1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata korisnika proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za zadovoljavanje javnih potreba od neposrednog i svakodnevnog utjecaja na život i rad građana u Mjesnom odboru Novo Selo na Dravi i Mjesnom odboru Savska Ves za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu, sukladno:

Pravilniku o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 4/2016);

Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2023. godinu.

Mjesna samouprava uključuje mjesne odbore Novo Selo na Dravi i Savska Ves.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 11.100,00 eura.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 150,00 eura, a najveći iznos po pojedinom projektu je 6.600,00 eura.

Svaki prijavitelj može prijaviti najviše 3 (tri) projekta ili programa u okviru ovog javnog natječaja.

U 2023. godini samo iznimno će se  financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt ili program mjesnom odboru u području sporta i rekreacije:

► Prioritetno područje – Sport i rekreacija

Sufinanciranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Grad Čakovec, razne aktivnosti koje klubovi ne mogu financirati kroz redovno financiranje. Program poticanja sportske rekreacije nije u mogućnosti obuhvatiti sve rekreacijske aktivnosti koje se provode kroz redovne oblike vježbanja, provođenja manifestacija, poduke, sportske igre i natjecanja, ali težište je da se podupre što više takvih aktivnosti. Program uključuje i sufinanciranje sportskih manifestacija i vrhunskog sporta i masovnosti u sportu.

Sredstva se u mjesnoj samoupravi za 2023. godinu raspoređuju po prioritetnim područjima s sljedećim iznosima i brojem očekivanih prijavitelja:

Prijavitelj ne može mjesnom odboru prijaviti projekt ili program za prioritetno područje koje nije raspisano ovim Javnim pozivom.

2. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA

Prihvatljivi prijavitelji programa i projekata su udruge građana i druge organizacije civilnog društva, ustanove i druge pravne osobe čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Čakovca i ovim Javnim pozivom.

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Grad će dodjeljivati sredstva za sufinanciranje programa i projekata udrugama, ustanovama, pravnim i fizičkim osobama, uz uvjete da:

 • Su upisani u odgovarajući Registar.
 • Su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva); odnosno ako izjavom jamče da cilj projekta nije stjecanje zarade, odnosno da u iskazanim eventualnim prijavljenim troškovima nema dobiti (pravne osobe), izjavom jamče da za njihov udio u provedbi projekta ne dobivaju nikakvu financijsku naknadu, odnosno da u projektu sudjeluju isključivo kao volonteri (fizičke osobe).
 • Program ili projekt ne smije biti (!):
  Isključivo redovni program rada udruge i druge pravne i fizičke osobe.
  – Aktivnosti čiji su korisnici isključivo članovi organizacije prijavitelja.
  – Usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme.
  – Usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne i fizičke osobe.
 • Korisnici programa ili projekta moraju biti građani s područja Grada Čakovca ili iz projekta mora jasno biti vidljiva i mjerljiva korist za Grad Čakovec i/ili njegove stanovnike.
 • Su se svojim statutom opredijelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet sufinanciranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom.
 • Program ili projekt, koji prijave na javni poziv Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima.
 • Su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o sufinanciranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora, što podrazumijeva i svu traženu dokumentaciju u ranijim javnim pozivima i potpisanim Ugovorima.
 • Nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada.
 • Udruga ili druga pravna i fizička osoba mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora, najmanje 25 % ukupnih troškova.
 • Da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave.
 • Prijava na Javni poziv mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom.
 • Općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima.
 • Imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način).
 • Imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga.
 • Imaju uređen sustav prikupljanja članarina i višegodišnje održivo financiranje redovnog rada te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama

4. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

Pri odabiru projekata i programa koji će se sufinancirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati programe sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana, ponajprije djece, mladih i osoba treće životne dobi, te ostale programe i manifestacije koji će poticati i promicati sport u mjesnoj samoupravi.

5. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:

 1. Ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1).
  Napomena:
  – Prijava na obrascu koji ne sadrži odgovore na sva pitanja neće se razmatrati.
  – Prijavitelj u točki I. (Osnovni podaci o prijavitelju projekta/programa) obavezno navodi svoju službenu e-adresu i e-adrese osoba ovlaštenih za zastupanje čime se navedene adrese prihvaćaju kao sredstvo budućeg komuniciranja.
  – Prijavitelj u točki II. (Podaci o projektu/programu) program ili projekat opisuje što detaljnije.
  Prijavitelj u točki III. (Prijedlog financijske konstrukcije za izvršenje programa) taksativno što detaljnije navodi planirane prihode s iznosima i taksativno navodeći što detaljnije razlučuje rashode.
  Detaljno obrazloženi prihodi i rashodi omogućuju realno ocjenjivanje programa ili projekta i uvjet su za pristupanje ocjenjivanju.
  Nakon izvršenog programa ili projekta, Izvješće o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava iz proračuna Grada Čakovca za 2023. god. izrađuje se sukladno planiranim prihodima i rashodima.
 2. Potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 2).
 3. Potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja.
 4. (!) Godišnji izvještaj o radu prijavitelja za 2021. god. (izvješće s godišnje skupštine ili u drugom obliku objedinjene aktivnosti prijavitelja za 2021. god.).

