Javni poziv korisnicima proračuna Grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima

1788

Javni poziv korisnicima proračuna grada Čakovca za dostavu prijava za financijske potpore projektima i programima namijenjenim zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima grada Čakovca za 2017. godinu

1. PREDMET JAVNOG POZIVA

Predmet ovog Javnog poziva je prikupljanje pisanih prijedloga programa i projekata svih korisnika Proračuna Grada Čakovca iz područja društvenih djelatnosti za financiranje iz Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu, sukladno:

 • Pravilniku o financiranju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca (Sl. gl. Grada Čakovca, br. 4/2016);
 • Odluci o načinu raspodjele raspoloživih sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu namijenjenih financiranju projekata i programa namijenjenih zadovoljavanju javnih potreba u društvenim djelatnostima Grada Čakovca za 2017.

U 2017. godini samo iznimno će se financirati projekti i programi koji nisu prijavljeni na ovaj Javni poziv, i to samo oni čije planiranje i projektiranje zbog objektivnih razloga nije bilo moguće realizirati u vrijeme raspisivanja ovog Javnog poziva.

Ukupno planirana vrijednost natječaja je 3.450.000,00 kuna.

Najmanji iznos financijskih sredstava koji se može prijaviti i ugovoriti po pojedinom projektu je 1.000,00 kuna, a najveći iznos po pojedinom projektu je 150.000,00 kuna.

Udruge sukladno ovom Javnom pozivu mogu prijaviti projekt za sljedeća prioritetna područja: kultura, tehnička kultura, sport, odgoj i obrazovanje, udruge proizašle iz Domovinskog rata, udruge invalida, humanitarne udruge, vjerske zajednice, udruge mladih, socijalna skrb, zdravstvo, razvoj i demokratizacija društva, razvoj mjesne samouprave, razvoj turizma, raspoređeno po sljedećim proračunskim aktivnostima:

► Prioritetno područje 1 – Obrazovanje i odgoj

Program uključuje odgojne-obrazovne projekte i aktivnosti ustanova ili udruga na predškolskoj, osnovnoškolskoj, srednjoškolskoj ili visokoškolskoj razini;

► Prioritetno područje 2 – Sport i rekreacija

a) Izdaci za sport i rekreaciju – ostali – sufinanciranje javnih potreba u sportu koje su od važnosti za Grad Čakovec, razne aktivnosti koje klubovi ne mogu financirati kroz redovno financiranje. Program poticanja sportske rekreacije, dakako, nije u mogućnosti obuhvatiti sve rekreacijske aktivnosti koje se kroz redovne oblike vježbanja, provođenja manifestacija, poduke, sportske igre i natjecanja, zajedničke gradske programe provode na području Grada, ali težište je da se podupre što više takvih aktivnosti.

b) Sufinanciranje sportskih manifestacija – program se odnosi na sufinanciranje gradskih, državnih i međunarodnih sportskih susreta od osobitog interesa za Grad Čakovec;

c) Sufinanciranje vrhunskog sporta i masovnosti – kvalitetni sport, sudjelovanje u sustavu natjecanja na najvišim državnim i međunarodnim ligama, masovnost mlađih kategorija.

► Prioritetno područje 3 – Tehnička kultura, promet, protupožarna zaštita

Program uključuje projekte i aktivnosti udruga i zajednica udruga iz područja tehničke kulture;

► Prioritetno područje 4 – Kultura

Javne potrebe u kulturi, za koje se sredstva osiguravaju iz proračuna Grada Čakovca, jesu kulturne djelatnosti i poslovi, akcije i manifestacije od interesa za Grad Čakovec;

► Prioritetno područje 5 – Udruge građana, zdravstvena zaštita i vjerske organizacije

a) Udruge građana – aktivnosti udruga proizašlih iz Domovinskog rata, udruga invalida, humanitarnih udruga, prema područjima svojeg djelovanja;
b) Zdravstvena zaštita – biti će uključene aktivnosti kojima se vodi briga o ranjivim skupinama društva kroz podršku u različitim projektima omogućavanjem preduvjeta za dodatnu medicinsku skrb;
c) Vjerske zajednice – Aktivnost uključuje sufinanciranje različitih programa u organizaciji vjerskih zajednica s područja Grada Čakovca tijekom tradicionalnih manifestacija;
d) Potpora programima manjinskih zajednica – Aktivnost predviđa sufinanciranje programa kojima se želi osnažiti pripadnike manjinskih zajednica za uspješniju integraciju u društvo i njegovanje vlastitog identiteta.

