Temeljem zaključka Gradonačelnika od dana 07.07.2014.

GRAD ČAKOVEC
raspisuje

Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Čakovcu
Ulica kralja Tomislava 14

I. PREDMET PONUDE POSLOVNI PROSTOR U ČAKOVCU:

 • Adresa: Čakovec, Ulica kralja Tomislava 14
 • Površina: 136 m2
 • Položaj: I zona
 • Djelatnost, Namjena: Ugostiteljstvo i slastičarstvo
 • Početni iznos mjesečne zakupnine u EUR: 1.038 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a) + uvećano za PDV

Napomena:
Poslovni prostor daje se u zakup u viđenom stanju. Sve troškove oko uređenja prostora radi privođenja namjeni u cijelosti snosi zakupnik.
II. Početni iznos mjesečne zakupnine dat je u točki I.
III. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od najmanje 1 godine, a najviše 5 godina, uz mogućnost produženja nakon isteka ugovora u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11) i Odluke Grada Čakovca o zakupu poslovnih prostora i korištenja drugih prostora (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 6/13).
IV. Zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja svoje ponude na natječaj mogu podnijeti Gradu Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec – Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora u roku od 8 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za natječaj poslovni prostor u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 14, NE-OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici.
V. Ponuditelj mora položiti jamčevinu koja iznosi trostruki iznos početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke I. na žiro račun Grada Čakovca br. HR1423400091806000006, model 68, poziv na br. 9016-OIB, sa svrhom doznake-jamčevina za poslovni prostor u Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 14. Najpovoljnijem ponuditelju ista će se uračunati u zakupninu.
Ponuditelju koji ne uspije u natječaju ista se vraća beskamatno u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamčevina se ne vraća.
VI. Ponuda mora sadržavati:

 1. osnovne podatke o ponuditelju, OIB, broj telefona za kontakt,
 2. kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika ponuditelja,
 3. potvrdu izdanu od strane Grada Čakovca i Međimurske županije da nema dugovanja prema Gradu Čakovcu i Međimurskoj županiji, ili dokaz o odobrenoj odgodi plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima,
 4. original ili ovjerenu kopiju Ministarstva financija – Porezne uprave iz koje mora biti vidljivo da su uplaćena sva javna davanja o kojima službenu evidenciju vodi Porezna uprava i da ne postoji nikakvo dugovanje,
 5. original ili ovjerenu kopiju BON 2 (podaci poslovne banke ponuditelja o solventnosti i podaci o urednom poslovanju) iz kojeg mora biti vidljivo da ponuditelj u posljednje dvije godine nije imao blokade računa, (ukoliko je tvrtka ponuditelja osnovana i postoji kraće razdoblje od 2 godine, onda se potvrda izdaje za razdoblje postojanja tvrtke) i godišnje financijsko izvješće FINE (koje se može skinuti bez naknade sa internetske stranice FINE),
 6. original ili ovjerenu kopiju rješenja o upisu u sudski registar sa svim prilozima, ili obrtnicu,
 7. dokaz u originalu o tome da je ponuditelj uplatio jamčevinu,
 8. djelatnost koja će se obavljati,
 9. ponuđenu  mjesečnu zakupninu za  poslovni  prostor,
 10. rok u kojem će pristupiti eventualnom uređivanju prostora, te rok u kojem će početi obavljati djelatnost od dobivanja potrebne tehničke dokumentacije.

VII. U natječaju ne mogu sudjelovati zakupnici poslovnih prostora Grada koji ne ispunjavaju obveze iz ugovora o zakupu, osobe koje su dužnici Grada Čakovca po bilo kojem osnovu, prijašnji zakupnici Grada Čakovca sa kojima je radi neplaćanja raskinut ugovorni odnos.
VIII. Nepotpune ili zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje.
IX. Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.
X. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 8 dana od pisane obavijesti iz prethodne točke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti poslovni prostor.
XI. Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ona ponuda koja uz ispunjene uvjete iz natječaja sadrži i najviši iznos zakupnine.
XII. Ako članovi obitelji smrtno stradalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, članovi obitelji zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja iz Domovinskog rata, HRVI iz Domovinskog rata, dragovoljci iz Domovinskog rata i ostali hrvatski branitelji iz Domovinskog rata koji su proveli u obrani suvereniteta Republike Hrvatske, najmanje 12 mjeseci, sudjeluju u javnom natječaju i udovolje uvjetima iz najpovoljnije ponude, (ispunjavaju uvjete iz natječaja i prihvate najviši ponuđeni iznos zakupnine) imaju prvenstveno pravo na sklapanje ugovora o zakupu poslovnog prostora, pod uvjetom da nisu korisnici mirovine po Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 55/11, 140/12, 19/13-pročišćeni tekst i 3/13). Prednost pri zakupu poslovnog prostora može se ostvariti samo jednokratno, u skladu sa člankom 58. Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz Domovinskog rata i članova njihovih obitelji, (NN 174/04, 92/05, 02/07, 107/07, 65/09, 55/11, 140/12 , 19/13 – pročišćeni tekst i 33/13), (svi koji ostvaruju pravo prvenstva po ovoj osnovi dužni su potvrdu nadležnih tijela o tome sa ponudom, dostaviti u originalu ili ovjerenoj kopiji),
XIII. Najpovoljnijeg ponuditelja odabrati će gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora.
XIV. Gradonačelnik Grada Čakovca zadržava pravo ne izabrati niti jednu od ponuda na natječaj i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga ponuditelji mogli imati.
XV. Najpovoljniji ponuditelj dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu dostaviti 2 bjanko zadužnice do traženog iznosa ovjerene kod javnog bilježnika na sve poslovne račune, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.
XVI. Najpovoljniji ponuditelj dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu, a to je dan ovjere potpisa i solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika položiti na žiro-račun Grada Čakovca br. HR1423400091806000006 poziv na br. 7811-OIB, trostruki iznos izlicitiranog iznosa mjesečne zakupnine, koji ostaje na računu Grada Čakovca u beskamatnom depozitu za cijelo vrijeme trajanja zakupa.
XVII. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.
XVIII. Svi zainteresirani, prije javljanja na natječaj imaju pravo pogledati poslovni prostor prethodnom najavom na broj 098 412259.

Gradonačelnik,
Stjepan Kovač