Javni natječaj za zakup poslovnog prostora u Čakovcu, Strossmayerova 9

1657

Grad Čakovec temeljem Zaključka Gradonačelnika od dana 05.04.2016. godine raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
za zakup poslovnog prostora u Čakovcu, Strossmayerova 9

 

I. PREDMET PONUDE – POSLOVNI PROSTOR U ČAKOVCU, STROSSMAYEROVA 9:

Adresa

Površina

Položaj

Djelatnost,
Namjena

Početni iznos mjesečne zakupnine u EUR

 

1.

Čakovec,

Strossmayerova 9

22,00 m² Prva zona Političke stranke 44,00 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a), + PDV
 

2.

Čakovec,

Strossmayerova 9

23,31 m² Prva zona Političke stranke 46,62 EUR (u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB-a), + PDV

 

Napomena:

Poslovni prostori daju se u zakup u viđenom stanju. Sve troškove oko uređenja prostora radi privođenja namjeni u cijelosti snosi zakupnik. Energetskim certifikatom utvrđeno je da zgrada spada u energetski razredu D.

Poslovni prostor pod točkom 2. tablice poslovnih prostora u posjedu je dosadašnjeg zakupnika.

II. Početni iznos mjesečne zakupnine određen je u točki I.

III. Predmetni poslovni prostor daje se u zakup na određeno vrijeme od 5 godina, uz mogućnost produženja nakon isteka ugovora u skladu s odredbama Zakona o zakupu i kupoprodaji poslovnoga prostora (NN 125/11 i 64/15) i Odluke Grada Čakovca o zakupu poslovnih prostora i korištenja drugih prostora (Službeni glasnik Grada Čakovca br. 6/13 i 7/14).

IV. Zainteresirane osobe koje ispunjavaju uvjete natječaja svoje ponude na natječaj mogu podnijeti Gradu Čakovcu, Ulica kralja Tomislava 15, Čakovec – Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora u roku od 8 dana od dana objave natječaja u javnom glasilu, u zatvorenoj omotnici, s naznakom “za natječaj poslovni prostor u Čakovcu, Strossmayerova 9,  NE-OTVARAJ”, preporučenom pošiljkom ili u pisarnici.

V. Ponuditelj mora položiti jamčevinu koja iznosi trostruki iznos početne mjesečne zakupnine za poslovni prostor iz točke I. za koji se natječe, na žiro račun Grada Čakovca br. HR1423400091806000006, model 68, poziv na br. 9016-OIB, sa svrhom doznake – jamčevina za poslovni prostor u Čakovcu, Strossmayerova 9. Najpovoljnijem ponuditelju ista će se uračunati u zakupninu.

Ponuditelju koji ne uspije u natječaju ista se vraća beskamatno u roku od 15 dana od dana donošenja Zaključka gradonačelnika Grada Čakovca o odabiru najpovoljnijeg ponuditelja. Ponuditelju koji uspije u natjecanju, a kasnije odustane, jamčevina se ne vraća.

VI. Ponuda mora sadržavati:

  1. osnovne podatke o ponuditelju, OIB, broj telefona za kontakt,
  2. kopija osobnih iskaznica ovlaštenih zastupnika ponuditelja,
  3. original ili ovjerena kopiju izvoda iz Registra političkih stranaka Republike Hrvatske,
  4. potvrdu izdanu od strane Grada Čakovca da nema dugovanja prema Gradu Čakovcu ili dokaz o odobrenoj odgodi plaćanja navedenih obveza sukladno posebnim propisima,
  5. original ili ovjerena kopija potvrde Porezne uprave o stanju duga po osnovi javnih davanja,
  6. potvrda financijske agencije o solventnosti ponuditelja (BON 2), u originalu ili ovjerenoj kopiji,
  7. poslovni  prostor za koji se podnosi ponuda,
  8. dokaz u originalu o uplati jamčevine i
  9. ponuđenu  mjesečnu zakupninu za  poslovni  prostor.

Tražena dokumentacija ne smije biti starija od 30 dana od dana raspisivanja ovog javnog natječaja.

VII. Nepotpune ili zakašnjele ponude neće se uzeti u razmatranje.

VIII. Komisiji za davanje u zakup poslovnih prostora otvoriti će ponude javno, dana 20.04.2016. godine u 9,00 sati na adresi Grada Čakovca, Ulica kralja Tomislava 15, soba 204.

IX. Sudionici natječaja biti će pismeno obaviješteni o izboru najpovoljnije ponude.

X. Najpovoljniji ponuđač dužan je u roku od 8 dana od pisane obavijesti iz prethodne točke sklopiti ugovor o zakupu i preuzeti prostor.

XII. Najpovoljnijeg ponuđača odabrati će gradonačelnik Grada Čakovca na prijedlog Komisije za davanje u zakup poslovnih prostora.

XIII. Gradonačelnik Grada Čakovca zadržava pravo ne izabrati niti jednu od ponuda na natječaj i za to nije dužan davati nikakva obrazloženja niti odgovara za štetu koju bi zbog toga ponuđači mogli imati.

XIV. Najpovoljniji ponuditelj dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu dostaviti 2 bjanko zadužnice do 10.000,00 kuna potvrđene kod javnog bilježnika na sve poslovne račune, kao osiguranje redovnog podmirenja zakupnine.

XV. Najpovoljniji ponuđač dužan je na dan sklapanja ugovora o zakupu, a to je dan ovjere potpisa i solemnizacije ugovora kod javnog bilježnika, položiti na žiro-račun Grada Čakovca br. HR1423400091806000006 poziv na br. 7811-OIB, trostruki iznos izlicitiranog iznosa mjesečne zakupnine, koji ostaje na računu Grada Čakovca u beskamatnom depozitu za cijelo vrijeme trajanja zakupa.

XVI. Ugovor o zakupu sklopiti će se kao ovršna isprava, a na trošak zakupnika.

XVII. Svi zainteresirani, prije javljanja na natječaj imaju pravo pogledati poslovni prostor prethodnom najavom na broj 040/314-924.

gradonačelnik, Stjepan Kovač