► Prioritetno područje 6 – Djeca i mladi

Sufinancirat će se prostorni preduvjeti za realizaciju programa te programi koji motiviraju djecu i mlade da se uključe u društveni život Grada Čakovca koristeći svoju kreativnost, te participiraju u različitim projektima;

► Prioritetno područje 7 – Programi zdravstva

Biti će uključene aktivnosti kojima se vodi briga o ranjivim skupinama društva kroz podršku u različitim projektima omogućavanjem preduvjeta za dodatnu medicinsku skrb.

2. PRIJAVITELJI PROGRAMA I PROJEKATA – KORISNICI PRORAČUNA GRADA ČAKOVCA

Prihvatljivi prijavitelji programa i projekata su udruge građana i druge organizacije civilnog društva i ustanove čije aktivnosti doprinose zadovoljavanju javnih potreba i ispunjavanju ciljeva i prioriteta definiranih strateškim i planskim dokumentima Grada Čakovca i ovim Javnim pozivom.

3. UVJETI ZA PRIJAVU NA JAVNI POZIV

Grad će dodjeljivati sredstva za financiranje programa i projekata udrugama, potencijalnim korisnicima uz uvjet da:

 • su upisani u odgovarajući Registar;
 • su registrirani kao udruge, zaklade, ustanove ili druge pravne osobe čija temeljna svrha nije stjecanje dobiti (organizacije civilnoga društva);
 • program ili projekt ne smije biti:
  – redovni program rada udruge i druge pravne i fizičke osobe,
  – aktivnosti čiji su korisnici isključivo članovi organizacije prijavitelja,
  – usmjeren isključivo prema investicijskim ulaganjima, izgradnji ili adaptaciji kapitalnih objekata, kupnji opreme,
  – usmjeren zadovoljavanju temeljnih potreba poslovanja udruge i druge pravne i fizičke osobe,
 • korisnici programa ili projekta moraju biti građani s područja Grada Čakovca;
 • su se svojim statutom opredjelili za obavljanje djelatnosti i aktivnosti koje su predmet financiranja i kojima promiču uvjerenja i ciljeve koji nisu u suprotnosti s Ustavom i zakonom;
 • program ili projekt, koji prijave na javni poziv Grada, bude ocijenjen kao značajan (kvalitetan, inovativan i koristan) za razvoj civilnoga društva i zadovoljenje javnih potreba Grada definiranih razvojnim i strateškim dokumentima;
 • su uredno ispunili obveze iz svih prethodno sklopljenih ugovora o financiranju iz proračuna Grada i drugih javnih izvora;
 • nemaju dugovanja s osnove plaćanja doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje i plaćanje poreza te drugih davanja prema državnom proračunu i proračunu Grada;
 • udruga ili druga pravna i fizička osoba mora imati osigurano sufinanciranje troškova kandidiranog programa ili projekta i iz drugih izvora, najmanje 25 posto ukupnih troškova;
 • da za kandidirani program ili projekt nisu u cijelosti već odobrena sredstva iz inozemnih fondova i fondacija, fondova Europske unije, državnog proračuna, proračuna drugih jedinica lokalne i regionalne (područne) samouprave;
 • prijava na Javni poziv mora sadržavati sve podatke i dokumentaciju određenu Javnim pozivom;
 • općim aktom imaju uspostavljen model dobrog financijskog upravljanja i kontrola te način sprječavanja sukoba interesa pri raspolaganju javnim sredstvima;
 • imaju utvrđen način javnog objavljivanja programskog i financijskog izvješća o radu za proteklu godinu (mrežne stranice udruge ili drugi prikladan način);
 • imaju zadovoljavajuće organizacijske kapacitete i ljudske resurse za provedbu programa ili projekta, programa javnih potreba, javnih ovlasti, odnosno pružanje socijalnih usluga;
 • imaju uređen sustav prikupljanja članarina te uredno predaju sva izvješća Gradu i drugim institucijama.
4. SADRŽAJ PRIJAVLJENIH PROJEKATA I PROGRAMA

Pri odabiru projekata i programa koji će se financirati prednost će imati projekti i programi koji će svojim sadržajem poticati:

 • afirmaciju svih oblika izvaninstitucionalnog odgoja i obrazovanja djece, mladih i odraslih osoba;
 • afirmaciju svih oblika kreativnosti i stvaralaštva;
 • njegovanje i proučavanje povijesnih i sociokulturnih tradicija; demokratičnost i ekološku svijest;
 • afirmaciju identiteta i promidžbu Grada Čakovca u Republici Hrvatskoj i u inozemstvu;
 • podizanje razine zdravstvene zaštite i socijalne skrbi;
 • programe obrazovanja za stjecanje tehničkih i informatičkih znanja i vještina;
 • programe sportsko-rekreacijskih aktivnosti građana te ostale programe i manifestacije koji će poticati i promicati sport;
 • programe škola i manifestacija u kulturi, promicanje, unaprjeđenje i afirmaciju kulturnih vrijednosti te identiteta Grada Čakovca;
 • potporu udrugama proizašlim iz Domovinskog rata te potporu humanitarnim, socijalnim i srodnim organizacijama.
5. SADRŽAJ PRIJAVE NA JAVNI POZIV

