Javni natječaj za zamjenu zemljišta prikupljanjem pisanih ponuda

1475

Na temelju Zaključka Gradonačelnika, broj Klasa: 940-01/15-01/36, Urbroj: 2109/02-05-03-15-12 od 16.02.2016.godine, gradonačelnik Grada Čakovca Stjepan Kovač raspisuje

JAVNI NATJEČAJ
ZA ZAMJENU ZEMLJIŠTA PRIKUPLJANJEM PISANIH PONUDA

 

I. PREDMET I UVJETI ZAMJENE:

Grad Čakovec provodi prikupljanje pisanih ponuda javnim natječajem za zamjenu zemljišta u svrhu proširenja groblja u Mihovljanu. U zamjenu se nudi zemljište Grada Čakovca upisano u:

zk.ul.br. 1970, Mihovljan

– čest.br.1117/91, oranica površine 726 m² koja je sukladno Detaljnom planu uređenja područja „Brezje“ u Mihovljanu (Službeni glasnik Grada Čakovca 12/07), građevinsko zemljište stambene namjene za zemljište koje predstavlja najveći interes Grada Čakovca u svrhu proširenja groblja sukladno prostorno planskoj dokumentaciji koju čine Provedbeni urbanistički plan Gradskog groblja u Čakovcu (Službeni vjesnik Općine Čakovec 8/86), Prostorni plan uređenja Grada Čakovca („Sl. glasnik Grada Čakovca“ broj 4/03, 9/09, 6/12 i 7/14) i Generalni urbanistički plan grada Čakovca („Sl. glasnik Grada Čakovca“ broj 5/05, 1/09, 4/11, i 6/14), koje će se utvrditi u postupku ovog javnog natječaja.

Procijenjena vrijednost zemljišta Grada Čakovca koje se nudi za zamjenu iznosi 13.060,-€, u kunskoj protuvrijednosti po srednjem tečaju HNB na dan otvaranja ponuda.

II. UVJETI ZAMJENE

Prihvatljive su ponude za zamjenu zemljišta izjednačene vrijednosti s ponuđenim zemljištem iz prethodne točke I. i koje se nalazi na području proširenja groblja u Mihovljanu. Osnova za zamjenu zemljišta je iskazana vrijednost bez obzira na eventualnu razliku u površinama. Grad Čakovec nije u mogućnosti nadoplaćivati eventualno utvrđenu razliku u površinama i vrijednosti zemljišta u ponudi iznad 13.060,-€.

Eventualna izmicanja instalacija, priključaka, objekata i sl. koji bi bili teret na predmetnom zemljištu, a nisu upisana u zemljišnoj knjizi, izvršiti će o svom trošku stjecatelj u skladu s posebnim uvjetima nadležnih pravnih osoba.

Grad Čakovec ne odgovara za eventualnu izmjenu ili ograničenja u pogledu uvjeta korištenja zemljišta koji se mogu pojaviti kao posljedica izmjene pozitivnih zakonskih ili podzakonskih propisa.

U posjed zemljišta navedenog pod točkom I. ovog Natječaja s pozivom na podnošenje pisanih ponuda stjecatelj stupa odmah po sklapanju Ugovora o zamjeni nekretnina.

Grad Čakovec zadržava pravo da odustane od zamjene u svako doba prije sklapanja ugovora.

III. UVJETI ZA DAVANJE PONUDE

Pravo na podnošenje ponude imaju: fizičke osobe državljani RH, pravne osobe sa sjedištem u RH, te strane fizičke i pravne osobe koje na temelju važećih propisa mogu stjecati vlasništvo na nekretninama na području RH uz zakonom predviđene uvjete.

Ukoliko ponudu podnosi opunomoćenik ili zakonski zastupnik dužan je u originalu ili ovjerenom prijepisu priložiti ovjerovljenu punomoć.

Ako ponuđač čija je ponuda prihvaćena kao najpovoljnija odustane od sklapanja Ugovora, koji mora biti sklopljen u roku od 15 dana od primitka odluke o izboru najpovoljnijeg ponuđača, isti će se sklopiti sa slijedećim najpovoljnijim ponuđačem.