5.2. Neobavezni dio prijave
1. Materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

6. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5. ovog Javnog poziva.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje programe ili projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa ili projekta.

Obrazac za prijavu može se dobiti na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr.

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti na e-adresu: drustvene@cakovec.hr najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv ili telefonom na broj 314-945.

7. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 18. rujna 2023. godine.

Prijavu na Javni poziv treba dostaviti:

 1. Putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom
  NAZIV MJESNOG ODBORA / GRADSKOG KOTARA (za koji se podnosi prijava) – PRIJAVA NA JAVNI POZIV“
  A) na adresu:
  GRAD ČAKOVEC
  Upravni odjel za društvene djelatnosti
  K. Tomislava 15, 40000 ČAKOVEC
 1. Putem e-adrese: drustvene@cakovec.hr

Prijava dostavljena putem e-pošte mora biti skenirana (potpisana i ovjerena) u jedan PDF dokument koji se sastoji od svih traženih dijelova iz točke 5. Javnog poziva.

8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI<

Neće se razmatrati prijave programa i projekata organizacija civilnog društva, drugih pravnih i fizičkih osoba:

Koje nisu uredno izvršile sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Grada Čakovca, uključujući dostavu tražene dokumentacije, bilo putem prethodnih Javnih poziva bilo drugih odluka Grada Čakovca.
– Koje nisu ispunile obveze povezane s plaćanjem socijalnih doprinosa ili poreza na dohodak.
– Za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora).
– Koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100-postotnom iznosu traže od Grada Čakovca.
– Koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave.
– Koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva.
– Koje nisu ispravile nedostatke utvrđene obavljenom revizijom Jedinice za unutarnju reviziju Grada Čakovca.
– Koja u Obrascu za prijavu programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja ili odgovori na pitanja nisu potpuni ili jasni.

9. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provode nadležni odbori, vijeća, komisije i druga savjetodavna tijela Grada Čakovca.

O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnica na temelju prijedloga nadležnih odbora, vijeća, komisija i drugih savjetodavnih tijela Grada Čakovca.

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:

Po isteku roka za podnošenje prijava na natječaj, povjerenstvo nadležnog upravnog odjela Grada pristupit će postupku ocjene ispunjavanja propisanih (formalnih) uvjeta natječaja.

Povjerenstvo za ocjenjivanje prijavljenih programa i projekata razmatra i ocjenjuje prijave koje su ispunile formalne uvjete natječaja sukladno kriterijima koji su propisani u uputama za prijavitelje te daju prijedlog za odobravanje financijskih sredstava za programe ili projekte, o kojem, uzimajući u obzir sve činjenice, odlučuje gradonačelnica. Povjerenstva za ocjenjivanje prijavljenih programa ili projekata su nadležna vijeća mjesnih odbora (Vijeće MO Novo Selo na Dravi i Vijeće MO Savska Ves).

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:

– Kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta.
– Kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta udruge i druge pravne i fizičke osobe.
– Neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva.
– Trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta.
– Održivost programa ili projekta.
– Jasno naveden postupak praćenja, tj. evaluacije.
– Udio volonterskog rada.
– Organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta.
– Realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta.
– Trajan, sustavan i intenzivan utjecaj na korisnika.
– Provođenje u suradnji s srodnim udrugama.
– Odvijanje na području nadležnog mjesnog odbora.
– Očekivani broj korisnika direktno obuhvaćen programom/projektom.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:

koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
– koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
– koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
– koji se odvijaju na području mjesne samouprave za koju se podnosi prijava programa ili projekta.

10. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik sufinanciranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • Nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završna izvješća, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvješća. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora.
 • Moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa.
 • Nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava.
 • Mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija.
 • Trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

U skladu s opravdanim troškovima i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 • Troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe.
 • Putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna.
 • Troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih  isključivo za program ili projekt – u maksimalnom iznosu do 30 % ukupnog odobrenog iznosa sufinanciranja iz proračuna Grada.
 • Troškovi potrošne robe.
 • Troškovi podugovaranja.
 • Troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.)