5.1. Obvezni dijelovi prijave su:

a) ispunjen, potpisan i ovjeren Obrazac za prijavu programa ili projekta (Obrazac br. 1);
b) potpisana i ovjerena izjava o nepostojanju dvostrukog financiranja (Obrazac br. 2);
c)
potpisana izjava o partnerstvu, ako postoje partneri na projektu (Obrazac br. 3);
d)
preslika Upisa u sudski registar, Registar udruga Republike Hrvatske ili drugi odgovarajući registar;
e) potvrda Porezne uprave o nepostojanju duga po osnovi javnih davanja;
f) odgovarajući dokument kojim se dokazuje da je za prijavljeni program ili projekt osigurano sufinanciranje iz točke 3. podtočke 9. Uvjeta za prijavu na javni poziv (Izjava o sufinanciranju, Ugovor o sponzorstvu i slično).

5.2. Neobavezni dio prijave

1. materijali o prezentaciji rada udruge i druge pravne i fizičke osobe – isječci iz novina, brošure, publikacije i slično.

6. NAČIN PRIJAVE

Prijava programa ili projekta mora sadržavati svu dokumentaciju iz točke 5. ovog Javnog poziva.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe svoje programe ili projekte moraju prijaviti na propisanom obrascu popunjenom na računalu ili na pisaćem stroju.

Udruge i druge pravne i fizičke osobe moraju odgovoriti na sva pitanja iz obrasca za prijavu programa ili projekta.

Obrazac za prijavu može se dobiti:
– na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr ili
– u Upravnom odjelu za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca.

Sva pitanja u vezi s Javnim pozivom mogu se tijekom njegova trajanja postaviti na e-mail: nikola.dolar@cakovec.hr najkasnije 3 dana prije isteka roka za predaju prijava na Javni poziv.

7. ROK I MJESTO PODNOŠENJA PRIJAVE

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva, zaključno s 2. siječnja 2017. godine.
Prijavu na Javni poziv treba dostaviti putem pošte ili osobno u zatvorenoj omotnici s naznakom „PRIJAVA NA JAVNI POZIV“ na adresu:

Grad Čakovec
Upravni odjel za društvene, protokolarne i europske poslove
K. Tomislava 15
40000 ČAKOVEC

ili skeniranu (potpisanu i ovjerenu) prijavnicu na e-mail adresu:
nikola.dolar@cakovec.hr

8. PRIJAVE KOJE SE NEĆE RAZMATRATI

Neće se razmatrati prijave programa i projekata organizacija civilnog društva, drugih pravnih i fizičkih osoba:

 • koje nisu uredno izvršile sve obveze za prethodno odobrene potpore od strane Grada Čakovca;
 • koje nisu ispunile obveze vezane za plaćanje socijalnih doprinosa ili poreza na dohodak;
 • za programe čije je financiranje u potpunosti zatvoreno iz drugih izvora financiranja (Državni proračun, proračuni jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave ili iz drugih izvora);
 • koje nemaju osigurane druge izvore financiranja, odnosno koje novčana sredstva u 100 postotnom iznosu traže od Grada Čakovca;
 • koja je dostavljena nakon roka za podnošenje prijave;
 • koja ne zadovoljava uvjete iz točke 3. ovog Javnog poziva;
 • koja u Obrascu za prijavu programa ili projekta ne sadrži odgovore na sva pitanja.
9. ODABIR I NAČIN PROCJENE PROGRAMA ILI PROJEKTA

Postupak ispravnosti kontrole pristiglih prijava, valorizacije i predlaganja provode nadležni odbori, vijeća, komisije i druga savjetodavna tijela Grada Čakovca.

O dodjeli i visini financijske potpore odlučuje gradonačelnik na temelju prijedloga nadležnih odbora, vijeća, komisija i drugih savjetodavnih tijela Grada Čakovca.

