Na temelju odredbi članaka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24. listopada 2012. i odredbi članaka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), Grad Čakovec objavljuje

J A V N I  P O Z I V

kojim Grad Čakovec, kao pravna osoba u čijem su vlasništvu nerazvrstane ceste na administrativnom području Grada Čakovca, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče s zemljištem na kojem je  nerazvrstana cesta koja prolazi preko kat.čestice 1690 i dijelova katastarskih čestica 449, 448, 447, 446, 445, 444, 443, 442, 1646/1, 1646/3, 1648, 1651, 1652, 1653, 1654, 1655, 1656, 1657, 1658, 1659, 1660, 1661, 1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669, 1670, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677, 1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688, 1689, 1691, 1692, 1722, 1749, 1750/2, 1750/3, 1750/4, 1752, 1753, 1754, 1755, 1756, 1757, 1758, 1759, 1760, 1761/1, 1761/2, 1761/3, 1761/4, 1762,  1763, 1764, 1766, 1767, 1770, 1771, 1772, 1773, 1774, 1775, 1776, 1777, 1778, 1779, 1780, 1783, 1784, 1785, 1786 u k.o. Kuršanec (prilazna cesta Romskom naselju Kuršanec), što u naravi predstavlja nerazvrstanu cestu, o započinjanju postupka evidentiranja u zemljišnu knjigu. Za potrebe obavljanja geodetskih poslova izrađuje se snimka izvedenog stanja nerazvrstane ceste i Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste.

Predstavnici Grada Čakovca će dana 3.04.2019.godine započeti s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Mirjane Varga  (Geo 622), predstavnika tvrtke Mjernik d.o.o. iz Preloga, Glavna 29, koji se brinu da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava (obavezno ponijeti dokaz o vlasništvu) na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izvedene opisana nerazvrstana cesta, mogu izvršiti uvid u Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 05.04.2019.godine od 10.00-13.00 sati u prostorijama tvrtke Mjernik d.o.o., na adresi: R. Boškovića 10, Čakovec.

Pročelnik
Dražen Barić, mag.ing.traff.