Temeljem Zaključka Gradonačelnika Grada Čakovca, Klasa: 372-03/18-01/4, Urbroj: 2109/02-01-01-18-2 od dana 20.11.2018., Grad Čakovec raspisuje

 Javni natječaj
za zakup poslovnih prostora u zgradi političkih stranaka u Strossmayerovoj 9 u Čakovcu

I.Predmet ponude su poslovni prostori u zgradi političkih stranaka u Čakovcu, i to;

Red.br. Adresa Površina

u m2

Položaj Namjena prostora Početni iznos zakupnine u EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a na dan ispostavljanja računa)
1. Strossmayerova 9 13,36 I. zona Obavljanje djelatnosti političkih stranaka 26,72 EUR + PDV
2. Strossmayerova 9 21,73 I. zona Obavljanje djelatnosti političkih stranaka 42,54 EUR + PDV

 

II. Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom i zatečenom stanju i nalaze se u prizemlju zgrade, energetski razred zgrade „D“ prema energetskom pregledu i energetskom certifikatu od 21.09.2015. Sve troškove oko uređenja prostora i tekućeg održavanja snosi zakupnik. Pored zakupnine, zakupnik je dužan plaćati i sve druge troškove u svezi s korištenjem prostora (komunalnu naknadu i naknadu uređenja voda, troškove električne energije, troškove grijanja, čistoće i dr.), kao i svaki drugi trošak koji se odnosi na predmetni prostor.

III. Početni iznos mjesečne zakupnine za predmetne poslovne prostore naveden je u točki I.

IV. Predmetni poslovni prostori daju se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina, uz mogućnost produženja vremena trajanja zakupa nakon isteka Ugovora u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11, 64/15).

V. Političke stranke koje ispunjavaju uvjete natječaja svoje ponude na natječaj mogu podnijeti Gradu Čakovcu, Kralja Tomislava 15, Čakovec – Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora u roku od u roku od 8 (slovima: osam) dana od dana objave Obavijesti o objavi potpunog teksta javnog natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca u lokalnom tjedniku, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za natječaj – poslovni prostor u Čakovcu, Strossmayerova 9, NE-OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili osobno predati u pisarnici Grada Čakovca.

VI. Ponuditelj je dužan položiti jamčevinu za prostor pod red.br.1. iz točke I. u iznosu od 300,00 kn, a za prostor pod red.br. 2. iz točke I. u iznosu od 450,00 kn, na poslovni račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, koji se vodi kod OTP banke d.d., model HR68, poziv na broj 9016-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za poslovni prostor Strossmayerova 9, Čakovec.

VII. Uplaćena jamčevina se uračunava u zakupninu, a ponuditelju koji ne uspije u natječaju jamčevina se vraća beskamatno u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane od namjere sklapanja ugovora o zakupu, jamčevina se ne vraća.

VIII. U slučaju odustanka najpovoljnijeg ponuditelja od sklapanja Ugovora o zakupu, sklapanje ugovora ponudit će se sljedećem najpovoljnijem ponuditelju, po najvišoj izlicitiranoj zakupnini, pod uvjetom da ispunjava sve ostale uvjete javnog natječaja. Ukoliko sljedeći najpovoljniji ponuditelj ne prihvati ponudu, za predmetni poslovni prostor ponovit će se javni natječaj.

IX. Ponuda mora sadržavati:

  1. osnovne podatke o ponuđaču, OIB, broj telefona za kontakt,
  2. kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika ponuđača,
  3. naznaku poslovnog prostora za koji se podnosi ponuda iz točke 1. Natječaja
  4. ponuđeni iznos mjesečne zakupnine za  poslovni  prostor, koji ne smije biti manji od iznosa početne zakupnine za pojedini prostor iz toč. I.
  5. potvrdu izdanu od strane nadležnog upravnog odjela Grada Čakovca da ne postoje dugovanja ponuđača prema Gradu Čakovcu,
  6. potvrdu izdanu od strane GKP Čakom, GP Stanorad i GP Ekom da ponuditelj nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema istima ili dokaz o odobrenoj odgodi plaćanja navedenih obveza,
  7. original ili ovjerenu kopiju Ministarstva financija – Porezne uprave iz koje mora biti vidljivo da su uplaćena sva javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava,
  8. original ili ovjerenu kopiju BON 1 ili original ili ovjerenu kopiju SOL 2 (podaci o solventnosti) iz koje mora biti vidljivo da ponuđač u posljednje dvije godine nije imao 15 i više dana blokade računa,
  9. original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u registar političkih stranaka sa svim prilozima,
  10. dokaz u originalu o tome da je ponuđač uplatio jamčevinu,

Sva tražena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja javnog natječaja.

X. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupnici poslovnih prostora Grada Čakovca koji ne ispunjavaju obveze iz postojećih ugovora o zakupu, osobe koje su dužnici Grada Čakovca po bilo kojem osnovu, prijašnji zakupnici Grada Čakovca sa kojima je radi neplaćanja raskinut ugovorni odnos.

XI. Nepotpune ili zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje.

XII. Komisija za davanje u zakup poslovnih prostora otvoriti će ponude javno, dana 07.12.2018. u 9,00 sati na adresi Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, soba 204., a Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude. Najpovoljnijom ponudom smatrat će se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši ponuđen iznos zakupnine iznad početnog. Najpovoljnijeg ponuditelja odabrat će gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora, a isti je dužan u roku od 8 dana od primitka pisane obavijesti sklopiti Ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.

XIII. Grad Čakovec ima pravo izabrati onu prijavu/ponudu za koju ocijeni da odgovara svrsi ovog natječaja; također nije obvezan prihvatiti nijednu prijavu/ponudu i ima pravo poništiti natječaj pri čemu nije dužan davati posebna obrazloženja i pri svemu tome ne snosi nikakvu odgovornost prema prijaviteljima. Grad Čakovec ima pravo odustati od davanja prostora u zakup u svako doba.

XIV. Ugovor o zakupu poslovnog prostora sklopit će se kao ovršna isprava na trošak zakupnika.

Kao osiguranje redovnog podmirenja obveza, najpovoljniji ponuditelj dužan je 3 dana (tri) prije sklapanja Ugovora o zakupu uplatiti depozit u dvostrukom iznosu izlicitirane mjesečne zakupnine na poslovni račun Grada Čakovca broj HR1524070001806000006, koji se vodi kod OTP banke d.d., model HR68, poziv na broj 9016-OIB, sa svrhom doznake – depozit za poslovni prostor Strossmayerova 9, Čakovec i dostaviti dvije bjanko zadužnice, svaka na iznos do 10.000,00 kuna na sve račune, potvrđene po javnom bilježniku.

XV. Tekst javnog natječaja u cjelovitom sadržaju se objavljuje na službenim Internet stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o tome. Informacije, podatci i dokumentacija o prostoru dostupni su u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, II. kat, soba 204, tel. 040/314-924, svakog radnog dana od 7,00 do 15,00 sati.

Klasa: 372-03/18-01/4
Urbroj: 2109/02-01-01-18-3

Stjepan Kovač, gradonačelnik