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 50 % ukupnog odobrenog iznosa sufinanciranja iz proračuna Grada.

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

 • Dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova.
 • Dospjele kamate.
 • Stavke koje se već financiraju iz javnih ili drugih izvora.
 • Kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa.
 • Gubitci na tečajnim razlikama.
 • Zajmovi trećim stranama.
 • Troškovi reprezentacije, hrane i pića (osim do 20 % vrijednosti projekta ili programa).

11. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

12. PRAVO PRIGOVORA

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici će biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelniku upravnog odjela koji će u roku od osam dana od primitka prigovora odlučiti o istome. U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika nadležnog upravnog odjela Grada, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi gradonačelnici putem Upravnog odjela za društvene djelatnosti Grada Čakovca, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Grada. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje gradonačelnica.

13. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Gradom Čakovcem Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2023. godinu.

 Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe i Grada Čakovca (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično).

Obrazac prijave na Javni poziv sastavni je dio Ugovora.

(!) Nakon završetka programa ili  projekta, a prije isplate preostalih 20 % ugovorenih sredstava korisnik sredstava na propisanom obrascu izrađuje izvješće o izvršenom programu i namjenskom trošenju sredstava za cijeli projekat ili program, sukladno dostavljenoj prijavi na Javni poziv. Financijski pregled ukupnih rashoda uključuje rashode cjelokupnog projekta ili programa i obrazlaže se računima i drugom knjigovodstvenom dokumentacijom za cjelokupan projekt.

Prilikom sklapanja Ugovora ovlašteni predstavnik prijavitelja potpisuje i ovjerava izjavu o nepostojanju dvostrukog financiranja (obrazac se nalazi u Gradu Čakovcu).

 Prilikom sklapanja Ugovora za sredstva u visini 1.300,00 eura ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti minimalno ugovorenog iznosa. Korisnici čija se bjanko zadužnica, temeljem prošlog Javnog poziva ili drugih odluka nalazi u Upravi Grada Čakovca, ne trebaju je ponovno dostavljati.

Ako ovlaštena osoba udruge i druge pravne i fizičke osobe ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga i druga pravna i fizička osoba odustala od ostvarivanja potpore. Ta udruga, druga pravna i fizička osoba za isti program prijavljen na Javni poziv ne može naknadno dobiti financijska sredstva iz Proračuna Grada Čakovca po nekoj drugoj osnovi.

Ako je udruga, ustanova, druga pravna i fizička osoba prijavila program ili projekt u kojem se aktivnosti provode u vremenskom razdoblju kad zbog objektivnih okolnosti još neće biti završene sve propisane procedure povezane s ovim Javnim pozivom, a njihov projekt naknadno bude odobren, predfinanciranje ili financiranje tog programa ili projekta osiguravaju same, osim u iznimnim slučajevima kada se prijavljeni projekat ili program sufinancira kontinuirano dugi niz godina iz proračuna Grada Čakovca. U slučaju odobravanja sredstava, Grad Čakovec sredstva će im doznačiti nakon potpisivanja Ugovora.

Kod odobrenog djelomičnog financiranja programa ili projekta udruga ili drugi prijavitelj biti će zatražen da izradi izmijenjeni obrazac proračuna (troškovnik), koji će biti sastavni dio ugovora o financiranju, te će biti zatražene izmjene opisnog dijela programa ili projekta, s obzirom na smanjenje proračuna

14. OBAVIJEST O OBJAVI JAVNOG POZIVA
Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se u Obavijesti o objavi Javnog poziva na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr te na oglasnoj ploči Gradske uprave

GRADONAČELNICA:
Ljerka Cividini, mag. ing. traff./univ. spec. oec.

DOKUMENTI:

1_Pravilnik_o_financiranju_JP_u_drustvenim_djelatnostima_GV_1592016._prilog 1

2_Procjena_potreba_za_odredivanje_prioritetnih_podrucja_2023_prilog_2_ 2692022

GDE Error: Error retrieving file - if necessary turn off error checking (404:Not Found)

Preuzimanje (PDF, Unknown)


Preuzimanje (DOC, 44KB)


Preuzimanje (DOCX, 52KB)


Preuzimanje (DOCX, 22KB)


Preuzimanje (DOC, 20KB)


Preuzimanje (DOCX, 29KB)


Preuzimanje (DOCX, 29KB)


Preuzimanje (DOCX, 19KB)


Preuzimanje (DOC, 32KB)