1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2016. godinu, sukladno Odluci o kriterijima za određivanje prioriteta za dodjelu financijskih sredstava programima i projektima od posebnog interesa za (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 3/2015).

U 2016. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni gdje planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 1.800.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 100.000,00 kuna.

Prijave se podnose za sljedeća područja:

 1. predškolski odgoj,
 2. obrazovanje,
 3. kultura,
 4. tehnička kultura,
 5. socijalna skrb i zdravstvena zaštita,
 6. sport,
 7. ostalo.
2. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA – KORISNICI PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA

Pod korisnicima Proračuna Grada Čakovca podrazumijevaju se organizacije civilnog društva i druge pravne i fizičke osobe, a naročito:
1.    Ustanove predškolskog odgoja i obrazovanja,
2.    Osnovne i srednje škole,
3.    Kulturne ustanove i institucije, udruge i pojedinci,
4.    Organizacije tehničke kulture,
5.    Udruženja s područja socijalne skrbi i humanitarne udruge,
6.    Ustanove i udruženja s područja zdravstva,
7.    Sportski klubovi i udruženja,
8.    Udruženja građana,
9.    Vjerske organizacije,
10.  Ostale udruge građana, poduzeća i pojedinci.

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Uvjeti Javnog poziva za prijavu programa i projekata su:
1.   udruga mora biti upisana u Registar udruga Republike Hrvatske, a pravna i fizička osoba u sudski ili drugi odgovarajući registar;
2.    korisnici programa ili projekta moraju biti građani s područja Grada Čakovca;
3.    program ili projekt ne smije biti:
– redovni program rada udruge i druge pravne i fizičke osobe,
– aktivnost čiji su korisnici isključivo članovi organizacije prijavitelja,
– usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji                    kapitalnih objekata, kupnji opreme
– usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne                   i fizičke osobe;
4. da udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora, najmanje 25 posto ukupnih troškova;
5. da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave;
6. udruga i druga pravna i fizička osoba mora imati osigurane ljudske i materijalne resurse za provedbu programa ili projekta;
7. udruga i druga pravna i fizička osoba mora voditi transparentno financijsko poslovanje;
8. da udruga i druga pravna i fizička osoba nema dospjelu nepodmirenu obvezu prema državnom proračunu i proračunu Grada Čakovca, osim ako joj je sukladno s posebnim propisima odobrena odgoda plaćanja navedenih obveza, pod uvjetom da se pridržava rokova plaćanja;
9. ukoliko se program ili projekt provodi s partnerom, potpisana Izjava o partnerstvu;
10. prijava na Javni poziv mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom.

 4. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

Pri odabiru projekata i programa koji će se financirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih osoba;
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva;
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija; demokratičnost i ekološku svijest;
 • afirmaciju identiteta i promidžbu Grada Čakovca u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 • podizanje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • programe obrazovanja za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina;
 • programe sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana te ostale programe i manifestacije koji će poticati i promicati sport;
 • programe škola i manifestacija u kulturi, promicanje, unaprjeđenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta Grada Čakovca;
 • potporu udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te potporu humanitarnim, socijalnim i srodnim organizacijama.
5. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:
1. ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1);
2. preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
3. potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja;
4. potpisana izjava da za program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne ili regionalne (područne) samouprave (Obrazac br. 2);
5. potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3);
6. odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je za prijavljeni program ili projekt osigurano sufinanciranje iz točke 4. Uvjeta za prijavu na javni poziv (Izjave o sufinanciranju, Ugovor o sponzorstvu i slično).

5.2. Neobavezni dio prijave
1. materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

6. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5. ovog Javnog poziva.
Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje programe ili projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju.
Udruge i druge pravne i fizičke osobe moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa ili projekta.
Obrazac za prijavu može se dobiti:
– na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr ili
– u Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca.
Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti na e-mail: nikola.dolar@cakovec.hr najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv ili telefonom na broj 040/314-940.

7. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 7. listopada 2015. godine.
Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Grad Čakovec
Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove
K. Tomislava 15
40000 ČAKOVEC

ili skeniranu prijavnicu na e-mail adresu:
nikola.dolar@cakovec.hr

8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati prijave programa i projekta organizacija civilnog društva, drugih pravnih i fizičkih osoba:

– koje nisu predale financijska izvješća o sredstvima utrošenim u 2014. godini ili koje nisu uredno izvršile sve ugovorne obveze za prethodno odobrene potpore od strane Grada Čakovca;
– koje nisu ispunile obveze vezane za plaćanje socijalnih doprinosa ili poreza na dohodak;
– za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora);
– koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100 postotnom iznosu traže od Grada Čakovca;
– koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave;
– koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva;
– koja u Obrascu za prijavu programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja.

9. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provode nadležni odbori, vijeća, komisije i druga savjetodavna tijela Grada Čakovca.
O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga nadležnih odbora, vijeća, komisija i drugih savjetodavnih tijela Grada Čakovca.

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:
– kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta;
– kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta udruge i druge pravne i fizičke osobe;
– neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;
– trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta;
– održivost programa ili projekta;
– jasno naveden postupak praćenja evaluacije programa ili projekta;
– udio volonterskog rada;
– organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta;
– realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:
– koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
– koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
– koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
– koji se odvijaju na području Grada Čakovca.

10. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

11. PRAVO PRIGOVORA

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore.
Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Grada.
Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv.
O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

12. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Gradom Čakovcem Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2016. godinu.
Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe i Grada Čakovca (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično).
Obrazac prijave na Javni poziv sastavni je dio Ugovora.
Ako ovlaštena osoba udruge i druge pravne i fizičke osobe ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga i druga pravna i fizička osoba odustala od ostvarivanja potpore.

13. OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA

Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se u Obavijesti o objavi Javnog poziva, i to u lokalnim medijima, na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr te na oglasnoj ploči gradske uprave.

 

OBRASCI ZA PREUZIMANJE
 1. JAVNI POZIV 2016 OBRAZAC BR. 1 Osnovni podaci Preuzimanje
 2. JAVNI POZIV 2016 OBRAZAC BR. 2 Izjava o financiranju projekta Preuzimanje
 3. JAVNI POZIV 2016 OBRAZAC BR. 3 Izjava o partnerstvu Preuzimanje

Preuzimanje (PDF, Unknown)