IV. SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • ime i prezime, odnosno naziv i točnu adresu ponuditelja, OIB, kontakt telefon
  • oznaku zemljišta za koju se daje ponuda, te oznaku zemljišta koje se nudi u zamjenu
  • dokaz o vlasništvu zemljišta koja se nudi u zamjenu (vlasnički list)
  • procijenjenu vrijednost zemljišta koja se nudi u zamjenu (Elaborat o procjeni ili druga odgovarajuća vjerodostojna isprava o vrijednosti zemljišta)
  • rješenje o registraciji ili ovjereni prijepis rješenja (za pravne osobe)
  • dokaz o državljanstvu (za fizičke osobe – preslika osobne iskaznice, domovnice ili putovnice)
  • izjavu ponuđača kojom se obvezuje da će, u slučaju da njegova ponuda bude prihvaćena, sklopiti Ugovor o zamjeni i snašati vlastite troškove, da u cijelosti prihvaća uvjete natječaja, te da njegova ponuda ostaje na snazi 90 dana, računajući od dana otvaranja ponuda.

V. KRITERIJ ZA ODABIR NAJPOVOLJNIJE PONUDE

Najpovoljnijom ponudom smatrati će se ponuda u kojoj zemljište koje se nudi predstavlja najveći interes Grada Čakovca u svrhu proširenja groblja u Mihovljanu sukladno prostorno planskoj dokumentaciji.

Grad Čakovec zadržava pravo ne odabrati niti jednu od pristiglih ponuda, bez obrazloženja i odgovornosti prema bilo kojem od ponuditelja i bez naknade štete.

VI. DOSTAVA I OTVARANJE PONUDA

Dan predaje ponude smatra se dan predaje ponude u Gradu Čakovcu, odnosno dan predaje ponude na poštu preporučenom pošiljkom.

Krajnji rok za podnošenje ponuda, bez obzira na način dostave je 29.02.2015.godine, do 15.00 sati.

Ponudu sa svim potrebnim podacima i dokazima navedenim u natječaju potrebno je dostaviti u dvostruko zapečaćenoj omotnici preporučenom pošiljkom na adresu: Grad Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec, ili neposrednom dostavom u prijemnu kancelariju Grada Čakovca.

Vanjski omot mora imati krupnim slovima ispisanu adresu i upozorenje:

Grad Čakovec, ulica Kralja Tomislava 15, 40000 Čakovec
“NE OTVARATI – NATJEČAJ ZA ZAMJENU ZEMLJIŠTA”

Unutarnja omotnica mora sadržavati adresu ponuditelja za slučaj povratka neotvorene, nepravodobno prispjele ponude.

Zakašnjele, nepotpune, neuredne ili ponude podnesene na način protivan uvjetima ovog natječaja, neće se razmatrati.

Povlačenje, dopunu ili zamjenu ponude moguće je izvršiti u pisanom obliku, na način i u vremenu utvrđenom za predaju ponuda.

Otvaranje ponuda izvršit će se dana 03.03.2016.godine, o čemu će se sastaviti zapisnik. O rezultatima natječaja ponuditelji će biti pismeno obaviješteni u roku od 30 dana od utvrđivanja najpovoljnijeg ponuditelja.

Potpuni tekst ovog Javnog natječaja se objavljuje na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca, a u lokalnom tjedniku se objavljuje Obavijest o objavi ovog Javnog natječaja na službenim internetskim stranicama Grada Čakovca u cjelovitom tekstu.

Zemljište se može razgledati uz prethodnu telefonsku najavu na tel 040 314 924. Svi zainteresirani, osobito prije predaje ponude, dužni su raspoloživu dokumentaciju preuzeti te tražiti dodatne informacije o zemljištu u Upravi Grada Čakovca, Kralja Tomislava 15, Čakovec, soba broj 204, II kat, ili na navedeni broj telefon svaki radni dan od 07.00 – 15.00 sati, jer se nakon predaje ponude nikakve reklamacije, prigovori ili pritužbe neće uvažavati.

Klasa: 940-01/15-01/36
Urbroj: 2109/02-05-03-16-13
Čakovec, 16.02.2016.

Stjepan Kovač, gradonačelnik