Kriteriji za odabir programa ili projekta su:

 • kvaliteta i sadržajna inovativnost ponuđenog programa ili projekta;
 • kvaliteta dosadašnjeg rada, uspjesi i iskustvo u provođenju programa ili projekta udruge i druge pravne i fizičke osobe;
 • neposredna društvena korist za lokalnu zajednicu te doprinos razvoju civilnog društva;
 • trajan i sustavan utjecaj na korisnike programa ili projekta;
 • održivost programa ili projekta;
 • jasno naveden postupak praćenja, tj. evaluacije;
 • udio volonterskog rada;
 • organizacijski i ljudski kapaciteti za provedbu programa ili projekta;
 • realan odnos troškova i očekivanih rezultata programa ili projekta.

Prednost u ostvarivanju financijske potpore imaju programi ili projekti:

 • koji su do sada kontinuirano financirani i uspješno provedeni,
 • koji trajno, sustavno i intenzivno utječu na korisnika,
 • koje podnositelji programa ili projekta provode u suradnji sa srodnim udrugama i drugim pravnim i fizičkim osobama,
 • koji se odvijaju na području Grada Čakovca.
10. PRIHVATLJIVI I NEPRIHVATLJIVI TROŠKOVI

Prihvatljivi troškovi su troškovi koje je imao korisnik financiranja, a koji ispunjavaju sve sljedeće kriterije:

 • nastali su za vrijeme razdoblja provedbe programa ili projekta u skladu s ugovorom, osim troškova koji se odnose na završne izvještaje, troškova revizije i troškova vrednovanja, a plaćeni su do datuma odobravanja završnog izvještaja. Postupci javne nabave za robe, usluge ili radove mogu započeti prije početka provedbenog razdoblja, ali ugovori ne mogu biti sklopljeni prije prvog dana razdoblja provedbe ugovora;
 • moraju biti navedeni u ukupnom predviđenom proračunu projekta ili programa,
 • nužni su za provođenje programa ili projekta koji je predmetom dodjele financijskih sredstava,
 • mogu biti identificirani i provjereni i koji su računovodstveno evidentirani kod korisnika financiranja prema važećim propisima o računovodstvu neprofitnih organizacija,
 • trebaju biti umjereni, opravdani i usuglašeni sa zahtjevima racionalnog financijskog upravljanja, osobito u odnosu na štedljivost i učinkovitost.

U skladu s opravdanim troškovima i kada je to relevantno za poštivanje propisa o javnoj nabavi,  opravdanim se smatraju sljedeći izravni troškovi udruge i njezinih partnera:

 • troškovi zaposlenika angažiranih na programu ili projektu koji odgovaraju stvarnim izdacima za plaće te porezima i doprinosima iz plaće i drugim troškovima vezanim uz plaću, sukladno odredbama ovog Pravilnika i Uredbe;
 • putni troškovi i troškovi dnevnica za zaposlenike i druge osobe koje sudjeluju u projektu ili programu, pod uvjetom da su u skladu s pravilima o visini iznosa za takve naknade za korisnike koji se financiraju iz sredstava državnog proračuna;
 • troškovi kupnje ili iznajmljivanja opreme i materijala (novih ili rabljenih) namijenjenih  isključivo za program ili projekt, te troškovi usluga pod uvjetom da su u skladu s tržišnim cijenama;
 • troškovi potrošne robe;
 • troškovi podugovaranja;
 • troškovi koji izravno proistječu iz zahtjeva ugovora uključujući troškove financijskih usluga (informiranje, vrednovanje konkretno povezano s projektom, revizija, umnožavanje, osiguranje, itd.).

Osim izravnih, korisniku sredstava se može odobriti i pokrivanje dijela neizravnih troškova kao što su: energija, voda, uredski materijal, sitan inventar, telefon, pošta i drugi indirektni troškovi koji nisu povezani s provedbom programa, u maksimalnom iznosu do 50 % ukupnog odobrenog iznosa financiranja iz proračuna Grada.

Troškovi zaposlenika koji rade na projektu ili programu mogu se smatrati kao sufinanciranje u proračunu projekta ili programa kada ih plaća korisnik ili njegovi partneri.

Doprinos rada volontera može biti priznat kao oblik sufinanciranja. Vrijednost volonterskog rada određuje se u jednakom iznosu za sve potencijalne prijavitelje programa i projekata u iznosu od 30 kuna/sat.

