.
Prijavitelji će biti obaviješteni pisanim putem o izboru najpovoljnijeg ponuditelja.

IX. Odabrani ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od pisane obavijesti iz prethodne točke sklopiti ugovor o zakupu.
Zemljište se daje u zakup s ugovornom klauzulom o raskidu ugovora nakon završetka vegetativne sezone odnosno nakon dobivanja akta kojim se odobrava građenje, potvrde glavnog projekta ili rješenja o izvedenom stanju, do privođenja toga zemljišta namjeni utvrđenoj prostornim planom; ugovor o zakupu prestaje po  sili zakona, odnosno do pravomoćnosti rješenja o povratu na način propisan odredbama Zakona o naknadi za imovinu oduzetu za vrijeme jugoslavenske komunističke vladavine (NN 92/96, 39/99, 42/99, 92/99, 43/00, 131/00, 27/01, 34/01, 65/01, 118/01, 80/02, 81/02, 98/19). O ovoj činjenici zakupodavac će zakupnika obavijestiti u pisanom obliku, ugovor prestaje danom primitka obavijesti od strane zakupnika.
Na davanje u zakup zemljišta odgovarajuće će se primjenjivati i odredbe Zakona o poljoprivrednom zemljištu, kao i drugi zakonski i podzakonski propisi primjenjivi na ovaj pravni odnos.
U slučaju da se pravomoćnom sudskom odlukom ili pravomoćnim upravnim rješenjem utvrdi postojanje stvarnog prava neke treće osobe na pojedinim katastarskim česticama Ugovor o zakupu će se u tom dijelu raskinuti i u tom slučaju zakupnik nema pravo na nikakvo potraživanje s bilo koje osnove prema davatelju zakupa, a nema pravo niti na naknadu štete.
Zakupnik je dužan trećoj osobi predati u posjed katastarske čestice najkasnije u roku od 15 dana od skidanja usjeva s tih katastarskih čestica.
Ukoliko zakupnik ne ispuni svoju obvezu odgovara trećoj osobi za štetu koju je ona uslijed toga pretrpjela.

X. Ovaj Javni natječaj biti će objavljen na službenoj internetskoj stranici i oglasnoj ploči Grada Čakovca u cjelokupnom sadržaju sa cjelovitim tekstom koji sadržava sva pravila i uvjete javnog nadmetanja, a obavijest o objavi javnog natječaja bit će objavljena u lokalnim novinama.

Klasa: 320-10/22-01/5
Urbroj: 2109-2-01-01-22-5
Čakovec, 13. svibnja 2022.

Gradonačelnica
Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.

Javni_natjecaj_zakup_2022

Preuzimanje (DOC, 34KB)


Preuzimanje (DOCX, 14KB)


Preuzimanje (DOCX, 15KB)


ZAKUP_2022_CAKOVEC

ZAKUP_2022_IVANOVEC

ZAKUP_2022_MACKOVEC

ZAKUP_2022_MIHOVLJAN

ZAKUP_2022_TOTOVEC