Na temelju odredbi članka 123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), Odluke o cestama na području velikih gradova koje prestaju biti razvrstane u javne ceste (NN 44/12), Objašnjenja Središnjeg ureda Državne geodetske uprave, Klasa: 932-01/12-02/182, Urbroj: 541-03-1-12-28 od 24.listopada 2012. i članaka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (NN 59/18), Grad Čakovec objavljuje

JAVNI POZIV

 kojim Grad Čakovec, kao pravna osoba s pravom upravljanja nerazvrstanim  cestama, obavještava nositelje stvarnih prava na nekretninama koje neposredno graniče sa zemljištem na kojem je izgrađena nerazvrstana cesta ČK2106 Ulica E. i G. Legenstein koja prolazi preko dijela kat.čestice 2912/9 u k.o. Čakovec, o započinjanju postupka evidentiranja ceste u katastarski operat i zemljišnu knjigu u koju svrhu se izrađuje snimka izvedenog stanja i geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste temeljem kojih isprava se ista evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grada Čakovca, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, OIB 44427688822.

Dana 21.10.2019. godine započet će se s obilježavanjem granica zemljišta na kojem je izgrađena javna cesta uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Mladena Babića (Geo 87), predstavnika tvrtke Geoplan d.o.o. iz Čakovca, Trg Eugena Kvaternika 8, koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava na zemljištu koje graniči sa zemljištem na kojem je izgrađena opisana nerazvrstana cesta  mogu, uz predočenje dokaza o vlasništvu, izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja ceste i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja dana 22.10.2019. godine od 9.00-16.00 sati u prostorijama tvrtke Geoplan d.o.o., Trg Eugena

Pročelnik
Dražen Barić, mag.ing.traff.

Javni poziv_ul_EiG_Legenstein_u_Cakovcu