Na temelju odredbi čl.123. – 133. Zakona o cestama (NN 84/11, 22/13,  54/13, 148/13, 92/14  i 110/19), odredbi članka 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu (NN 68/18, 110/18 i 32/20), te odredbi članaka 67., 74. i 75. Pravilnika o geodetskim elaboratima (“Narodne novine” broj 59/18) objavljuje se

JAVNI POZIV

Ovim pozivom obavještavaju se nositelji stvarnih prava na nekretninama koje graniče sa zemljištem (u nastavku: nositelji stvarnih prava) na kojima je izveden dio nerazvrstane ceste i komunalna infrastruktura:
dio GC02 „Tome Masaryka“ u naselju Čakovec
JAVNE ZELENE POVRŠINE Dječje igralište – ul.Tome Masaryka u naselju Čakovec
JAVNE ZELENE POVRŠINE u ul.Tome Masaryka u Čakovcu u naselju Čakovec
na kčbr. 1163/1, 1163/4, 1164/2, 1164/3, 1164/6, 1165, 1166/1, 1166/12, 1166/41, 1166/42, 1166/45, 1166/46, 1167/2, 1168/3, 1174/1 u k.o. Čakovec, o započinjanju postupka evidentiranja predmetne ceste i komunalne infrastrukture u katastarski operat i zemljišnu knjigu.

Evidentiranje nerazvrstane ceste će se izvršiti sukladno odredbama članku 123. – 133. Zakona o cestama, temeljem kojeg se nerazvrstana cesta evidentira u katastru i upisuje u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu Grad Čakovec, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, OIB: 44427688822.

Evidentiranje komunalne infrastrukture će se izvršiti sukladno odredbama članku 132. Zakona o komunalnom gospodarstvu, temeljem kojeg se komunalna infrastruktura evidentira u katastru i upisuju u zemljišnu knjigu kao – javno dobro u općoj uporabi u vlasništvu jedinice lokalne samouprave Grad Čakovec, Čakovec, Ulica kralja Tomislava 15, OIB: 44427688822.

Geodetski elaborat izvedenog stanja nerazvrstane ceste i komunalne infrastrukture izraditi će tvrtka Girus d.o.o. Dr. Vlatka Mačka  43, Šenkovec.

Obilježavanje granica zemljišta na kojem je izgrađena predmetna cesta i komunalne infrastrukture započeti će 29.03.2021.godine, uz stručnu pomoć ovlaštenog inženjera geodezije Josip Goričanec (Geo 1048) koji se brine da lomne točke granica zemljišta budu ispravno stabilizirane i obilježene.

Nositelji stvarnih prava mogu izvršiti uvid u geodetski elaborat izvedenog stanja kao i zatražiti eventualna dodatna pojašnjenja, dana 30.03.2021.godine u vremenu od 09,00 do 11,00 sati u prostorijama tvrtke Girus d.o.o., Šenkovec, Naselje dr. Vlatka Mačka 43.