Neprihvatljivim troškovima projekta ili programa smatraju se:

 • dugovi i stavke za pokrivanje gubitaka ili dugova;
 • dospjele kamate;
 • stavke koje se već financiraju iz javnih izvora;
 • kupovina zemljišta ili građevina, osim kada je to nužno za izravno provođenje projekta/programa, kada se vlasništvo mora prenijeti na udrugu i/ili partnere najkasnije po završetku projekta/programa;
 • gubitci na tečajnim razlikama;
 • zajmovi trećim stranama;
 • troškovi reprezentacije, hrane i pića (osim u iznimnim slučajevima kada se kroz pregovaranje s nadležnim upravnim odjelom Grada dio tih troškova može priznati kao prihvatljiv trošak do 20 % vrijednosti projekta ili programa)
11. PRAVO PRIGOVORA

Sve udruge čije prijave budu odbijene iz razloga neispunjavanja propisanih uvjeta, o toj činjenici će biti obaviještene u roku od najviše osam dana od dana donošenja odluke, nakon čega imaju narednih osam dana od dana prijema obavijesti, podnijeti prigovor pročelniku upravnog odjela koji će u roku od tri dana od primitka prigovora odlučiti o istome. U slučaju prihvaćanja prigovora od strane pročelnika nadležnog upravnog odjela Grada, prijava će biti upućena u daljnju proceduru, a u slučaju neprihvaćanja prigovora prijava će biti odbijena.

Udruga i druga pravna i fizička osoba koja je sudjelovala u Javnom pozivu može podnijeti prigovor na odluku o odabiru programa ili projekta i visini financijske potpore. Prigovor se podnosi gradonačelniku putem Upravnog odjela za društvene, protokolarne i europske poslove Grada Čakovca, u roku od osam dana od dana objave rezultata Javnog poziva na internetskoj stranici Grada. Prigovor se dostavlja na način kao i prijava na Javni poziv. O prigovoru odlučuje gradonačelnik.

12. ROK I NAČIN OBJAVE REZULTATA JAVNOG POZIVA

Rezultati Javnog poziva bit će objavljeni na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr u roku od petnaest dana od dana donošenja odluke o dodjeli financijskih potpora i visini financijske potpore.

13. POTPISIVANJE UGOVORA

Udruge i druge pravne i fizičke osobe kojima se odobri financijska potpora sklapaju s Gradom Čakovcem Ugovor o korištenju sredstava iz Proračuna Grada Čakovca za 2017. godinu.

Ugovorom se uređuju međusobna prava i obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe i Grada Čakovca (dinamika, visina, rok i način isplate potpore, rok izvršenja programa ili projekta, način i dinamika izvješćivanja o provođenju programa ili projekta i utrošku sredstva, obveze udruge i druge pravne i fizičke osobe u slučaju nenamjenskog trošenja potpore, obveza vraćanja neutrošenih sredstava i slično).

Obrazac prijave na Javni poziv sastavni je dio Ugovora.

Prilikom sklapanja Ugovora za sredstva u visini 30.000,00 kn ili više korisnik sredstava dužan je predati bjanko zadužnicu u vrijednosti ugovorenog iznosa.

Ako ovlaštena osoba udruge i druge pravne i fizičke osobe ne pristupi potpisivanju Ugovora, a svoj nedolazak ne opravda u roku od pet dana od primanja poziva, smatrat će se da je udruga i druga pravna i fizička osoba odustala od ostvarivanja potpore.

13. OBAVIJEST O OBJAVI NATJEČAJA

Predmet Javnog poziva, podatak o tome gdje se tekst Javnog poziva objavljuje i rok podnošenja prijava objavljuju se u Obavijesti o objavi Javnog poziva, i to u lokalnim medijima, na internetskoj stranici Grada Čakovca www.cakovec.hr te na oglasnoj ploči gradske uprave.

 

OBRASCI ZA PREUZIMANJE

 1. ODLUKA O NAČINU RASPODJELE SREDSTAVA Preuzimanje
 2. GODIŠNJI PLAN JAVNIH NATJEČAJA 2017. GOD. Preuzimanje
 3. JAVNI POZIV 2017 _TEKST NATJEČAJA S UPUTAMA ZA PRIJAVITELJE Preuzimanje
  3a) JAVNI POZIV 2017 – OBRAZAC BR. 1 – Osnovni podaci Preuzimanje
  3b) JAVNI POZIV 2017 – OBRAZAC BR. 2 – Izjava o financiranju projekta Preuzimanje
  3c) JAVNI POZIV 2017 – OBRAZAC BR. 3 – Izjava o partnerstvu Preuzimanje
  3d) Ogledni obrazac za procjenu kvalitete prijave Preuzimanje
  3e)  Ogledni obrazac ugovora o financiranju programa ili projekta Preuzimanje
  3f) Ogledni Obrazac za izradu izvješća Preuzimanje
 4. Pravilnik o financiranju JP u društvenim djelatnostima Preuzimanje

 

KLASA: 612-13/16-01/66
URBROJ: 2109/02-06-16-6
Čakovec, 2. prosinca 2016. god.

GRADONAČELNIK:
Stjepan Kovač, v.r.